Dataset extent

Ranta10 - rantaviiva 1:10 000

Ranta10 on topologisesti eheä Suomen vesistöjä kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Maastotietokannan vesiin sisältyvistä kohteista mukaan on otettu alueina vakavedet sekä yli 5 m leveät virtavedet. Lisäksi mukana on maastotietokannan yli 200 m2:n kokoisia altaita. Viivoina kuvatuista alle 5 m leveistä virtavesistä on mukana vesistön päävirtausreitit sisältäen sekä 2-5 m että alle 2 m leveitä virtavesiä. Aineisto on uudelleen luokiteltu ja topologialtaan tarkistettu Sykessä. Aineiston pohjalta on Sykessä luotu uomia kuvaava uomaverkosto, jonka verkostomainen rakenne on tuotettu lisäämällä viivamaisiin jokiin aluemaisten jokien keskilinjat sekä järvien ylitykset ns. pseudouomilla. Aineistoon on lisätty myös järvi- ja uomatunnukset.

Uomaverkosto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat. Lisäksi uomaverkosto sisältää myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. Uomaverkosto ei sinällään kuvaa uuden vesilain vesistömääritelmän mukaista vesistöä. Uoma vaihtuu toiseksi yksilöllisen uomatunnuksen omaavaksi uomaksi aina uomaverkostoon kuuluvien uomien risteyksessä sekä uoman ja järven yhtymäkohdassa. Uomaverkosto on rakennettu siten, että kaikki siihen kuuluvat osat liittyvät topologiset yhteen ja omaavat oikean virtaussuunnan ja sitä voidaan käyttää erilaisiin verkostoanalyyseihin. Uomien välisiä topologia suhteita kuvaavat tiedot on tallennettu erillisiin tauluihin. Uomille on lisäksi laskettu muita paikantavia ja fysiograafisia tietoja.

Uomaverkosto sekä koko Ranta10-aineisto kuuluvat Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Uomaverkosto-aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. https://ckan.ymparisto.fi/dataset/uomaverkosto

Koko Suomen kattava Ranta10-aineisto perustuu MML:n vuosien 2000-2008 maastotietokannan vaka- ja virtavesikohteisiin.

Aineisto on päivitetty 16.11.2021 (lisätietoja historiatiedoissa).

Käyttötarkoitus: Ranta10-aineisto ja siihen kuuluva uomaverkosto on luotu palvelemaan hyvin laajasti vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallista raportointia ja tietojärjestelmätyötä.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/ranta10.pdf

Shoreline10 and River Network

The Shoreline10 (Ranta10) is a topologically correct spatial dataset containing data on Finnish water bodies. The dataset is based on the topographic database of the National Land Survey of Finland in scale of 1:5 000-1:10 000 from years 2000-2008. The dataset contains lakes as well as most of human-made lakes over 200 m2 and more than 5 m wide rivers (polygons). Also included are the main flow paths of 2-5 m wide and less than 2 m wide streams (lines). The dataset has been reclassified and topologically corrected by Finnish Environment Institute (Syke).

The continuous network has been created by combining rivers to the central lines through polygon rivers and lakes. The dataset includes also unique river codes and lake codes.

The river network includes all river segments with catchment areas larger than 10 km². Other, smaller rivers with smaller catchment areas are included in case they are considered significant for water management tasks (e.g. WFD). Ranta10 does not represent the water bodies defined in the new water act. The change from one river segment to another, with unique river code and information, is located at the junction of the river network. The river code also changes at a connection point of a river segment and a lake. The river network has been created such a way that all parts of the network are linked topologically to each other and have a correct flow direction so that the dataset can be used for analyzing the network.

Ranta10 including the river network is dataset owned by Syke and has same copyright and ownership conditions as other similar datasets owned by Syke. Syke applies Creative Commons By 4.0 International license for open datasets.

Ranta10 dataset together with the river network were developed to serve wide variety of tasks related to water management, scientific research, water conservation and national and international reporting as well as associated information management.

Data was updated 16.11.2021 (additional info. below in “historiatiedot”).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C40D8B4A-DC66-4822-AF27-7B382D89C8ED}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-03-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-11-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Hydrography
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana lake
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ranta10 pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon, joka on uudelleen luokiteltu ja muokattu vastaamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Maastotietokanta kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Ranta10 on Syken avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Ranta10 on ladattavissa paikkatietoaineistona Syken Avoin tieto-palvelusta (http://www.syke.fi/avointieto).

Rantaviiva10-aineisto, Lähde: Syke, MML

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Ympäristöhallinnon käyttöön laaditun Ranta10--tietotuotteen vesiä kuvaavat aineistot on tuotettu vesistöjen perusyksiköiden pohjalta (https://ckan.ymparisto.fi/dataset/vesistojen-perusyksikot). Aineisto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Maastotietokannan vesiin sisältyvistä kohteista mukaan on otettu alueina vakavedet sekä yli 5 m leveät virtavedet. Lisäksi mukana on maastotietokannan yli 200 m2:n kokoisia altaita. Viivoina kuvatuista alle 5 m leveistä virtavesistä on mukana vesistön päävirtausreitit sisältäen sekä 2-5 m leveitä että alle 2 m leveitä virtavesiä. Aineisto on uudelleen luokiteltu ja topologialtaan tarkistettu Sykessä.

