Dataset extent

Peltolohkot vuonna 2023

Peltolohko aineisto on komission asetuksen 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20 artiklassa tarkoitettu viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä. Aineisto sisältää peltolohkot erikseen kasviryhmittäin ja vallitsevan kasvin mukaan. Aineisto on poimittu toukokuussa 2024.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/peltolohkot.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DEDF6CE5-3C15-4629-8F93-4FB47468D8B6}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli distributor
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana arable farming
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ruokavirasto on luovuttanut peltolohkorekisterin ja IACS rekisterin tietoja valtion ympäristöhallintoon kuuluville viranomaisille (YHA) seuraavien tehtävien hoitamista varten: -Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät (mm. eri direktiivien edellyttämät raportoinnit) -Maatalouden vesienhoitosuojelutoimenpiteiden seurantajärjestelmä (Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004) -Rasterimuotoisen maanpeiteaineiston tuottaminen (CORINE) -Ympäristön tilan seurantojen kehittäminen ja suunnittelu -YHAn sisäinen tutkimustyö

YHAlla ei ole lupa laajentaa aineiston käyttötarkoitusta esimerkiksi yhteistutkimuksiin eikä luovuttaa aineistoa YHA:n ulkopuolelle. Ruokavirasto ratkaisee tällaisia tiedonluovutusasioita tapauskohtaisesti tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) 7 §:n edellyttämällä tavalla.

Käyttöoikeuden tietoihin saa kutakin tutkimusta varten henkilötietolain kriteerien täyttyessä. Hakemuksen liitteeksi pitää sen vuoksi liittää tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi henkilötietolain 14 §:n 1 momentin 2-kohdassa mainitut a) tutkimussuunnitelma ja b) selvityksen tutkimuksen vastuullisesta johtajasta / ryhmästä. Kun rekisteritietojen käyttäjien piiri laajenee ympäristöhallinnon ulkopuolelle, on jokaisessa hakemuksessa annettava täsmällinen c) selvitys tietojen suojaustavasta. Hakemuksesta tulisi myös käydä ilmi pitäisikö aineisto toimittaa uudelleen YHA:lle vai ei. Näiden annettujen tietojen perusteella Ruokavirasto ratkaisee hakemusasian ja pystyy antamaan päätöksen, jossa aiemmin toimitetun aineiston käyttöoikeutta laajennetaan koskemaan kulloistakin tutkimushanketta. Aineiston käytöstä julkaisuissa voidaan yleisellä tasolla, että YHA voi julkaista kartta-aineistot Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa, esimerkiksi tilatunnus ei saa näkyä), 2) se ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto).

© Ruokavirasto

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka farming
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2015-12-31
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Alkuperäinen peltolohkoaineisto ja kasvulohkotiedot on tuotettu maaseutuvirastossa (MAVI, nykyään Ruokavirasto). Aineisto on toimitettu ympäristöhallintoon ESRIn shape, File geodatabasen kohdeluokkina ja tekstitiedostoina. Aineistosta on Sykessa laskettu kasviryhmittäiset tiedot ja peltolohkot vallitsevan kasvin mukaan. Peltolohkorekisteriä käytetään EU:n pinta-alaperusteisen maataloustuen hallinnoinnissa. Peltolohkorekisteri sisältää ns. peruslohkojen ulkorajat. Peruslohko on yhtenäinen, saman viljelijän hallinnassa oleva maantieteellisesti, tukikelpoisuudeltaan, tilatukiominaisuudeltaan ja maankäyttölajiltaan yhtenäinen alue, jota rajaavat esim. tie, reunaoja tai vesistö. Yhden peruslohkon koko alue pitää olla kaikkien haettujen tukien osalta tukikelpoista. Viljelijä voi yhdellä peruslohkolla viljellä useita eri kasveja. Näitä eri viljelykasveista koostuvia peruslohkon osia kutsutaan kasvulohkoiksi. Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS -rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista, kesannoinnista jne. voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin. Peltolohkorekisteriin on digitoitu ns. aktiiviset peruslohkot, eli ne peruslohkot joille on rekisterin olemassaoloaikana haettu pinta-alaperusteista tukea. Maataloustuotannosta ennen rekisterin perustamista pois jääneitä alueita tai alueita, joille pinta-alaperusteista tukea ei haeta, ei ole digitoitu. Digitoituja peruslohkojen rajoja ei tietoaineistosta poisteta, vaikka jo digitoituja peruslohkoja jäisikin pois maataloustuotannosta. Aineiston digitoinnissa tausta-aineistona on käytetty ortoilmakuvaa, joka digitointihetkellä yleensä on ollut 1-3 vuoden ikäistä. Käytettyjen ortoilmakuvien pikselikoko on 0,5 – 1m ja sijaintitarkkuus parempi kuin 2,5m.