Dataset extent

Eläinplanktontietojärjestelmä - ZPLANK

Eläinplanktontietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristö- ja aluehallinnon avomeren ja rannikkovesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvantitatiivisia eläinplankton aineistoja. Lisäksi mukana on yliopistojen kenttäasemien keräämiä aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa eläinplanktonin määrästä, eliöryhmien keskinäisistä suhteista ja lajiston koostumuksesta Suomen rannikkovesien sekä avomeren havaintopaikoista, sekä pitkäaikaisia trendejä seurannan havaintopaikoilla eläinplanktonin määrästä ja koostumuksesta. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 60-luvulta. Lajitiedot pohjautuvat Luomuksen Laji.fi järjestelmään.

Käyttötarkoitus: Aineisto on tarkoitettu lähinnä ympäristöhallinnon käyttöön. Eläinplanktonin määrä ja koostumus on tärkeä mittari meristrategiadirektiivin edellyttämässä meren tilan luokittelussa. Aineiston avulla on kehitetty luokittelumuuttujia. Aineistoa käytetään myös enenevässä määrin yhteistyössä yliopistojen kanssa, esimerkiksi tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Lisätietoja: Tutkija Anne-Mari Lehto, Syke, Merikeskus

Zooplankton Information System - ZPLANK

The zooplankton information system contains quantitative zooplankton data mainly from the Finnish environment and regional administrations’ statutory and environmental monitoring of the open sea and coastal waters of the Baltic Sea. In addition, parts of data sets collected by university field stations are included. The data contains temporal and spatial data on the abundance of zooplankton, the interrelations of taxonomic groups and the species composition from the Finnish coastal waters and open sea observation sites, as well as long-term trends from the monitoring stations of zooplankton abundance and composition. The oldest monitoring data are from the 1960s. Species information is based on the Finnish Museum of Natural History Laji.fi information system.

Purpose of use: The data is intended mainly for use by the environmental administration. The abundance and composition of zooplankton is an important indicator for the classification of marine environment as required by the Marine Strategy Directive. The data has been used for developing classification variables. The data is also increasingly used in collaboration with universities, for example in research projects and theses.

The data is part of Syke's open access datasets (CC BY 4.0). The system can be accessed through the Hertta and Open information services.

More Information: Scientist Anne-Meri Lehto, Syke, Marine Researce Centre

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {646437F7-F8EF-43BF-A926-39DE4573B460}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto plankton.tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-06-29
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto plankton.tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Sea regions
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1966-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-