Dataset extent

VELMU kartoitusmenetelmät

VELMU-KARTOITUSMENETELMÄT

Kartoitusmenetelmäaineistossa esitellään Velmu-ohjelmassa ja Ahvenanmaalla toteutettujen kartoitusten lajihavaintopisteiden sijainteja. Aineisto sisältää yli 170 000 pistettä. Kartoitusmenetelminä on käytetty sukelluksia sekä drop- ja ROV-videointeja, ja muita menetelmiä. Pisteiden symbolit on valittu siten, että ne kuvaavat parhaiten kartoitusmenetelmää. Lisätietoja Velmussa käytetyistä menetelmistä löytyy Velmun internetsivuilta https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ja-tutkimusohjelmat/velmu-ohjelma.


VELMU MAPPING METHODS

The sampling method data set shows the locations of sampling sites collected in the Velmu Programme and Åland, comprising over 170 000 sites. The used methods include scuba diving as well as drop-down and ROV videos, and other methods. The symbols in the map service have been chosen to show the method in the best visual way. More information on the sampling methods used in the Velmu Programme can be seen from the webpage https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme.


VELMU KARTERINGSMETODER

Karteringsmetodkartlagret visar lokalerna där artinventeringar under Velmu-programmet och på Åland gjorts. Datat innehåller över 170 000 punkter. Som karteringsmetoder har det använts främst dyk, samt drop- och ROV-videon och andra metoder. Punkterna har symboliserats på ett sätt som bäst tyder på karteringsmetoden. Mera info över karteringsmetoderna, som använts under Velmu, kan hittas på Velmus hemsida https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme (på engelska). ..

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi
For the use / support of environmental administration
För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {2BED2EB3-CDAA-4071-ADD3-1FC081C23440}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-11-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-05-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-11-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-05-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-29
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-11-28
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-29
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

©Syke ©Metsähallitus

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Päivitys 05-2024: Aineisto päivitetty vuoden 2023 kartoitusaineistoilla; lisätty uusi Muu-taso, joka sisältää muut kuin sukellus- ja videomenetelmät.

Päivitys 11-2023: Aineisto päivitetty vuoden 2023 kartoitusaineistoilla.

Päivitys 11-2022: Aineisto päivitetty vuoden 2022 kartoitusaineistoilla.

Päivitys 05-2022: Aineisto päivitetty vuoden 2021 kartoitusaineistoilla.

Päivitys 05-2021: Aineistoa päivitetty vuoden 2020 kartoitustiedoilla.

Kartoitusmenetelmäaineisto sisältää pistetietoja sukelluksilta ja videoinneilta vuosilta 2004–2019. Aineisto päivitetty syksynä 2020 SEAmBOTH-aineistoilla vuodelta 2019. Sukelluspisteet ovat pääosin linjasukelluksia, jotka useimmiten kattavat noin 100 metrin pituisen linjan, jossa arviointiruudut on sijoitettu 10 etäisyysmetrin tai yhden syvyysmetrin välein. Drop-videoinneissa kamera lasketaan veneestä kaapelin varassa veden alle lähelle pohjaa. Tämän jälkeen kuvataan kasvillisuutta ja pohjaa noin yhden minuutin ajan, niin että aineistoa kertyy vähintään 20 m² kokoiselta alueelta veneen liikkuessa pinnalla hitaasti. Osa drop-videoinneista on suoritettu kahlaamalla matalassa vedessä ja osaa on täydennetty haranäytteenotolla. Lisäksi yli 30 metrin syvyisiä pohjia on kuvattu ROV-videoinnilla (Remotely Operated Vehicle), eli kauko-ohjattavan robottivideokameran avulla. Velmu-ohjelman syvimmät videopisteet ulottuvat noin 80 metrin syvyyteen. Kukin kartoitusmenetelmäpiste sisältää näytteenottoajankohdan sekä aluetietoja kohteesta. Suurin osa näytepisteistä on sijoitettu rannikolle perustuen ympäristömuuttujien vaihtelun muodostamiin luokkiin ja satunnaisotantaan, minkä lisäksi osalla alueista drop-videointeja on suoritettu ruudukko-otantaan perustuen 100 metrin välein. Kartoituspisteet kattavat koko Suomen rannikon ja aineiston keräämiseen on osallistunut laaja joukko tutkimuslaitoksia ja yksityisiä toimijoita. Päävastuu sukellus- ja drop-videointikartoituksista on ollut Metsähallituksen luontopalveluilla. Myös rannikoiden ELY-keskukset (VarELY, KasELY, EpoELY, PopELY) ovat osallistuneet kartoituksiin. Syke on tehnyt kaikki ROV-videoinnit. Aineistoon on sisällytetty Velmun omien näytteenottokohteiden lisäksi myös ohjelmaan liittyvien erillisprojektien aineistoja. Vektoriaineisto on tuotettu taulukkomuotoisesta lomakkeesta, jossa on sijaintitieto. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


Uppdatering 05-2024: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2023; nytt lager med Annan metod har tillagts, som inkluderar andra metoder än dykning och videometoder.

