Dataset extent

Ylä-Lapin tunturimittarituhot

Tunturimittarin 2000-luvun alussa aiheuttamia tuhoalueita on tulkittu Landsat- ja Sentinel-2:n NDVI-erotuskuvien ja laserkeilatun puuston pituus/latvuspeitto-aineistojen avulla. Lopputulosta on verrattu ilmakuviin ja maastohavaintoihin.

Tunturimittarin 1960-luvulla aiheuttamia tuhoalueita poimittiin Metsähallituksen biotooppikuvioinnista ja rasteroitiin.

Aineisto koostuu kahdesta rasteriaineistosta 10x10 m. Luokitukset erillisessä dokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Ylalappi_luokitus.xls.

Lisätietoja Ylä-Lapin kaukokartoitushankkeen loppuraportissa https://julkaisut.metsa.fi/julkaisu/yla-lapin-luonnon-kaukokartoitus-projektin-loppuraportti-osa-1-aineistot-ja-menetelmat/

Aineistoja on käytetty Ylä-Lapin biotooppitiedon päivitykseen. Aineistoja voi käyttää erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)


Northern Lapland: Areas damaged by geometrid moths is produced by combining of satellite-based remote sensing and field observations with GIS data. The data consists of 10x10 m rasters.

The dataset will be available in the next Habitats Directive reporting and in the assessment of threatened habitats as well as in other surveys, assessments and studies, and they can be used in the implementation of the EU Biodiversity Strategy. More information: https://www.metsa.fi/en/project/remote-sensing-northern-lapland/

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {635666AF-2F60-4C7B-9223-C9EC02BABDB8}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-08
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2024-03-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
GEMET Concepts Keyword habitat
GEMET Concepts Keyword animal damage
GEMET Concepts Keyword remote sensing
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords tunturit
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords luontotyypit
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords fells
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke ja Metsähallitus

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

NDVI-erotuskuvien ja pituus/peittävyys-aineiston tarkastelussa laajoja alueita pystyttiin tarkastelemaan tehokkaasti ja näin myös löytämään uusia, ennestään tuntemattomia mittarituhoalueita. Usein mittarituhoon viittaava aineisto voi selittyä jollain muulla kuin mittarituholla. Aineistoja on verrattau ilmakuviin ja maastohavaintoihin ja erikseen tarkastelemalla hyväksytty varsinaiset aineiston esille tuomat mittarituhot.

Satelliittikuvissa pilvisyys sekä muista tekijöistä johtuvat muutokset vuosittaisissa NDVI-arvoissa aiheuttavat virhetulkintaa. Yleisesti voidaan todeta, että Sentinel-2 aineiston laatu on riittävän hyvä todentamaan voimakkaat muutokset vuosittaisissa NDVI-arvoissa. Aineistoa on kuitenkin saatavilla vain vuodesta 2016 alkaen. Landsat-aineistoissa havaittiin enemmän puutteita.

Pituus/peittävyys aineiston mittarituhoihin viittaaviin arvoihin tulee mukaan luontaisesti harvapuustoisia alueita kuten metsän rajoja ja pitkään voimakkaan laidunnuksen alla olleita koivikoita.

Lisäksi laserkeilausaineiston tarkkuus vaihtelee alueittain, mikä johtaa siihen, että mittarituhoihin viittaavat raja-arvot vaihtelevat eri alueilla.

Pituus/peittävyys-aineisto puolestaan todentaa selvästi paremmin 15-20 vuotta vanhat tuhoalueet kuin uusimmat alle 10 vuotta vanhat alueet. Näistä syistä 2000-luvun alun mittarituhojen rajaamiseen käytettiin pituus/peittävyys-aineistoa ja vuoden 2016 jälkeisiin Sentinel-2 aineistoa. Muotkatunturin alueella Sentinel-2 aineistolla saatua rajausta täydennettiin pituus/peittävyys aineistolla ennen vuotta 2016 tapahtuneiden (2015) tuhojen mukaan saamiseksi.