Dataset extent

Asemakaavojen seurantalomakkeet

HUOM. Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-tallennusjärjestelmä poistuu käytöstä alkuvuoden 2024 aikana. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhtiin toteutetaan korvaava lomake.

Asemakaavan tiedot syötetään selainpohjaiselle asemakaavan seurantalomakkeelle suoraan internet-selaimella ns. TYVI-palvelussa. Ympäristöhallinnon TYVI (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä) -operaattorina toimii Posti Group -konserni, joka tarjoaa TYVI Pro -palvelun. Kunnat ja kaavakonsultit saavat verkkolomakkeen käyttöönsä TYVI-palvelun internet-sivuilta.

Kaikista hyväksyttävistä asemakaavoista on täytettävä seurantalomake, kuten Asemakaavan selostus -oppaassa (MRL 2000 -julkaisusarja, nro 3) edellytetään. Lomake liitetään kunkin asemakaavan selostukseen. Kaikkien niiden sähköisten lomakkeiden, joissa hyväksymispäiväys on seurantavuonna, tiedot sisällytetään vuosittain Kaavoituksen seurannan tilastoon. Koska asemakaavan seurantalomakkeita käytetään kaavoituksen seurannan tilastoinnissa tietolähteenä, puuttuvat tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet heikentävät koko maan tilastojen kattavuutta.

Sähköisesti täytetyt lomakkeet ovat selailtavissa tietopalvelu Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiossa. Tiedoista voi laatia ajan tasalla olevia yhteenvetoja. Kunnissa voidaan seurata oman kaavoitustilanteen kehittymistä, mutta myös saada vertailun pohjaksi tietoja muista kunnista ja alueista. Tiedot ovat helposti käytettävissä kaavoituskatsaukseen tai muihin selvityksiin.

Asemakaavan verkkolomakkeen käyttäminen on ilmaista tietoja tallentaville kunnille ja niiden valtuuttamille kaavoituskonsulteille, https://www.tyvi.fi/. Kaikkien kuntien täytettyjä lomakkeita voi selailla Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Kunnat saavat verkkolomakkeen käyttöönsä TYVI-operaattorin verkkopalvelun https://www.tyvi.fi/ etusivulta kirjautumalla ja kaavakonsultit aktivoivat tunnuksen Ympäristöministeriö-linkin kautta.

Asemakaavojen tiedot ovat selailtavissa Liiterissä vuosina 2000-03 hyväksyttyjen kaavojen excel-muotoisista seurantalomakkeista ja syyskuussa 2003 käyttöön otetusta TYVI-verkkolomakkeesta.

Tuotteen tunnusjärjestelmät - Kunnat - Kaavatunnukset - Ympäristöministeriön asetuksen 31.3.2000 mukaiset asemakaavojen aluevarausten merkinnät

Asemakaavan seurantalomake tiivistää yksittäisen kaavan tietosisällön numeroiksi siten, että niiden avulla voidaan tarkastella eräitä kaavan keskeisiä ominaisuuksia. Sitä voidaan käyttää jo kaavaprosessin aikana vuorovaikutuksen apuvälineenä hahmottamaan tulevan kaavan sisältöä. Asemakaavan seurantalomakkeen tietosisältö palvelee osaltaan alueidenkäytön seurantaa, joka on kuntien, maakunnan liittojen, ympäristö-ELYjen ja ympäristöministeriön tehtävä. Asemakaavoituksen määrälliset seurantatiedot kootaan ympäristöhallinnossa pääosin seurantalomakkeista. Ympäristöministeriö ja ympäristö-ELYt käyttävät kaavoitustietoja alueidenkäytön suunnittelun kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maan eri osien tilanteen vertailuun. Ympäristöhallinnolla on oikeus saada kunnilta kaavoitustilannetta koskevia tietoja. Kun asemakaava on hyväksytty, kunta toimittaa asemakaavaa koskevan päätöksen, kaavakartan ja -selostuksen ELYyn. Asemakaavan seurantalomake liitetään asemakaavan selostukseen.

Järjestelmästä on saatavissa ajallisesti ja alueellisesti vertailukelpoista tietoa asemakaavoituksen kehityksestä kunnille ja ympäristöhallinnolle.

Lisätietoja https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Rakennettu_ymparisto/Tietojarjestelmat_ja_aineistot/Kaavoitus/Asemakaavan_seurantalomake

TYVI-operaattorin palvelu: https://www.tyvi.fi/

Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiossa ja osana Tilastoja http://liiteri.ymparisto.fi/

Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta: alu_tuki@syke.fi

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9BCE41E0-54BC-43A4-9543-D3948FD151EF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2000-12-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana land use planning
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri: https://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoehdot

Käytettäessä mainittava lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, pvm ja aineiston yhteydessä mainitut muut tietolähteet kuten kunnat. Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä muut paitsi tallentajien yhteystiedot ovat julkisia. Asemakaavan seurantalomakkeiden tallentajien yhteystietoja saa käyttää vain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. TYVI-operaattorilla kuntien ja kaavoituskonsulttien käyttäjätiedot näkyvät vain omilla tunnuksilla. Lisätietoja tietosuojailmoituksesta: https://www.syke.fi/tietosuojailmoitus/asemakaavalomake

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2000-12-01
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Asemakaavoituksen seurannassa on 1970-luvulta lähtien ollut käytössä tilastolomake, joka täytetään kunnissa kaikista asemakaavoista. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen vuonna 2000 vaikutti seurantalomakkeen tietosisältöön, ja samalla paperinen lomake muutettiin excel 97 -muotoiseksi.

Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä myös asemakaavan seurantalomake uudistettiin selainpohjaiseksi. Verkkolomake on ollut käytössä 11.9.2003 lähtien ja verkkolomakkeen käyttöön oli siirryttävä viimeistään vuoden 2004 puolella hyväksyttyjen asemakaavojen tietojen toimittamisessa ympäristöhallintoon. Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä asemakaavoituksen seurantalomakkeet, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille. Toukokuussa 2011 lisättiin mahdollisuus toimittaa hyväksytyn asemakaavan seurantalomakkeen tiedot siirto-skeeman mukaisena xml-tiedostona. Xml-tiedosto voidaan tuottaa esim. kunnan omasta järjestelmästä KuntaGML/KRYSP-toteutuksen avulla. Vuoden 2021 lopussa TYVI-tallennussovellus uudistettiin teknisesti ja käyttöliittymän rakennetta muutettiin mm. käyttäjätietojen hallinnan osalta.

Selainlomakkeilla ja aiemmin excel-lomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa Elinympäristön tietopalvelu Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiossa. Vuosittain lomakkeet lasketaan osaksi kaavoitustilastoa, jota voi hyödyntää Liiterissä osana Tilastoja, ks. metotietokuvaus Kaavoituksen seurannan tilasto.

Kunta tai sen valtuuttama konsultti täyttää jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta seurantalomakkeen.