Dataset extent

Yleiskaavapalvelun aineistot

Aineistoon päivitetään ylläpitäjälle toimitetuttuja yleiskaavoja neljä kertaa vuodessa: yleensä maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa.

Yleiskaavapalvelussa on paikkatietoina yhdelmiä Suomen nykyisistä yleiskaavoista. Aineisto sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Em. aineistot kattavat maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoituksen vuodesta 2000 lähtien sekä vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat siltä osin kun ne eivät ole kumoutuneet. Kaava-aineisto kootaan jo kunnan hyväksymisvaiheessa (ja kuntien yhteisten yleiskaavojen tapauksessa vahvistusvaiheessa vuoden 2016 lakimuutokseen asti), joten oikaisukehotusten ja valitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi kaikki uusimmat yleiskaava-alueet eivät ole lainvoimaisia. Yleiskaavatiedot on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista.

Aineisto sisältää lähes kaikki Suomessa (lukuun ottamatta Ahvenanmaata) voimassa olevat yleiskaavat. -Rakennuslain (370/1958) mukaisista yleiskaavoista valtion ympäristöhallinnon vahvistamat yleiskaavat. -Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaan laaditut kuntien hyväksymät yleiskaavat ja kuntien yhteiset yleiskaavat sekä vuoden 2016 lakimuutokseen asti ympäristöministeriön vahvistamat kuntien yhteiset yleiskaavat. -Muutokset näihin kaavoihin.

Yleiskaavoista ylläpidettävät tiedot ovat

Kaavakarttojen rasteriyhdelmät, erikseen yleiskaavatilanne ja teemayleiskaavat (esim. vaihekaava, strateginen tai maanalainen yleiskaava), jotka voivat olla päällekkäin voimassa. Jos samassa kaavassa on päällekkäisiä karttalehtiä, rasterina esitetään niistä vain yksi ja muut on liitetty pdf-muodossa kaavamerkintöjen ja -määräysten yhteyteen. Mikäli kaavakartalla on merkintöjä rajauksen ulkopuolella, ne ovat leikkaantuneet pois mosaiikkiyhdistelmän luonnissa.

Kaavojen hakemistokartat vektoreina, erikseen yleiskaavojen hakemisto ja teemayleiskaavojen hakemisto (voivat olla päällekkäin voimassa).

Kaavakohtaisesti keskeisimmät ominaisuustiedot:

Tunnus, yleiskaavan yksilöivä tunnus on muodostettu 3-merkkisestä kuntakoodista, välinumerosta (ei vanhan rakennuslain kaavoilla) ja järjestysnumerosta etunollineen. Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoilla kuntakoodi on vuoteen 2013 asti hyväksytyillä 2013-14 kuntajaon mukainen ja siitä lähtien hyväksymisvuoden kunnan mukainen sekä sen perässä on teemakaavoilla numero 2 ja muilla yleiskaavoilla 1. Kuntien yhteisillä yleiskaavoilla on tunnuksessa vain yhden kunnan koodi. Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetuilla yleiskaavoilla tunnuksen kuntanumero perustuu vuoden 2004 kuntajakoon. Kaavaan saattaa kuulua useita toisistaan erillisiä alueita. Nimi, yleiskaavan nimi. Kaavan hyväksyneen kunnan nimi saattaa esiintyä kentän alussa, kyseessä ei välttämättä ole nykyinen sijaintikunta. Päätöksen päiväys, päivämäärä jolloin kunta on hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan tai kuntien yhteinen yleiskaava on vahvistettu tahi vuoden 2016 lakimuutoksen jälkeen hyväksytty taikka vanhan rakennuslain yleiskaava on vahvistunut. Rakennuslain kaavoista on viimeisin vahvistumispäiväys, jolloin joku toimivaltainen viranomainen tai oikeusistuin on kyseiseen yleiskaavaan muutoksen tehnyt. Valitusprosessien keston takia vanhan rakennuslain viimeinen yleiskaava vahvistui vasta huhtikuun lopussa 2006, maankäyttö- ja rakennuslain tultua voimaan vuonna 2000. Tyypittely, yleiskaavan luokittelu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kunnan hyväksymiin tai kuntien yhteisiin taikka rakennuslain vahvistettuihin. Oikeusvaikutteisuus, yleiskaavan luokittelu oikeusvaikutteisiin, osin oikeusvaikutteisiin tai ei oikeusvaikutteisiin. Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetuilla yleiskaavoilla luokka on aina oikeusvaikutteinen, vaikka kaava sisältäisi myös kunnan hyväksymispäätöksen varaan jääneitä alueita, koska ulkorajaus kattaa vain vahvistuneet alueet. Aineistoissa ei ole ollenkaan vanhan rakennuslain mukaisia vain kunnan hyväksymiä yleiskaavoja, joita valtion viranomainen ei ole vahvistanut. (Pinta-ala, yleiskaava-alueen nykyinen pinta-ala, eikä alkuperäisen kaavan suunnittelualueen. Kenttä on saatavissa vain vektoriaineiston mukana.) Lisätietoja, huomautuksina mm. kirjattu ne kaavatapaukset joissa on havaittu, ettei kaava ole tullut voimaan sellaisena kuin se on numeeristettu. Kaava-aineisto kootaan jo kunnan hyväksymisvaiheessa (ja kuntien yhteisten yleiskaavojen tapauksessa vahvistusvaiheessa vuoden 2016 lakimuutokseen asti), joten oikaisukehotusten ja valitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi kaikki uusimmat yleiskaavat eivät ole lainvoimaisia. Muutoksenhaun takia osalla kaava-aluetta voi olla myöhäisempi voimaantulon päiväys. Vanhan rakennuslain mukaisiin yleiskaavoihin on myös tehty kuvankäsittelyllä vahvistusmerkintöjä. Joistakin kaavoista ei ole saatu kaikkia kartta- tai legendalehtiä. Samassa kaavassa saattaa olla voimassa päällekkäin useita karttalehtiä, jolloin vain yksi niistä näytetään rasterina ja muut legendan yhteydessä. Kuntien yhteisistä yleiskaavoista on listattu kunnat, joiden alueella kaava on sijainnut laatimisen aikaan.