Aineiston pohjalta on laadittu yhtenäinen topologisesti eheä viivamainen uomaverkosto, joka sisältää aluemaisten jokien ja järvien läpi kulkevat pseudokeskilinjat sekä pienempien jokien viivat, jotka ovat uomaverkoston varrella. Uomaverkostoon on valittu mukaan kaikki yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat virtausreitit. Virtausreittien mallintamisessa on hyödynnetty alun perin MML:n 25 m:n korkeusmallia, jonka virtausreittejä on korostettu Ranta10-aineiston avulla hydrologisen mallinnuksen tarkkuuden parantamiseksi. Lisäksi uomaverkosto sisältää myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia. Sykessä on korjattu mtk:ssa olevia topologiavirheitä (mm. katkeamat), jotta on saatu luotua topologisesti eheä verkosto. Alueelliset ympäristökeskukset ovat tarkistaneet mallinnetun uomaverkoston virtaussuuntien ja -reittien osalta sekä täydentäneet verkostoa vesienhoidollisesti merkittävillä alle 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavilla uomilla. Lopullisen uomaverkoston muodostaa näiden mallinnettujen ja tarkistettujen uomien vastineet Ranta10-aineistossa. Uomille on laskettu yksilöllinen uomatunnus ja muut uomatiedot. Ranta10-aineiston uomille ja järville lasketut valuma-alueisiin liittyvät tiedot määritetään MML:n 10 m:n korkeusmallia hyödyntäen.

Aineiston päivityksessä 17.11.2020 on tehty seuraavat muutokset: - UomaLoppupiste10 on korvattu uudella Uomasolmupiste10 -karttatasolla - Meri10-aineisto on nyt osa Ranta10 ja se on pilkottu meriperusyksiköihin - Merisaari10 on uusi karttataso, joka on yhteensopiva meriperusyksiköiden kanssa - Ominaisuustietotaulujen sisältö on muuttunut

Aineiston päivityksessä 14.9.2021 on tehty seuraavat muutokset: - Järvi10- ja Uoma10-aineistoille lisätty paaVesistoAlueNro sekä vhaTunnus - UomaSolmupiste10-aineiston korkeus_m päivitetty - Järvi10- ja Uoma10-aineistojen valuYla_pAla_km2 ja valumaAlueKokoLuokka lasketaan myöhemmin MML:n 10 m:n korkeusmallia hyödyntäen

Aineiston päivityksessä 16.11.2021 on tehty seuraavat muutokset: - Järvi10- ja Uoma10-aineistojen vhaTunnus päivitetty


The river network is based on the shoreline data taken from the topographic database of the National Land Survey of Finland (NLS) in the scale of 1:5 000-1:10 000. The source data is from years 2000-2008, after which the geometry data has not been updated. From this collected data Syke has further developed Ranta10 dataset in the scale of 1:10 000 for the environmental administration. Ranta10 dataset includes all river and lake polygons as well as the main flow paths of 2-5 m wide and less than 2 m wide streams (lines) from the original topographic database. The topological errors of the database have been corrected by Syke to create a river network. Ranta10 dataset has been completed in Syke by adding central lines through polygon rivers and lakes.

The river network includes all river segments with catchment areas larger than 10 km². These were chosen in a hydrological modeling process using 25m DEM of NLS enhanced with Ranta10. Local ELY-centers have verified modeled river network and added river segments considered significant for water management tasks (e.g. WFD).

The dataset also includes spatial and physiographic values calculated for individual rivers.

Data was updated on 17.11.2020 which includes the following changes: - Feature class UomaLoppupiste10 was replaced with a new a feature class Uomasolmupiste10 - Feature class Meri10 is now part of Ranta10 dataset. The sea is now split to basic units - Feature class Merisaari10 is new and compatible with Meri10 - The contents of attribute tables have changed

Data was updated on 14.09.2021 which includes the following changes: - Attributes “paaVesistoAlueNro” (River basin -code) and “vhaTunnus” (River basin district -code) added to the feature classes Jarvi10 and Uoma10 (lakes and rivers) - Attribute “korkeus_m” (height) updated for the Feature class “UomaSolmupiste10” (river segment nodes) - Attributes ”valuYla_pAla_km2” (size of the upper catchment area) and ”valumaAlueKokoLuokka” (classification of catchments by size) for lakes and rivers will be calculated later

Data was updated on 16.11.2021 which includes the following changes: - Attribute “vhaTunnus” (River basin district -code) updated to the feature classes Jarvi10 and Uoma10 (lakes and rivers)