Dataset extent

Kaavoituksen seurannan tilasto

Kaavoituksen seurannan tilasto sisältää valtion ympäristöhallinnon tuottamaa ja keräämää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain mukaisesta alueidenkäytön suunnittelusta. Kaavoituksen seurannan tilaston tiedot pyritään saamaan niiden alkuperäisiltä tuottajilta ja käyttämään niitä tilastoinnin pohjatietoina. Tietoja on saatavissa Kaavoituksen seurannan tilastosta vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Seurantatiedot on jaoteltu pääteemoihin, jotka sisältävät tilastoja maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta.

  • Kaavoitus: maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, asemakaavat, suunnittelutarvealueet sekä oikaisukehotukset ja ympäristöhallinnon tiedossa olevat valitukset

  • Rakentamisen suunnitelmallisuus: poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Keskeisiä seurantatietoja on julkaistu kaavoituksen vuosiraporteissa.

Järjestelmään kootut seurannan vuositulokset ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja.

Kaavoitustilasto on saatavissa järjestelmästä vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vuosittaista tietoa on maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta, ja tietosisältö on jäsennelty pääaihepiirien mukaan seurantaindikaattoreiksi. Vanhat tietojärjestelmää edeltävät kaavoituksen seurantatiedot ovat vuosiraporteissa 1977-2001 ja keskeisimpiä tilastotietoja vuosilta 2002-06 on myös havainnollistettu raportein.

Tietojärjestelmässä käytetään aina viimeisimpiä voimassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Myös aiempien vuosien tiedot päivitetään voimassa olevien aluejakojen mukaisiksi. - Manner-Suomi - Hallinto-oikeudet - ELY-keskukset (ympäristö-, liikenne- ja elinkeino-ELYt) - Maakunnat - Seutukunnat - Kunnat

Kaavoituksen eri osapuolet tarvitsevat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta voidakseen suunnata ja kehittää maankäytön ohjausta. Kaavoituksen seurannan tilaston tarkoituksena on tarjota tietoja alueidenkäytön suunnittelun kokonaistilanteesta ja muutoksista.

Ajallisesti ja alueellisesti vertailukelpoinen tieto kaavoituksen kokonaistilanteesta ja kehityksestä on saatavissa keskitetysti kunnille ja ympäristöhallinnolle.

Lisätietoja: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Rakennettu_ymparisto/Tietojarjestelmat_ja_aineistot/Kaavoitus/Kaavoituksen_vuositilastointi

Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta: alu_tuki@syke.fi

Tiedot Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä osana Tilastoja: http://liiteri.ymparisto.fi/

Lisätietoja Liiteristä: https://www.syke.fi/liiteri

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {4A29A502-D287-4956-AD84-8C467D1E4D40}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2002-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET-asiasana land use planning
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri: https://www.syke.fi/fi-FI/Palvelut/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoehdot

Käytettäessä mainittava lähde: Liiteristä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, pvm ja aineiston yhteydessä mainitut muut tietolähteet kuten ympäristö-ELY ja kunta.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2002-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Valtion ympäristöhallinto on seurannut kaavoitusta vuosittain järjestelmällisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Vuodesta 2002 lähtien tiedot ovat olleet käytettävissä Kaavoituksen seurannan tilastossa, osana selainpohjaista ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaa. Tammikuusta 2016 lähtien Herttaa käytetään vain tietojen tallennukseen ja kootut tilastotiedot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja. Ympäristöhallinnon kokoamat valtakunnalliset seurantatulokset julkaistiin painetuissa raporteissa vuosina 1977-96. Seuraavina vuosina ilmestyi vain lyhyt yhteenveto Ympäristö-lehdessä. Vuosiraportteihin on valittu keskeiset kaavoituksen seurannan tilastot, ja niitä on tulkittu sanallisesti ja havainnollistettu kuvin. Tiedot julkaistuista vuosiraporteista ovat kootusti ympäristöhallinnon internet-sivuilla. Vuosiraportit 2002-06 on julkaistu kokonaan internetissä. Vuodesta 2007 alkaen ei ole koottu erillistä vuosiraporttia, vaan on kehitetty käyttöliittymän toiminnallisuutta raportoinnissa ja vastaaviin hakuihin on laadittu ohjeet.

Ympäristö-ELYt (ent. alueelliset ympäristökeskukset ja aiemmin lisäksi Ympäristöministeriö) tallentavat vuosittain tiedot Kaavoituksen seurannan tilastoon. Tietojen tarkastelussa on huomioitava puutteet, joista on tietoa kunkin indikaattorin kuvauksessa. Tärkeimmät lähdeaineistot ovat nykyisin ympäristö-ELYjen ylläpitämät alueidenkäytön paikkatietoaineistot (GISALU) ja kuntien täyttämät asemakaavan seurantalomakkeet (ks. seloste "Asemakaavojen seurantalomakkeet") sekä Sitowise Oy:n ylläpitämä Syken yleiskaavapalvelu ja Syken valtakunnalliset paikkatietokoosteet mm. maakuntakaavoista. Lisäksi ympäristö-ELYt tarkistavat ja täydentävät tilaston vuosittain.