Dataset extent

Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista. Järjestelmään tallennetaan ko. lajeista havainto- ja havaintopaikkatietoja. Havaintopaikat kuvataan tarkkojen paikkatietojen (esim. kunta, yhtenäiskoodinaatit, eliömaakunta, suojelualue) lisäksi myös sanallisesti (paikan sijainti- ja yleiskuvaus). Havaintotietoja ovat havainnon tekijän ja ajankohdan lisäksi mm. tiedot yksilömääristä ja yksilöiden tilasta. Havaintopaikoista voidaan tarvittaessa muodostaa esiintymiä, joille on mahdollista tallentaa turvaamissuosituksia ja -toimenpiteitä.

Lajiosaan voidaan tallentaa tietoja mm. lajien uhanalaisuudesta, tuntomerkeistä, levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Järjestelmän säädösosassa esitellään lajiston suojelun kannalta merkittävimmät luonnonsuojelusäädökset (lait, asetukset, direktiivit, sopimukset). Kustakin säädöksestä on lyhyt sanallinen kuvaus sekä lajiluettelo(t) niistä Suomessa esiintyvistä lajeista, joita kukin säädös koskee. Järjestelmän viiteosasta löytyvät kirjallisuusviitteet kaikkiin niihin julkaisuihin, joista on tallennettu havaintotietoja järjestelmään.

Eliölajit-järjestelmässä oli vuoden 2020 kesäkuun puolivälissä n. 257 850 havaintopaikka- ja n. 348 300 havaintotietoa. Tietojen kattavuus vaihtelee lajeittain, eliöryhmittäin ja alueittain. Eniten tietoja on tallennettu putkilokasveista, sammalista, kääväkkäistä, kovakuoriaisista, perhosista ja pistiäisistä. Tietoja on viime aikoina kertynyt runsaasti myös muista eliöryhmistä, kun eliötyöryhmiltä saatuja aineistoja on siirretty järjestelmään. Suojelusyistä joistakin uhanalaisista lajeista tietoja ei tallenneta tähän järjestelmään lainkaan.

Tietoja tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä Metsähallituksen luontopalveluissa.

Järjestelmän julkisiin tietoihin pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Tietoja on 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään asti. Ylläpito on jatkuvaa käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.

Eliölajit-järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti uhanalaisten ja direktiivilajien suojelusta, hoidosta ja seurannasta vastaavien viranomaisten käyttöön. Havaintopaikkatietoja toimitetaan sopimuksen mukaan muille tiedon tarvitsijoille, kuten esim. maankäytön suunnittelijoille sekä uhanalaisten lajien kartoituksiin ja seurantoihin osallistuville tutkijoille ja harrastajille.

Tietoja käytetään lajien suojelu- ja seurantatyössä, esim. rajattaessa erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä sekä arvioitaessa lajien suotuisaa suojelutasoa. Tietoja käytetään myös esim. kaavoja varten tehtävissä luontoselvityksissä, metsäsuunnittelussa, eri hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneissa sekä lajiston uhanalaisuusarvioinneissa.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C420898F-600A-41CB-8843-F06A90301427}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto heidi.kaipiainen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-24
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2002-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto heidi.kaipiainen[at ]ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Species distribution
GEMET-asiasana biology
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Järjestelmä koostuu useasta eri osasta, joista yöperhostiedot, lajitiedot, viitteet, säädökset ja koodit ovat julkisia ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Seuranta-osa sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisista lajeista (viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettu laki 621/1999, ns. julkisuuslaki). Tähän osaan jokaiselle käyttäjälle annetaan erikseen oikeudet. Lähde: Syke, Metsähallitus, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2002-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Järjestelmä sisältää tietoja 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään asti. Joulukuussa 2009 järjestelmään lisättiin yöperhososa, joka sisältää valtakunnallisen yöperhosseurannan aineistot vuodesta 1993 lähtien. Aineistot on kerätty valorysien avulla ja ne on tallennettu pääsääntöisesti viikkonäytteinä.

Vuoden 2020 lopussa järjestelmä (yöperhososaa lukuunottamatta) poistuu käytöstä ja ympäristöhallinto siirtyy käyttämään uhanalaistiedon hallinnassa Metsähallituksen kehittämää ja ylläpitämää LajiGIS-järjestelmää.