Lietedirektiivi (86/278/ETY), raportointijakso 2013-2015, raportoitu 2016 ja 2017

 • Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.
 • Raportointia varten on laadittu lomake: Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (94/741/EY)
 • Raportit on toimitettu EY-komissiolle (European Commission, Directorate-General for Environment, B3 Waste management & Secondary Materials; diaari SYKE-2016-K-174) sähköpostitse (ENV-WASTE-IMPLEMENTATION-REPORTS@ec.europa.eu) ja eDAMIS-tietojärjestelmän kautta (ESTAT-SUPPORT-EDAMIS@ec.europa.eu; https://webgate.ec.europa.eu/edamis/).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Kirsi Merilehto
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kirsi.merilehto[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Eevaleena Häkkinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti eevaleena.hakkinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot ELY-keskukset (ELY)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0278&from=FI
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/69
  Lisätietoja Lietedirektiivillä ei ole omia nettisivuja.
  Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 86/278/EEC
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 30.9.2019