Uppdatering 11-2023: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2023.

Uppdatering 11-2022: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2022.

Uppdatering 05-2022: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2021.

Uppdatering 05-2021: Data uppdaterat med karteringsdata från 2020.

Karteringsmetodkartlagret innehåller främst dyk- och video data från åren 2004–2019. Kartskiktet uppdaterades under hösten 2020 med SEAmBOTH-punktdata från år 2019. Dykpunkterna är främst dyklinjer, som är vanligast ca 100m långa, med inventeringsrutor varje 10m längs linje eller varje en djup meter. Drop-video går ut på att man sänker en kamera till vattnet nära bottnet, med hjälp av en kabel. Efter detta filmas växtligheten och bottnet för ca en minut, så att videomaterial fås åtminstone för ett 20 m² stort område, när båten rör sig långsamt på ytan. En del av drop-video punkterna har inventerats genom att vada i grunt vatten och en del har kompletteras genom att räfsa vid punkten. Djupare lokaler, över 30m har också filmats med en ROV (Remotely Operated Vehicle), alltså en fjärrkontrollerad robotkamera. De djupaste karterade punkterna i Velmu-programmet går anda ner till 80 meters djup. Varje karteringspunkt i kartlagret innehåller information om karteringstidpunkten samt information on punktens läge. Största delen av karteringspunkterna har placerats enligt stratifierad slumpmässig sampling, baserat på variation i miljövariabler. Utöver detta har en del av områden karteras enligt s.k. grid-metod där karteringspunkter är belägna i ett nätverk med, vanligast, 100m mellan punkterna. Karteringspunkterna täcker hela finska kusten och för insamlingen av datat har deltagit en stor mängd forskningsinstitut och privata aktörer. Huvudansvaret för dyk- och videoinventeringar har varit hos Forststyrelsens naturtjänster. Också kusternas NTM-centraler har deltagit i karteringarna. Syke har genomfört alla ROV-karteringar. Förutom egentliga Velmu-karteringar har till datat inkluderats också data från diverse projekt, som tangerat karteringsprogrammet. Vektorkartlagret har producerats från tabeller, där koordinater har inkluderats. Data kan förfrågas från via epost syke.velmudata@syke.fi


Update 05-2024: Data updated with 2023 mapping data; added a new Other methods layer, which encompasses methods other than diving and video methods.

Update 11-2023: Data updated with 2023 mapping data.

Update 11-2022: Data updated with 2022 mapping data.

Update 05-2022: Data updated with 2021 mapping data.

Update 05-2021: Data updated with 2020 mapping data.

Mapping method data set includes both scuba diving sites and video samples from the years 2004–2019. The data was updated during autumn 2020 with point data from the SEAmBOTH project from 2019. Scuba diving sites are mainly transect type of dives covering about 100 m long line where the sampling squares have been set every 10 m or every one depth meter. There are also some point type of diving sites in the data. In drop-down videos the video camera will be descended within a cable close to the sea bottom. After this the vegetation and the sea bottom will be videotaped for one minute so that the video covers an area at least 20 m2 while the boat is floating slowly on the surface. Part of the drop-down videos has been collected by wading in shallow water and some drop-down video tapes have been completed with rake samplings. More than 30 m deep sites have been videotaped by using the Remotely Operated Vehicle, ROV. The deepest sampling sites in Velmu programme are located in the depth of 80m. Every sampling site includes the sampling time and some information about the sampling area. Majority of the sites has been placed to the coastal areas based on the classes that the environmental variables form but also based on the random sampling. Some drop-down video sites have been placed to a grid of 100 m interval. The mapping sites cover the whole Finnish coast and collecting the data has been conducted by many institutions and private operators. The main responsibility for field sampling has been given to the Parks and Wildlife Finland. The coastal Centres for Economic Development, Transport and the Environment have participated in the surveying. The Finnish Environment Institute has collected all the ROV video data. Some individual projects have been detached to the Velmu sampling data. The vector type of data has been created from a data table with coordinate information. Should you need the data, please send a request to syke.velmudata@syke.fi