Linkitykset kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Tiedostot ovat pdf-muotoisia ja useampien legendalehtien tapauksessa monisivuisia. Jos samassa kaavassa on päällekkäisiä karttalehtiä, rasterina niistä on vain keskeisin ja muut on liitetty tähän legendalehtien jälkeen.

Aineisto on saatavilla rajapinnan kautta seuraavissa koordinaatistoissa: EPSG:3067, ETRS89 / ETRS-TM35FIN EPSG:2393, KKJ / Finland Uniform Coordinate System EPSG:3873 - EPSG:3885, ETRS89/GKxxFIN-kaistat 19-31 EPSG:4326, WGS84 EPSG:3857, WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) EPSG:900913, Google Mercator

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID 1562cd14-356d-4ef5-8df8-36031b543eae
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-06-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-06-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto yleiskaavat@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli processor
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus (Syke)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana Land use
GEMET-asiasana Land use plans
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

https://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Yleiskaavapalvelu/Yleiskaavapalvelun_kayttoehdot

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 50000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1977-09-13
Ajallisen kattavuuden loppu 2024-03-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot muodostavat kokoelman voimassa olevista yleiskaavoista aina vuodesta 1977 nykypäivään asti. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Sitowise Oy (aiemmin Sito Oy) ovat tuottaneet kokonaisuuden Suomen yleiskaavoista (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Aineistoja päivitetään 4 kertaa vuodessa ja ajantasaistus perustuu kuntien ilmoituksiin sekä ELY-keskusten tietoihin yleiskaavoista mm. USPA-asianhallintajärjestelmään kirjattujen yleiskaavoja koskevien päätösten avulla. Aineistoissa havaituista puutteista ja virheistä toivotaan palautetta ylläpidosta vastaavaan Sykeen korjausten suorittamiseksi osoitteeseen yleiskaavat@syke.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditut yleiskaavat on kerätty kunnista, konsulteilta ja ELY-keskuksilta lähinnä pdf-muodossa, aineisto on muunnettu kuviksi ja asemoitu ETRS-TM35FIN koordinaatistoon. Maankäyttö- ja rakennuslain kaavojen rajausten lähtökohtana ovat olleet ELYjen ja Syken koostamat GISALU-aineistot (Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatiedot), joita on edelleen täydennetty.

Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat on Syke koonnut ensisijaisesti ympäristöministeriön yleiskaava-arkistosta, sekä lisäksi alueellisista ympäristökeskuksista (nykyisten ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta skannattaviksi. Skannaukseen on pyritty saamaan ns. leimattu kaavakartta, josta näkyvät myös vahvistamisen yhteydessä tehdyt alueelliset muutokset ja muut vahvistusmerkinnät. Aina tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, joten lähdekarttojen joukossa voi olla jokunen ei-virallinen kaavakin ja muutamiin karttoihin vahvistusmerkintöjä on tehty kuvankäsittelyllä. Rasteroidut kaavat on skannauksen jälkeen oikaistu yhtenäiskoordinaatistoon. Alkuperäisten kaavojen mittakaava on 1:2 000 - 1:50 000, sijaintitarkkuus vaihtelee siten rasterikuvien oikaisusta johtuen kaavalehtien sisälläkin. Rasterikuvien sijainti suhteessa perus-CD:hen vaihtelee muutamasta metristä muutamiin kymmeniin metreihin riippuen kaavakartan mittakaavasta ja kuvan osasta. Suurimittakaavaisissa kaavoissa sijaintitarkkuus on suhteellisesti heikoin, koska kaavan sijainti määriteltiin 1:20 000 peruskartan päällä. Pikselikoko on pääsääntöisesti 0,1 mm ja vanhimmissa skannauksissa 0,07-0,25 mm eli kaavan mittakaavasta riippuen 0,5-4 maastometriä. Rasterit on muunnettu YKJ:stä EUREF-FIN-koordinaatistoon kesällä 2014. Aineisto ei sisällä Ahvenanmaan tietoja (maankäyttö- ja rakennuslaki ei Ahvenanmaalla voimassa). Rasterien pohjalta on tehty vastaava vektorimuotoinen aineisto digitoimalla kaavojen ulkorajoina pääsääntöisesti vahvistusraja, ei koko kaava-alueen rajaa tai aluevarausten ulkorajoja. Lisätietoja alkuperäisistä rastereista https://metadata.ymparisto.fi/dataset/vanhan-rakennuslain-mukaisesti-vahvistettujen-yleiskaavojen-rasterit ja vektoreista https://metadata.ymparisto.fi/dataset/vanhan-rakennuslain-mukaisesti-vahvistettujen-yleiskaavojen-ulkorajaukset