Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suuralueellinen geokemia; purosedimentti

Suuralueellinen geokemia -aineiston on tuottanut GTK. Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitusaineisto kuvaa pienten latvapurojen orgaanisen purosedimentin alkuaineiden pitoisuuksia. Näytteet on otettu pienistä latvapuroista (valuma-alue alle 30 km2) loppukesällä 1990. Näytteenotto on toistettu noin joka neljännessä pisteessä vuosina 1995, 2000 ja 2006. Näytemäärät olivat vuonna 1990 1162 (tiheys 1 näyte / 300 km2), vuonna 1995 286, vuonna 2000 286 ja vuonna 2006 249 kappaletta. Aineisto kattaa koko Suomen. Samaan aikaan on otettu myös purovesinäytteitä.Näytteiden otto, käsittely ja analytiikka on kuvattu Suomen geokemian atlaksen 3. osan (Lahermo ym. 1996) sivuilla 27 - 30. Kenttähavainnot, koordinaatit ja näytteestä määritetyt alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä näytepistettä. Kunkin näytteenottovuoden tiedot on talletettu eri tauluihin. Analyysimenetelmään viitataan nelimerkkisellä menetelmäkoodilla. Koodit ovat seuraavat:503H = elohopeamääritys kylmähöyrymenetelmällä503P = uutto typpihappouutolla mikroaaltouunissa, mittaus ICP-AES:llä503M = uutto typpihappouutolla mikroaaltouunissa, mittaus ICP-MS:llä820L = hiili, vety ja typpi LECO-analysaattorillaAlkuainepitoisuustietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg/kg (eli ppm) ja mahdollinen tarkistusmerkki. Pitoisuus on talletettu muuttujaan, jonka nimi koostuu alkuaineen kemiallisesta merkistä ja analyysimenetelmän koodista. Esimerkiksi AS_503M on arseenin (As) pitoisuus, joka on määritetty ICP-MS-menetelmällä (503M). Sitä seuraava muuttuja on tarkistusmerkki, esimerkiksi AS_503MT. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Jos tarkistusmerkki on huutomerkki (!), analyysitulos on pienempi kuin analyysimenetelmän määritysraja, mutta tietokantaan on talletettu mittauslaitteen (epäluotettava) mittaustulos. Jos tarkistusmerkki on ’x’, tieto puuttuu.Suuralueellisen purosedimenttigeokemiallisen kartoitusaineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli valtakunnallinen geokemiallinen yleiskartoitus ja ympäristön tilan perusarviointi. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi ympäristön tilan muutosten arviointi ja purosedimenttien taustapitoisuuksien määrittäminen.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID 463f5375-0fae-4dc5-af90-a8ebbf87035a
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-11-22
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Geologian tutkimuskeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto geodata@gtk.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana geology
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on alun perin koottu suuralueellisiin käyttötarkoituksiin, joten se ei ole käyttökelpoinen paikallisiin tutkimuksiin.

Aineiston käyttöä määrittää GTK:n peruslisenssi http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/lisenssi/gtk_peruslisenssi_1.pdf

© Geologian tutkimuskeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Näytteen koordinaatit on määritetty 1:20 000 –peruskarttalehdiltä tai pienempimittakaavaisilta kartoilta. Kentällä on havainnoitu puron leveys, veden virtausnopeus, ympäristön maankäyttö ja maalaji näytteenottopisteessä. Muut tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.Kenttähavainnot on koodattu seuraavasti:Aines: MU (muta), LJ (lieju), X (tieto puuttuu).Virran (puron) leveys ilmoitetaan metreinä.Virtausnopeus on arvioitu neliluokkaisella asteikolla: 1 (seisova vesi), 2 (selvä virtaus), 3 (nopea virtaus), 4 (uoma kuivillaan).Ympäristön maankäyttö on koodattu seuraavasti: H (hakkuuaukea), M (metsä, pensaikko), N (niitty, viljelemätön pelto), P (viljelty pelto), S (suo), T (taaja asutus), X (tuntematon).Maaperä: HK (hiekka), KA (kallio,louhikko, kivikko), MR (moreeni), SA (savi, siltti), TU (turve), XX (tuntematon).Kansantl: X (Näytteestä on tehty lisämäärityksiä Kansanterveyslaitoksella (mykobakteerit)).Suuralueellisessa purosedimenttigeokemiallisessa kartoituksessa näytteet kerättiin 0,06 mm silmäkoon seulakangashaavilla usean kymmenen metrin matkalta. Näytekoko oli noin 0,5 L. Karkein mineraaliaines poistettiin dekantoimalla ja karkea orgaaninen aines poistettiin seulomalla noin 2 mm muoviseulalla. Näytteet kuivattiin 60oC:n lämpötilassa ja hienonnettiin muoviteräisellä leikkurilla. Lopuksi näytteet seulottiin <2 mm raekokoon ennen kemiallisia analyysejä. Yksityiskohtaiset näytteenottokuvaukset on esitetty julkaisussa Lahermo ym. (1996) ja vuoden 2000 osalta Gregorauskiene ym. (2000).Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laboratoriossa Otaniemessä. Laboratorio on akkreditoidu TO25 (EN ISO/IEC 17025) mukaisesti. Näytteet liuotettiin väkevällä typpihapolla mikroaaltouunissa (US EPA 3051A) ja analysoitiin induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrillä (ICP-MS) ja plasma-atomiemissiospektrometrillä (ICP-AES). Elohopea määritettiin kylmähöyrymenetelmällä. Hiili, vety ja typpi määritettiin LECO-analysaattorilla.

\data\gtk\Suuralueellinen_geokemia