Dataset extent

Ylä-Lapin tunturimittarituhot

Tunturimittarin 2000-luvun alussa aiheuttamia tuhoalueita on tulkittu Landsat- ja Sentinel-2:n NDVI-erotuskuvien ja laserkeilatun puuston pituus/latvuspeitto-aineistojen avulla. Lopputulosta on verrattu ilmakuviin ja maastohavaintoihin.

Tunturimittarin 1960-luvulla aiheuttamia tuhoalueita poimittiin Metsähallituksen biotooppikuvioinnista ja rasteroitiin.

Aineisto koostuu kahdesta rasteriaineistosta 10x10 m. Luokitukset erillisessä dokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Ylalappi_luokitus.xls.

Lisätietoja Ylä-Lapin kaukokartoitushankkeen loppuraportissa https://julkaisut.metsa.fi/julkaisu/yla-lapin-luonnon-kaukokartoitus-projektin-loppuraportti-osa-1-aineistot-ja-menetelmat/

Aineistoja on käytetty Ylä-Lapin biotooppitiedon päivitykseen. Aineistoja voi käyttää erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)


Northern Lapland: Areas damaged by geometrid moths is produced by combining of satellite-based remote sensing and field observations with GIS data. The data consists of 10x10 m rasters.

The dataset will be available in the next Habitats Directive reporting and in the assessment of threatened habitats as well as in other surveys, assessments and studies, and they can be used in the implementation of the EU Biodiversity Strategy. More information: https://www.metsa.fi/en/project/remote-sensing-northern-lapland/

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {635666AF-2F60-4C7B-9223-C9EC02BABDB8}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-04-08
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana animal damage
GEMET-asiasana remote sensing
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat tunturit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat fells
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja Metsähallitus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

NDVI-erotuskuvien ja pituus/peittävyys-aineiston tarkastelussa laajoja alueita pystyttiin tarkastelemaan tehokkaasti ja näin myös löytämään uusia, ennestään tuntemattomia mittarituhoalueita. Usein mittarituhoon viittaava aineisto voi selittyä jollain muulla kuin mittarituholla. Aineistoja on verrattau ilmakuviin ja maastohavaintoihin ja erikseen tarkastelemalla hyväksytty varsinaiset aineiston esille tuomat mittarituhot.

Satelliittikuvissa pilvisyys sekä muista tekijöistä johtuvat muutokset vuosittaisissa NDVI-arvoissa aiheuttavat virhetulkintaa. Yleisesti voidaan todeta, että Sentinel-2 aineiston laatu on riittävän hyvä todentamaan voimakkaat muutokset vuosittaisissa NDVI-arvoissa. Aineistoa on kuitenkin saatavilla vain vuodesta 2016 alkaen. Landsat-aineistoissa havaittiin enemmän puutteita.

Pituus/peittävyys aineiston mittarituhoihin viittaaviin arvoihin tulee mukaan luontaisesti harvapuustoisia alueita kuten metsän rajoja ja pitkään voimakkaan laidunnuksen alla olleita koivikoita.

Lisäksi laserkeilausaineiston tarkkuus vaihtelee alueittain, mikä johtaa siihen, että mittarituhoihin viittaavat raja-arvot vaihtelevat eri alueilla.

Pituus/peittävyys-aineisto puolestaan todentaa selvästi paremmin 15-20 vuotta vanhat tuhoalueet kuin uusimmat alle 10 vuotta vanhat alueet. Näistä syistä 2000-luvun alun mittarituhojen rajaamiseen käytettiin pituus/peittävyys-aineistoa ja vuoden 2016 jälkeisiin Sentinel-2 aineistoa. Muotkatunturin alueella Sentinel-2 aineistolla saatua rajausta täydennettiin pituus/peittävyys aineistolla ennen vuotta 2016 tapahtuneiden (2015) tuhojen mukaan saamiseksi.