Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kallioperäkartta 1:200 000

Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköpolygonitasosta ja viivamaisista tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Kantaan kuuluu myös aluetasona esitettävä lähtöaineistoindeksi ja aineiston laatuluokitus.

Kivilaji/yksikköpolygonitaso sisältää ominaisuustietona Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset yksikkökoodit, aikakausitiedot sekä litologiset koodit. Viivatasoilla on omat hierarkiset luokituksensa.

Aineisto on mittakaavassa 1:200 000, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosaa mittakaavatonta aineistosta on yleistetty vastaamaan 1:200 000 mittakaavaista tuotetta. Niitä alueita, joiden lähtöaineistotaso on karkeampaa kuin 1:200 000, ei ole yleistetty.

Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.

Käyttötarkoitus: Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:200 000.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {403B0C94-0735-4AD6-BF3C-D2ECF3D8ACEC}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-02-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Geologian tutkimuskeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto geodata@gtk.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana geology
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto ei sovellu kallioperän yleistarkasteluun 1:200 000 mittakaavaa suuremmille mittakaavoille. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:100 000. Aineisto kuuluu GTK:n avoimiin aineistoihin. http://www.gtk.fi/export/sites/fi/tietopalvelut/hinnastot/GTK_aineistotuotelisenssi_2_v10.pdf

© Geologian tutkimuskeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 200000
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kallioperä 1:200 000 lähtöaineistona on käytetty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_FDS). Kallioperä 1:200 000 litologia/yksikkötaso on tuotettu Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 yleistämällä. Liian yksityiskohtaisten litologisten polygonien yleistystyö on tehty poistamalla kivilajialueita rajaavia reunaviivoja ja aluetunnuspisteitä. Yksikköpohjaisia litologisia polygoneja on yhdistetty siten, että samaan suuryksikköön kuuluvia pienempiä polygoneja on joko poistettu kokonaan tai niitä on yhdistetty suuremmiksi stratigrafisiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi jäseniä tai faaseja on sulautettu yhteen ja lopputuloksena on muodostuma tai litodeemi. Alle 50 metrin levyiset yksiköt on pyritty poistamaan aineistosta. Polygonien ominaisuustieto on tallennettu jokaisen polygonin sisään jäävään aluetunnuspisteeseen (label point). Tärkeimpiä ominaisuustietoja ovat aikakausitieto, yksikkötieto Finstrati-luokituksen mukaan ja kivilajin luokitustieto. Yleistetyt viiva- ja aluetunnustasot on lopuksi yhdistetty polygonitasoksi, johon on tallentunut kaikki aluetunnuspisteen ominaisuustieto. Yleistystyön tuloksena noin 41 000 polygonia käsittävä aineisto on pienentynyt noin 32 000 polygoniin. Polygonien reunaviivat ja siirrosviivatasot on luokiteltu hierarkisesti. Niihin liittyy myös tieto viivojen alkuperästä. Siirrosviivatasolle voidaan tallentaa myös rakenteen nimi. Juonitaso sisältää polygonitason tapaan tiedon juonen ikäkaudesta, yksikköluokituksesta ja kivilajiluokituksesta. Polygoneina esitettävä lähtöaineistotaso sisältää tiedon litologia/yksikkötason lähtöaineistona käytettävän kartan alkuperästä (karttalehti, mittakaava, tekijätiedot, valmistumisvuosi). Tasoon on liitetty tieto matalalentogeofysiikan lentovuodesta, jota vertaamalla kartan valmistumisvuoteen, saadaan käsitys lähtöaineiston laadusta. Tasossa on lisäksi tieto siitä, onko alkuperäistä aineistoa muokattu, kuka sitä on muokannut sekä huomioita-kenttä, johon on koottu tietoa lähtöaineiston alkuperästä. Mittakaavattoman kannan muokkaus perustuu lähinnä matalalentogeofysiikkaan, havaintoihin ja alueen muihin karttoihin. Polygoneina esitettävä aineiston laatuluokitus on tekijöiden laatima viisitasoinen esitys mittakaavattoman kannan litologia/yksikkötason laadusta. Taso kuvaa lähinnä lähtöaineiston laatua. Tärkeimpinä luokittelukriteereinä on ollut kartoituksen mittakaava, havaintotiheys, käytetty geofysiikka ja alueen litologinen vaihtelevuus. Käytetyt luokat ovat: - A = Aineiston laatu on hyvä. Uusi kartoitus tai hyvään aineistoon pohjautuva muokattu kartta. Matalalentogeofysiikka on ollut käytettävissä. 1:200 000 kartat, joiden alueella kivilajivaihtelu on pientä (Koillismaa-Kainuu). - B = Kohtalaisen hyvä aineisto. Kartoitus meneillään/keskeneräinen kartoitus, projektikarttoja, joiden havaintotiheys kohtalainen. Matalalentogeofysiikka on ollut käytettävissä. Vanhat Etelä-Suomen kartat, jotka luokitellaan hyvälaatuisiksi hyvän havaintotiheyden (Saaristomeri ja Ahvenanmaa) tai yksinkertaisen geologiansa vuoksi (Kaakkois-Suomi). - C = Keskinkertainen aineisto. Vanhoja 1:100 000 karttoja, 1:400 000 karttoja ja karttoja, joihin on tehty vähäistä muokkausta havaintojen ja matalalentogeofysiikan avulla. Itä-Suomen alue, jossa kartoitus on meneillään - D = Aineiston laatu välttävä. Etelä-Suomen vanha 1:100 000 kartoitus, jossa on käytetty korkealentogeofysiikkaa. Aineistoa ei ole muokattu matalalentogeofysiikan avulla. Etelä- ja Keski-Suomen 1:100 000 mittakaavassa kartoittamattomat alueet, jotka on korvattu suurimittakaavaisemmalla aineistolla (1:400 000) tai Outokumpu Oy:n aineistolla. Pohjois-Suomen alueet, jotka on digitoitu karttakantaa varten matalalentogeofysiikan ja havaintoaineiston pohjalta. - E = Aineiston laatu välttävä – (miinus). Etelä-Suomen vanhin 1:100 000 kartoitus, joka on tehty ilman geofysikaalisia aineistoja. Aineistoa ei ole muokattu matalalentogeofysiikan avulla. Lisäksi Pohjois-Suomen kartoittamattomat alueet, jotka on digitoitu karttakantaa varten lähes pelkän matalalentogeofysiikan avulla.

\data\gtk\Kalliopera_200k