Kaatopaikkadirektiivi (2000/738/EY), raportointijakso 2013-2015, raportoitu 2016 ja 2017

 • Kaatopaikkoja koskeva neuvoston direktiivi (Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista) ja neuvoston päätös (NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille (2003/33/EY)) edellyttävät jäsenvaltioita raportoimaan kaatopaikkoja koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.
 • Raportointia varten on laadittu lomakkeet (KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 17 päivänä marraskuuta 2000, kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten laadinnassa käytettävästä kyselylomakkeesta (tiedoksi annettu numerolla K(2000) 3318) (2000/738/EY)).
 • Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) asettaa Suomen ympäristökeskukselle velvoitteen raportoida kaatopaikkoja koskevia tietoja EY-komissiolle (51 § (6.9.2018/781): Suomen ympäristökeskuksen on joka kolmas vuosi laadittava eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti Euroopan komissiolle kertomus kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanosta Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen on lisäksi huolehdittava 36 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia koskevan tiedon toimittamisesta Euroopan komissiolle ja muille Euroopan unionin jäsenvaltioille.
 • Raportit on toimitettu EY-komissiolle (European Commission, Directorate-General for Environment, B3 Waste management & Secondary Materials; diaari SYKE-2016-K-174) sähköpostitse (ENV-WASTE-IMPLEMENTATION-REPORTS@ec.europa.eu) ja eDAMIS-tietojärjestelmän kautta (ESTAT-SUPPORT-EDAMIS@ec.europa.eu; https://webgate.ec.europa.eu/edamis/).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Metatietojen vastuuhenkilö Kirsi Merilehto
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kirsi.merilehto[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Eevaleena Häkkinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti eevaleena.hakkinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • Tilastokeskus (TK)
  • Ympäristöministeriö (YM)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&from=EN, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0033&from=FI, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0738&from=EN
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130331
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/56
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 1999/31/EC
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 30.9.2019