Vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) 1. suunnittelukauden vesienhoitosuunnitelmat (2010-2015) (artikla 13), raportointi 2010

Vesienhoidon suunnittelua varten (Vesipitedirektiivi 2000/60/EY) Suomi on jaettu kahdeksaan vesienhoitoalueeseen, joista jokaiselle on laadittu vesienhoitosuunnitelma, joka toimii perustana alueen vesiensuojelulle. Suunnitelmissa on yhteenveto ELY-keskusten omille toimialueilleen laatimista toimenpideohjelmista, joista löytyy tarvittavat tiedot, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa vuosille 2010–2015 on määritelty vesimuodostumissa ja niiden valuma-alueilla tarvittavat toimenpiteet ja ohjauskeinot ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen ympäristökeskus raportoi vesienhoidon 1. suunnittelukauden suunnitelmat EEA:lle maaliskuussa 2010.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Kati Martinmäki-Aulaskari
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kati.martinmaki-aulaskari[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho SYKE
Raportoinnin vastuutahon sähköposti
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Vesikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  • Kulutuksen ja tuotannon keskus
  • Merikeskus
  • Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)
  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041299
Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki http://cdr.eionet.europa.eu/fi/eu/wfdart13/
Lisätietoja Kooste vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista vuoteen 2015: http://hdl.handle.net/10138/37044
Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 2000/60/EC
Avainsanat Inspire-teema Hydrografia
Seuraava raportointiajankohta