Dataset extent

Asuinalueet

Syken asuinaluerajaus kuvaa taajamien asuttuja alueita ja on jaettu kolmeen luokkaan talotyypin ja rakentamisen tehokkuuden mukaan: kerrostaloalueisiin, pientaloalueisiin sekä harvaan pientaloasutukseen.

Asuinalueella tarkoitetaan fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta, joka sisältää asuinkorttelien lisäksi kävelyetäisyydellä olevia julkisia ja kaupallisia palveluja, kuten päivittäistavarakauppoja, päiväkoteja, kouluja, puistoja ja virkistysalueita. Pien- ja kerrostaloalueet ovat varsinaisia taajamien asuinalueita, kun taas harva pientaloasutus ei muodosta selkeitä kokonaisuuksia omine lähipalveluineen vaan on rakenteeltaan hajanaista.

Asuinaluerajaus on tehty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR) tuotettujen Tilastokeskuksen 250 m x 250 m tilastoruutujen pohjalta. Taajamarajauksena on käytetty Sykessä tehtyä taajamarajausta.

Asuinalueisiin sisältyvät kaikki taajaman sisällä sijaitsevat ruudut, joissa asuminen on pääasiallista toimintaa. Asuinaluerajauksessa huomioidaan rakennusten määrä, kerrosala, talotyyppi ja aluetehokkuus. Rajauksen ulkopuolelle jäävät ruudut, joissa esim. teollisuus-, toimisto- tai liikerakennusten kerrosalan osuus on suuri, vaikka niissä olisi myös asuinrakennuksia. Kerros- ja pientaloalueet on jaettu sen mukaan, miten kerrosala jakautuu talotyypeittäin. Harvaa pientaloasutusta ovat ruudut, joissa aluetehokkuus on alle 0,02.

Asuinaluerajaus on valtakunnallinen tilastollinen aluerajaus. Se ei rajaa yksittäisiä kaupunginosia tai asuinalueita vaan alueet ovat vyöhykemäisiä.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Avoin tieto -palvelussa asuinalueista on saatavilla vuodesta 1990 lähtien joka viides vuosi sekä uusin vuosi ja ominaisuustietona pelkkä maapinta-ala.

Ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä on aineistot viiden vuoden välein vuodesta 1990 lähtien sekä vuosittaiset aineistot vuodesta 2011 lähtien sekä väestön ja asuinhuoneistojen lukumääriä koskevat ominaisuustiedot.

Käyttötarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennetun ympäristön seuranta.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Asuinalueet.pdf

YKR Residential areas is a spatial dataset for delineating Finnish residential areas. The delineation method is based on the Monitoring System of Spatial Structure and Urban Form (YKR) produced by the Finnish Environment Institute. The analyses are made in a 250 x 250 meter statistical grid. The process delimits residential areas and classifies them into high-rise, low-rise and sparse detached house areas. The delineation of residential areas is based on the delineation of densely populated areas, localities, also produced by the Finnish Environment Institute.

Residential areas are physical and functional entities, which in addition to residential block areas, include public and private services such as grocery stores and day cares situated within a walking distance of the residential blocks. The high-rise and low-rise areas form distinct residential districts inside localities, while sparse detached house areas are fragmented (sprawled) and do not form clear systems with their nearby services.

The delineation of the residential area dataset takes into account the following factors: the number of buildings, the gross floor area, the housing type and area density. All statistical grid-cells where the gross floor area of industrial, office or commercial buildings is dominant are excluded even if they include some residential floor area or buildings. The cells are divided into high-rise areas and low-rise areas according to the distribution of different housing types. The sparse detached house area has an areal density below 0.02.

The Finnish title of this dataset is “Asuinalueet”.

The dataset belongs to Syke’s open data collection (CC BY 4.0)

Syke’s open information service delivers the most current version of the dataset as well as the historical data at five year intervals from 1990 onwards including only the land area information. Current version is updated on a yearly basis.

