Dataset extent

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot (FEO)

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistoja voi käyttää kasvillisuuden rakenteellisuuden selvittämisessä. Rakenteellisuuden aineistot perustuvat laserkeilausaineisto 5p:n havaintojen (=laserpulssien) lukumääriin ja niiden suhteisiin kussakin korkeusvyöhykkeessä. Aineistosta näkyy missä kerroksessa kasvillisuus on tiheää ja missä kerroksessa sitä on eniten tai missä kerroksessa sitä ei ole lainkaan, esim. avosuot ja tunturipaljakat näkyvät aineistosta selvästi.

FEO-hankkeessa lasketut kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot on tuotettu Laserkeilausaineisto 5p aineistosta (https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p). Laskettujen alueiden kattavuus on tällä hetkellä (15.11.2022) hyvin suppea - laskettu vain muutaman laserkeilatun tuontatoalueen pistepilviaineistosta. Laskentaperiaate on sama kuin edellisessä lasketakierroksessa (laserkeilausaineisto 0,5p) lasketut rakenteellisuusaineistot, ks. https://ckan.ymparisto.fi/dataset/kasvillisuuden-rakenteellisuuden-aineistot. Lopputuotteiden pikselikoko on edelleen 8 metriä. Lisänä edelliseen verrattuna laskettu Ylä-Lapin alueen tuotantoalueilta Kerrosouudet 0.5-1.5 ja 1.5-10 metrin korkeuksilta sekä Kerrospeittävyydet 0.5-1.5 ja 1.5-10 metrin korkeuksilta. Lisäksi Kerrososuus ja Kerrospeittävyys aineistosta on tehty yhdistelmäaineistot, joissa kaikki kerrokset ovat omissa kanavissa. Tietotuotteiden laser-lähtöaineiston tiheys on 5 pistettä/neliömetri (havaintoja tulee n. kymmenkertainen määrä 0.5p aineistoon nähden). Tässäkin aineistossa on huomioitava, että tarkkaa kasvillisuuden analysointia ei aineistosta kannata tehdä, tai ainakin lopputuotteisiin tulee suhtautua kriittisesti.

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot sisältävät laser aineistosta laskettuja rasteriaineistoja, pikselikoko on 8 metriä. Laser aineistosta on laskettu seuraavat tietotuotteet: - kasvillisuuden korkeus, josta on tehty 3 eri versiota: highest, average ja stddev. Laskennassa on käytetty lastools:n lasgrid-komentoa, josta tarkemaa tietoa löytyy https://rapidlasso.com/lastools/lasgrid/. Kasvillisuuden korkeuden aineistoissa Nodata arvoja (vesistöt - järvet, joet, merialue) ei ole muutettu (0,5p aineistossa muutettu 999-arvoiksi) - latvuspeitto. Laskennassa on käytetty lastools:n lascanopy-komentoa https://ra idlasso.com/lastools/lascanopy/ - kerrososuudet kasvillisuuden korkeuksista: yhdistelmä (kaikki kerrokset), 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m, 1.5 - 10 m (vain Ylä-Lappi), 0.5 - 1.5 m (vain Ylä-Lappi), 0 - 0.5 m. Kerrososuus aineistoissa Nodata arvoja (vesistöt - järvet, joet, merialue) ei ole muutettu (0,5p aineistossa muutettu 999-arvoiksi) - kerrospeittävyydet kasvillisuuden korkeuksista: yhdistelmä (kaikki kerrokset), 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 1.5 - 10 m (vain Ylä-Lappi), 0.5 - 1.5 m (vain Ylä-Lappi), 0.5 - 2 m. Kerrospeittävyys aineistoissa Nodata arvoja (vesistöt - järvet, joet, merialue) ei ole muutettu (0,5p aineistossa muutettu 999-arvoiksi) - kasvillisuuden rakenteellisuus, johon on laskettu (yhdistetty ja yleistetty) kerrospeittävyyden aineistojen pohjalta kasvillisuuden rankenteellisuuden esiintymistä eri kerroksissa. Tarkemmin rakenteellisuudesta ja sen laskentaperiaatteista alla mainitussa erillisessä dokumentissa. Kerrospeittävyyden ja kerrososuuksien laskennassa on käytetty lastools:n komentoa lasheight-komentoa. Kunkin kerroksen laskennassa on käytetty laser aineiston luokkia 1 (=unassigned) ja 3-5 (=vegetation). Kerrospeittävyys kuvaan kunkin kerroksen suhteellista osuutta alapuolisten kerroksien havaintoihin (laser pulsseihin). Kerrososuus kuvaa prosentuaalista osuutta kaikkiin havaintoihin.

Tarkempaa kuvausta löytyy dokumentista: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kasvillisuuden_rakenteellisuuden_aineistot.pdf

Huomioitavaa: laserkeilausaineisto 5p aineistojen keilaus on aloitettu vuonna 2020, ja keilaukset jatkuvat edelleen. Kunkin tuotantoalueen kuvausajankohdan voi tarkastaa esim. MML:n sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus. Lisäksi on huomioitava, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen alueilta pistetiheyttä on harvennettu ja näiltä alueilta tietotuotteiden laatu on selkeästi huomompaa.

Aineisto on vain ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {367DD172-EAAC-4E31-B1F0-657A9443F43B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke@ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-10-31
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-11-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana forest
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta 5p, jonka käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttöehdot https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot/kayttoehdot

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot on tuotetettu laserkeilausaineistosta 5p, joiden keilaus aloitettiin vuonna 2020 ja jatkuu edelleen, ks. tarkemmin MML: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p