Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Asetussuojelu

Aineisto kattaa valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla suojellut kohteet ja alueet sekä aiemmalla asetuksella valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (278/1965) suojellut kohteet ja alueet, sekä varjellut kohteet ja alueet.

Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU). Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Ajallinen ja sijainnillinen kattavuus vaihtelee ELY-keskuksittain. Aineisto ei kata Ahvenanmaata.

Käyttötarkoitus: Tuetaan maankäyttö- ja rakennuslain tehtävien suorittamista sekä kulttuuriympäristön vaalimista ja ympäristötietoisuutta.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/GISALU.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {49121013-172F-4814-90B6-C40A8D401A6D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-11-17
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-11-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli resourceProvider
INSPIRE-teema Protected sites
INSPIRE-teema Buildings
GEMET-asiasana environmental protection
GEMET-asiasana cultural heritage
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 5000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Asetussuojelu perustuu asetukseen valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985) sekä sitä edeltäneeseen asetukseen valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (278/1965). Lisäksi aineistoon kuuluvat asetussuojelun rinnalla varjeltaviksi luokitellut kohteet ja alueet. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta on kumottu 1.7.2010 alkaen mutta asetuksen, samoin kuin sitä edeltäneen asetuksen, nojalla tehdyt päätökset valtion omistamien rakennusten suojelusta pysyvät voimassa, kunnes suojelusta on päätetty rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaisesti.

Asetussuojelun tarkoituksena on ollut suojella kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä valtion omistamia rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita. Asetuksessa tarkoitetun suojelun kohteita ovat sellaiset valtion omistamat rakennukset, rakennusryhmät ja rakennetut alueet, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien taikka rakennuksen ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kannalta. Rakennukseen luetaan kuuluvaksi sen kiinteä sisustus. Eräissä rakennuksissa suojelu on kuitenkin rajattu koskemaan vain rakennuksen ulkoasua. Suojelu voi koskea myös siltaa, kaivoa, aitaa tai muuta sellaista rakennelmaa samoin kuin rakennukseen liittyvää puistoa taikka muuta vastaavaa rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.

Prosessointihistoria: Asetussuojeltujen kohteiden ja alueiden sekä varjeltujen kohteiden ja alueiden paikkatietoaineiston ylläpito siirtyi syksyllä 2021 Museovirastolta ympäristöhallinnolle. Aineiston ja ylläpitovastuun siirron yhteydessä luotiin aineistolle uusi tietomalli sekä täydennettiin aineistoon puuttuvia kohteita. Asetussuojellut kohteet ovat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän GISALU-tietojärjestelmän osana ja aineistoa ylläpidetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueilla. Aineiston pohjana on aiemmin Museovirastossa tuotettu ja ylläpidetty paikkatietoaineisto. Aineistoa käytetään ELY-keskuksissa muun muassa rakennussuojelun, kulttuuriympäristön hoidon sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Aineisto on käytettävissä kokonaisuudessaan ELY-keskuksissa ja ympäristöhallinnossa paikkatietojärjestelmän kautta sekä viranomaiskäytössä rajapinnan kautta. Muille käyttäjille aineisto on katseltavissa rajatulla tietosisällöllä ympäristöhallinnon internet palveluissa. ELY-keskukset ovat vastuussa oman alueensa aineistojen päivittämisestä GISALU-järjestelmän avulla. Aineisto tuotetaan ELY-keskuksissa alkuperäisten päätösasiakirjojen perusteella. ELY-keskukset digitoivat aineiston paikkatiedoksi GISALU-järjestelmään ArcGis-paikkatietojärjestelmää hyödyntäen.