INSPIRE direktiivin (2007/2/EC) vuosiraportit

INSPIRE-direktiivi (2007/2/EC) on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri Euroopan Unionin alueella.

INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu yhteiskäyttöisten paikkatietoaineistojen ja -palveluiden toteuttamisen ja käytön seuranta ja raportointi Euroopan komissiolle. Raportointi ja seuranta perustuvat komission seurannasta ja raportoinnista antamaan päätökseen (2009/442/EY). Kansalliset ohjeet seurantaan on annettu asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009).

INSPIRE-tietotuotemäärittelyt (data product specifications) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Ne laaditaan kustakin INSPIRE-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Keskeisin sisältö on koottu komission asetukseen paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta. Euroopan Unionin jäsenmaiden on tarjottava tietotuotemäärittelyjen mukaiset INSPIRE-paikkatietotuotteet katselu- ja latauspalvelujen kautta.

Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö on kerännyt vuosittain seurantatiedot paikkatietoa hallinnoivilta viranomaisilta ja julkaissut niistä taulukkomuotoisen yhteenvedon. 15.12.2019 alkaen INSPIRE-seuranta on perustunut EU:n INSPIRE Geoportaalissa (https://inspire-geoportal.ec.europa.eu) oleviin metatietoihin. Tiedot ko. portaaliin saadaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Paikkatietohakemistosta (http://www.paikkatietohakemisto.fi/). SYKEn INSPIRE-paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot harvestoidaan Paikkatietohakemistoon SYKEn metatietopalvelusta (https://ckan.ymparisto.fi/).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Riikka Repo
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti gistuki[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho MML
Raportoinnin vastuutahon sähköposti inspire[ät]maanmittauslaitos.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Maanmittauslaitos (MML)
Vastuutaho SYKEssä Tietokeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0002
   Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090421
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/692
   Lisätietoja https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteiskaytto/inspire https://inspire.ec.europa.eu/
   Avainsanat INSPIRE-raportointi
   Avainsanat Inspire-teema
   • Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
   • Biomaantieteelliset alueet
   • Elinympäristöt ja biotoopit
   • Energiavarat
   • Geologia
   • Hallinnolliset yksiköt
   • Hydrografia
   • Ilmakehän tila
   • Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet
   • Kiinteistöt
   • Koordinaattijärjestelmät
   • Korkeus
   • Lajien levinneisyys
   • Liikenneverkot
   • Luonnonriskialueet
   • Maankäyttö
   • Maanpeite
   • Maaperä
   • Maatalous- ja vesiviljelylaitokset
   • Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet
   • Merialueet
   • Mineraalivarat
   • Ortoilmakuvat
   • Osoitteet
   • Paikannimet
   • Paikannusruudustot
   • Rakennukset
   • Suojellut alueet
   • Tilastoyksiköt
   • Tuotanto- ja teollisuuslaitokset
   • Väestöjakauma – demografia
   • Väestön terveys ja turvallisuus
   • Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut
   • Ympäristön tilan seurantalaitteet
   Seuraava raportointiajankohta