For the internal use in environmental administration the data is available at five year intervals from 1990 onwards and on a yearly basis from 2011 onwards and includes all the attribute information.

Purpose of use: Monitoring the urban and spatial structure in accordance to the Land Use and Building Act.

More information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/ResidentialAreas.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {0B77FA8C-7C42-4783-AA5C-868152E32BE0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-07-19
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-09-13
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-04-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 100000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kerrostaloalueet, pientaloalueet ja harvan pientaloasutuksen alueet on rajattu Tilastokeskukselta hankittujen 250 m x 250 m tilastoruutujen pohjalta. Rajaamisessa on käytetty myös Sykessä tehtyä YKR:n taajamarajausta.

Prosessointihistoria: Tekoprosessi: 1. Valitaan YKR-taajamien sisäiset ruudut, joissa on vähintään yksi asuinrakennus. 2. Poistetaan ruudut, joissa vesiosuus on 100 % 3. Lasketaan aluetehokkuus (e) ruuduittain: kaikkien rakennusten kerrosala yht. / maapinta-ala. Kaikkiin rakennuksiin lasketaan vain rakennukset, jotka Tilastokeskuksen määritelmän mukaan kuuluvat rakennuskantaan eli mukana ei ole talousrakennuksia, lomarakennuksia, saunoja jne. 4. Valitaan alhaisen tehokkuuden taajama-asutusruudut (=harva pientaloasutus): vähintään 1 asuinrakennus ja e = 0.02 TAI asuinrakennusten kerrosala väh. 20 % ja väh. 1000 k-m2 ja e >= 0.02. Kerrostalojen kerrosala >= 60 % asuinrakennusten kerrosalasta. 6. Valitaan pientaloalueet: Asuinrakennusten kerrosala vähintään 40 % koko kerrosalasta ja e >= 0.02 TAI asuinrakennusten kerrosala väh. 20 % ja väh. 1000 k-m2 ja e >= 0.02. Pientalojen kerrosala > 40 % asuinrakennusten kerrosalasta. 7. Poistetaan ruudut, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteereitä. Poistetaan myös ne ruudut, joissa on asuinrakennuksia ja aluetehokkuus on => 0,02, mutta asuinrakennusten kerrosalatieto puuttuu. 8. Muodostetaan jokaisesta asuinaluetyypistä erikseen polygonit siten, että vierekkäiset ja kulmista toisiinsa osuvat ruudut muodostavat yhtenäisen alueen.

The high-rise areas, low-rise areas and sparse detached house areas have been delineated based on a 250 x 250-meter statistical grid provided by Statistics Finland. The delineation applies the delineation of Localities also produced by the Finnish Environment Institute (Syke).

Processing history: Process description 1. All cells having at least one residential building are selected from the YKR-localities (densely populated areas) dataset 2. Cells having water area of 100% are excluded 3. Area density (e) is calculated per cell: the gross floor area is divided by the land area. Floor area includes only buildings that are classified to be included in building stock. This excludes e.g. agricultural buildings, saunas or vacation homes. 4. Selection of sparse detached house areas: cells that have at least 1 residential building and area density (e) 0.02. OR The floor area of residential buildings is at least 20 % of gross floor area and floor area is at least 1000 k-m² and e >= 0.02. Floor area of apartment blocks >= 60 % of the gross floor area of housing buildings. 6. Selection of low-rise areas: Floor area of residential buildings is at least 40 % of gross floor area and e > 0.02 OR the floor area of residential buildings is at least 20% of gross floor area and 1000 k-m² and e > = 0.02. Small house floor area > 40% of the gross floor area of housing buildings. 7. Cells that do not fit to the above-mentioned requirements are excluded. Also, cells having residential buildings and area density => 0.02, but missing the information of residential gross floor area, are excluded from the dataset. 8. Polygons for all different residential area types are formed so that adjacent cells and cells sharing corners form continuous surfaces.