Teollisuuspäästödirektiivi (2010/75/EU), raportointijakso 2013-2016, raportoitu 2018

Teollisuuspäästödirektiivin tarkoituksena on vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla teollisuuden ympäristönsuojeluvaatimuksia. Tähän pyritään muun muassa käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Toimialakohtaisten parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjojen keskeiset tulokset eli päätelmät ovat oikeudellisesti sitovia tietyin poikkeamismahdollisuuksin.

Direktiivillä pyritään myös parantamaan kansalaisten tiedonsaantia lupamenettelyjen ja valvonnan eri vaiheista.

Suomessa on vajaa 1 000 teollisuuslaitosta tai suurta eläinsuojaa, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Teollisuuspäästödirektiivi pantiin täytäntöön ympäristönsuojelulailla (527/2014), joka tuli voimaan 1.9.2014.

Seuraava raportointiajankohta on 30.9.2019.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Mikko Attila
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti mikko.attila[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Mikko Attila
Raportoinnin vastuutahon sähköposti mikko.attila[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1518073826181&uri=CELEX:32010L0075
   Kansallinen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/707
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 2010/75/EU
   Avainsanat Inspire-teema Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   Seuraava raportointiajankohta