Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

LuTU2018 Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kallioiden ja kivikoiden luontotyyppien esiintymiä on tässä aineistossa seuraavista alaryhmistä ja tyypeistä:

Karut kalliotierasammalkalliot: karujen kalliotierasammalkallioiden mallinnetut ja tunnetut esiintymät (sekä polygoni- että pisteaineisto).

Kalliojyrkänteet: 10 karun tai keskiravinteisen kalliojyrkännetyypin mallinnetut esiintymät. Sisältää sekä rantakalliotyyppien jyrkänne-esiintymät että muut karut ja keskiravinteiset jyrkänteet (viiva-aineistoja).

Loivat rantakalliot: kuuden karun ja keskiravinteisen loivan rantakallion mallinnetut esiintymät (polygoniaineistoja).

Luokitukset tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KallioidenJaKivikoidenLuontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista, etenkin kasvillisuudeltaan edustavista keskiravinteisista kalliojyrkänteistä voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {CCD1E22C-0B3F-4DDC-849E-B38C03B052B7}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana rock
GEMET-asiasana cliff
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana habitat
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kallioluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystem
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kalliot
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat kivikot
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuu Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Karut kalliotierasammalkalliot: polygoniaineisto muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan ja Corine 2012 -aineiston perusteella rannikon läheisistä kallioperältään ehjistä ja puustoltaan avoimista tai harvoista kallioalueista ja pisteaineisto muodostettu arvokkaiden kallioalueiden inventointiaineiston perusteella kallioalueista, joilla on tähän luontotyyppiin kuuluvaa kalliokasvillisuutta edustavissa määrin.

Kalliojyrkänteet: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä SYKEn rinteensuunta-, Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu viiva-aineisto luonnonjyrkänteistä Loivat rantakalliot: muodostettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2014), Geologian tutkimuskeskuksen 1:200 000 kallioperäkartan sekä SYKEn Ranta10- ja Corine 2012 -aineistojen avulla muodostettu polygoniaineisto loivista kalliopaljastumista luonnonympäristöissä Tarkemmat tiedot aineistojen muodostamisesta aineiston ominaisuustietojen liitedokumentissa.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_malli LuTU2018_kalliotierasammalkalliot_pisteet LuTU2018_kalliojyrkanteet LuTU2018_loivatrantakalliot

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.