Nitraattidirektiivi (NiD 91/676/ETY), raportoitu 2016, raportointijakso 2012-2015

Nitraattidirektiivin (1991) tarkoituksena on suojella veden laatua kaikkialla Euroopassa estämällä maataloudesta peräisin olevien nitraattien pilaamasta pohja- ja pintavesiä ja edistämällä hyvien maatalouskäytäntöjen käyttöä. Nitraattidirektiivi on erottamaton osa vesipolitiikan puitedirektiiviä, ja se on yksi keskeisistä välineistä vesien suojelemiseksi maatalouden paineilta.

Suomessa direktiivi vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (eli nitraattidirektiivi, NiD, 91/676/ETY) on toimeenpantu ympäristönsuojelulain (4.2.2000/86) 11 §:n nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (9.11.2000/931, muutettu 23.9.2010). Asetukseen sisältyy nitraattidirektiivin 5 artiklan tarkoittama toimintaohjelma, jota sovelletaan koko valtakunnan alueella.

Data ja resurssit

  • Nitraattidirektiivin täytäntöönpano Suomessa – ...PDF

    Tekijät: Mitikka, Sari; Grönroos, Juha; Kauppila, Pirkko; Kauranne, Leena-Marja; Orvomaa, Mirjam; Rankinen, Katri; Salminen, Antti Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2017 Suomessa EU:n direktiivi vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta, eli nitraattidirektiivi, pantiin täytäntöön ympäristönsuojelulain nojalla annetulla...

  • Pinta- ja pohjavesien laatuXLSX

    Excel-tiedosto sisältää vuosien 2012-2015 nitraattipitoisuuksia pinta- ja pohjavesissä.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Sari Mitikka
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti sari.mitikka[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Sari Mitikka
Raportoinnin vastuutahon sähköposti sari.mitikka[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Vesikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  • Kulutuksen ja tuotannon keskus
  • Merikeskus
  • Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot Ympäristöministeriö (YM)
EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1550059743052&uri=CELEX:31991L0676
Kansallinen lainsäädäntö http://www.finlex.net/fi/laki/ajantasa/2014/20141250
Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/106
Lisätietoja Seuraava raportointi tehdään vuonna 2020, jolloin raportoidaan vuosien 2016-2019 aineisto. European Commission - Environment - Water - Water pollution - The Nitrates Directive http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html Ympäristöministeriön tiedote lokakuu 2015: Nitraattiasetuksen muutokset voimaan välittömästi http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Nitraattiasetuksen_muutokset_voimaan_val(35844)
Avainsanat INSPIRE-raportointi Council Directive 91/676/EEC
Avainsanat Inspire-teema Ympäristön tilan seurantalaitteet
Seuraava raportointiajankohta 30.6.2020