Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Alueellinen moreenigeokemia

Aineisto kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2 m syvyydeltä vuosina 1983-1991 tiheydellä 1 näyte/4 km². Aineisto kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 82 062. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3-5 osanäytteen koordinaattien painopisteestä. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuotoisesta moreenista. Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet. Aineisto on julkaistu 1:400 000 -karttalehdittäin. Julkistettujen alkuaineiden määrä vaihtelee karttalehdittäin 22-26 kpl.

Aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli malminetsintä. Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi maaperän taustapitoisuusarvio, metsämaan ravinnepitoisuusarviot, maaperän emäskationien puskurikapasiteetin arviointi, pienten vesistöjen valuma-alueiden raskasmetallipitoisuuden arviointi.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {44ED81F6-BB26-4582-A6F2-D3269C3E1FEE}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-09-18
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Geologian tutkimuskeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto geodata@gtk.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Geology
GEMET-asiasana geology
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston käyttöä määrittää GTK:n peruslisenssi http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/lisenssi/gtk_peruslisenssi_1.pdf

© Geologian tutkimuskeskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka geoscientificInformation
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Osanäytteiden koordinaatit on määritetty 1:20 000 -peruskarttalehdiltä. Peruskarttalehdet on jaettu 2 km x 2 km ruutuihin näytteenoton suunnittelua varten. Tietoaineistoon talletetut koordinaatit on digitoitu kenttäkartoille merkityistä osanäytteiden painopistekoordinaateista. Muut tiedot perustuvat kenttäyhdistelmänäytteestä tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.