Kaatopaikkadirektiivi (2000/738/EY), raportointijakso 2020, raportoitu 2022

Kaatopaikkoja koskeva neuvoston direktiivi (Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista) ja neuvoston päätös (NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille (2003/33/EY)) edellyttävät jäsenvaltioita raportoimaan kaatopaikkoja koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle. Vuosien 2016 ja 2017 tietojen raportointimenettelystä on vuonna 2019 annettu komission täytäntöönpanopäätös (KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1885, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta kaatopaikalle sijoitettua yhdyskuntajätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten neuvoston direktiivin 1999/31/EY mukaisesti ja komission päätöksen 2000/738/EY kumoamisesta).

Raportointia varten on laadittu lomakkeet (KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1885, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta kaatopaikalle sijoitettua yhdyskuntajätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten neuvoston direktiivin 1999/31/EY mukaisesti ja komission päätöksen 2000/738/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7874)).

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) asettaa Suomen ympäristökeskukselle velvoitteen raportoida kaatopaikkoja koskevia tietoja EY-komissiolle (51 § (6.9.2018/781): Suomen ympäristökeskuksen on joka kolmas vuosi laadittava eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti Euroopan komissiolle kertomus kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanosta Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen on lisäksi huolehdittava 36 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia koskevan tiedon toimittamisesta Euroopan komissiolle ja muille Euroopan unionin jäsenvaltioille.

Raportti on toimitettu EY-komissiolle Declare järjestelmässä 25.2.2022 (ENV-WASTE-IMPLEMENTATION-REPORTS@ec.europa.eu; diaari SYKE/2022/529-1).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Joona Koskinen
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti joona.o.koskinen[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Joona Koskinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti joona.o.koskinen[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset Kulutuksen ja tuotannon keskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1885&from=FI
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130331
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 30.6.2023