Dataset extent

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistoja voi käyttää kasvillisuuden rakenteellisuuden selvittämisessä. Aineistosta näkyy missä kasvillisuus on tiheää jokaisessa kerroksessa ja missä kerroksessa sitä on eniten tai missä kerroksessa sitä ei ole lainkaan, esim. avosuot ja tunturipaljakat näkyvät aineistosta selvästi.

Tietotuotteiden laser-lähtöaineiston tiheys on ollut vähintään 0.5 pistettä/neliömetri (maksimissaan havaintoja on n. 4/m2), joten tarkkaa kasvillisuuden analysointia ei aineistosta voi tehdä. Tästä syystä lopputuotteiden pikselikooksi valittiin 8 metriä, jolloin kuhinkin pikseliin on saatu vähintään 32 havaintoa. Tämäkään ei takaa, että jokaiseen kerrokseen tulee riittävästi havaintoja, joten lopputuotteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Lisäksi Kerrososuus ja Kerrospeittävyys aineistosta on tehty yhdistelmäaineistot, joissa kaikki kerrokset ovat omissa kanavissa (täydennys 15.11.2022).

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot sisältävät laser aineistosta laskettuja rasteriaineistoja, pikselikoko on 8 metriä. Laser aineistosta on laskettu seuraavat tietotuotteet: - kasvillisuuden korkeus, josta on tehty 3 eri versiota: highest, average ja stddev. Laskennassa on käytetty lastools:n lasgrid-komentoa, josta tarkemaa tietoa löytyy https://rapidlasso.com/lastools/lasgrid/. Kasvillisuuden korkeuden aineistoissa Nodata arvot (vesistöt - järvet, joet, merialue) on muutettu 999-arvoiksi (muutos 14.9.21). - latvuspeitto. Laskennassa on käytetty lastools:n lascanopy-komentoa https://ra idlasso.com/lastools/lascanopy/ - kerrososuudet kasvillisuuden korkeuksista: yhdistelmä (kaikki kerrokset), 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m, 0 - 0.5 m. Kerrososuus aineistoissa Nodata arvot (vesistöt - järvet, joet, merialue) on muutettu 0-arvoiksi (muutos 14.9.21). - kerrospeittävyydet kasvillisuuden korkeuksista: yhdistelmä (kaikki kerrokset), 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m. Kerrospeittävyys aineistoissa Nodata arvot (vesistöt - järvet, joet, merialue) on muutettu 0-arvoiksi (muutos 14.9.21). - kasvillisuuden rakenteellisuus, johon on laskettu (yhdistetty ja yleistetty) kerrospeittävyyden aineistojen pohjalta kasvillisuuden rankenteellisuuden esiintymistä eri kerroksissa. Tarkemmin rakenteellisuudesta ja sen laskentaperiaatteista alla mainitussa erillisessä dokumentissa. Kerrospeittävyyden ja kerrososuuksien laskennassa on käytetty lastools:n komentoa lasheight-komentoa. Kunkin kerroksen laskennassa on käytetty laser aineiston luokkia 1 (=unassigned), 3-5 (=vegetation) ja 13 (=Wire-Guard - käytännössä lentopeittoalueet). Kerrospeittävyys kuvaan kunkin kerroksen suhteellista osuutta alapuolisten kerroksien havaintoihin. Kerrososuus kuvaa prosentuaalista osuutta kaikkiin havaintoihin.

Tarkempaa kuvausta löytyy dokumentista: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kasvillisuuden_rakenteellisuuden_aineistot.pdf

Huomioitavaa: laser aineistot on keilattu vuosina 2008 - 2019 usean eri toimijan toimesta, jotka ovat käyttäneet erilaisia keilauslaitteistoja. Tästä johtuen laser aineisto ja siitä johdetut tietotuotteet eivät ole homogeenista dataa. Eroavuuksia löytyy tuotantoalueiden välillä ja ne näkyvät myös aineistoissa. Lisäksi on huomioitava, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen alueilta pistetiheyttä on harvennettu ja näiltä alueilta tietotuotteiden laatu on huono.

Aineisto on vain ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {BA9F4901-FC74-4D91-9B32-12B8EC9F47ED}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke@ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-03-23
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana forest
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta 0,5p, joka on Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa. Laserkeilausaineistoa 0,5p saa käyttää CC 4.0-lisenssin mukaisesti: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot on tuotetettu laserkeilausaineistosta, jotka on keilattu vuosina 2008 – 2019, ks. tarkemmin MML: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto