Dataset extent

VELMU lajihavainnot (uhanalaiset lajit)

VELMU LAJIHAVAINNOT (UHANALAISET LAJIT)

Aineisto sisältää Velmu-ohjelmassa sekä Ahvenanmaalla Husön biologisen aseman tutkimuksissa ja Ahvenanmaan erilliskartoituksissa kerättyjä lajihavaintotietoja vesikasveista, jotka on listattu luonnonsuojeluasetukseen (https://ym.fi/-/uhanalaisten-ja-erityisesti-suojeltavien-lajien-maara-kasvoi-luonnonsuojeluasetuksessa?languageId=fi_FI). Lajihavainnot on ryhmitelty eliöryhmittäin sekä näiden alaryhmiin tieteellisillä nimillä. Aineisto sisältää lajihavainnon lisäksi näytteenottoajankohdan, näytteenottomenetelmän sekä tiedon lajin läsnäolosta (0,001 %). Lajihavaintojen sijaintitieto on karkeistettu pistemäisestä tiedosta 5 km x 5 km kokoisille ruuduille. Lisätietoja Velmussa käytetyistä menetelmistä löytyy Velmun internetsivuilta https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ja-tutkimusohjelmat/velmu-ohjelma.


VELMU SPECIES OBSERVATIONS (THREATENED SPECIES)

The data set includes species observations of those aquatic plant species that are listed in the Finnish Protection Regulation (https://ym.fi/-/uhanalaisten-ja-erityisesti-suojeltavien-lajien-maara-kasvoi-luonnonsuojeluasetuksessa?languageId=fi_FI) from the Velmu Programme, the Åland Island's marine vegetation data (2002–2015) and the Åland Islands marine mapping (2017–2018). Species observations have been grouped into species groups and subgroups by their scientific names. The data set includes the species information as well as sampling date, method, and the presence information (0.001%).The coordinate information has been coarsened from points to grids of 5 km spatial resolution. Additional information on the Velmu programme can be found from the webpage https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme


VELMU ARTOBSERVATIONER (HOTADE ARTER)

Kartlagret innehåller artobservationer av makrofyter listade i Naturvårdsförordningen (https://ym.fi/-/uhanalaisten-ja-erityisesti-suojeltavien-lajien-maara-kasvoi-luonnonsuojeluasetuksessa?languageId=sv_SE) insamlade inom Velmu-programmet, Ålands marina vegetationsdata (2002–2015) och Ålands marina karteringsdata (2017-2018). Artobservationerna är grupperade enligt organismgrupp och deras undergrupper med vetenskapliga namn. Förutom artobservationen innehåller kartlagret information om karteringstidpunkt och karteringsmetod. Läget av observationen har förgrovats från punktform till 5 km x 5 km rutor. Mera info om Velmu hittas på Velmus hemsida https://www.ymparisto.fi/en/nature-waters-and-seas/natural-diversity/conservation-and-research-programmes/velmu-programme (på engelska).

Käyttötarkoitus / Avsedd användning / Intended use: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi
För Miljöförvaltningens bruk / stöd For the use / support of environmental administration

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {BF30DFF5-B5F8-4D8D-BAF7-D3671BBE432A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-01-22
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-05-26
Resource Date Type revision
Resource Date 2015-11-26
Resource Date Type publication
Resource Date 2020-11-17
Resource Date Type revision
Resource Date 2021-05-18
Resource Date Type revision
Resource Date 2022-05-17
Resource Date Type revision
Resource Date 2022-11-29
Resource Date Type revision
Resource Date 2023-11-28
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource syke.velmudata@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword biology
Resource Classification Karttapalvelu
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Velmu
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

©Syke ©Metsähallitus

Lähde: Syke

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Scale (Denominator) 4000000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Päivitys 11-2023: Aineisto päivitetty vuoden 2023 kartoitusaineistoilla.

Päivitys 11-2022: Aineisto päivitetty vuoden 2022 kartoitusaineistoilla.

Päivitys 05-2022: Aineisto päivitetty vuoden 2021 kartoitusaineistoilla.

Päivitys 05-2021: Aineistoa päivitetty vuoden 2020 kartoitustiedoilla.

Aineisto sisältää lajihavaintotietoja uhanalaisista vesikasvilajeista vuosilta 2004–2023 (Velmu) ja 2002–2015 sekä 2017-2018 (Ahvenanmaa). Aineisto päivitetty syksynä 2020 SEAmBOTH-aineistoilla vuodelta 2019. Vektoriaineisto on tuotettu taulukkomuotoisesta lomakkeesta, jonka pistemäiset lajihavainnot on karkeistettu 5 km x 5 km kokoiselle ruudukolle. Kunkin ruudun sisälle osuu yksi tai useampi lajihavainto kyseisestä lajista. Aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi.


Update 11-2023: Data updated with 2023 mapping data.

Update 11-2022: Data updated with 2022 mapping data.

Update 05-2022: Data updated with 2021 mapping data.

Update 05-2021: Data updated with 2020 mapping data.

The data set includes location information on threatened species observed in years 2004–2023 (Velmu), 2002–2015 (Åland) and 2017-2018 (Åland) in the coastal areas. The data was updated during autumn 2020 with point data from the SEAmBOTH project from 2019. Vector data has been created from a data table with coordinate information from which the location has been coarsened to grids of 5 km resolution. There are one or more observations within each grid cell for a certain species. Should you need the data, please send a request to syke.velmudata@syke.fi.


Uppdatering 11-2023: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2023.

Uppdatering 11-2022: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2022.

Uppdatering 05-2022: Kartskikt uppdaterat med karteringsdata från 2021.

Uppdatering 05-2021: Data uppdaterat med karteringsdata från 2020.

Kartlagret innehåller artobservationer av hotade makrofyter från åren 2004–2023 (Velmu), 2002–2015 (Åland vegetationsdata) och 2017-2018 (Åland karteringsdata). Kartskiktet uppdaterades under hösten 2020 med SEAmBOTH-punktdata från år 2019. Vektorlagret har producerats från tabeller, vars punktobservationer har förgrovats till rutor av storleken 5x5km. Inom varje ruta finns en eller flera observationer av arten i fråga. Datat kan förfrågas via epost syke.velmudata@syke.fi.