Dataset extent

Tulvavaaravyöhykkeet, erikoisskenaariot

Tulvakartat muodostavat perustan tehokkaalle tulvariskien hallinnalle. Karttapohjainen tieto tulvavaarasta, -haavoittuvuudesta ja -riskistä on välttämätöntä tulvariskien hallintatoimissa. Tulvavaarakartoilla lisätään viranomaisten ja kansalaisten tietoisuutta tulvavaara-alueista. Tulvakarttoja voidaan käyttää apuna mm. tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisessa, alueiden käytön suunnittelussa, pelastustoiminnassa ja tiedottamisessa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi suunnitella toiminta tulvatilanteessa, kuten teiden sulkemiset ja evakuoinnit.

Määritetty tulva-alue koostuu tulvavaaravyöhykkeistä, jotka kuvaavat tietyn vedenkorkeuden aiheuttamaa tulvan peittämää aluetta ja vaaran astetta. Ns. ”perusskenaariot” eli tiettyjä todennäköisyyksiä (toistuvuusaikoja) vastaavat määritetyt tulva-alueet vesistö- ja meritulville ovat saatavilla omina aineistoinaan (ks. aineisto Tulvavaaravyöhykkeet - perusskenaariot). Tähän aineistoon kuuluvat muut ns. ”erikoisskenaariot” koostuvat mm. jää- ja hyydepadoista aiheutuvien tulvien tulvavaara-alueista sekä tulva-alueista, joissa on huomioitu samanaikaiset vesistö- ja meritulvat. Näille on harvemmin laskettu tulvan todennäköisyys. Aineisto sisältää myös tulva-alueita, joissa on huomioitu ilmastonmuutoksen vaikutus (ns. ”ilmastonmuutosskenaariot”). Kullakin skenaariolla on omat karttatasonsa. Tämän lisäksi on koostettu valtakunnallinen karttataso kaikkien skenaarioiden aluerajauksista. Ominaisuustiedot ovat vastaavia kuin "perusskenaarioissa" (ks. metatiedot).

Erikoisskenaarioita on tähän mennessä saatavilla pari sataa usealta kymmeneltä alueelta. Ne on katseltavissa Tulvakarttapalvelun laajan version kautta (https://www.vesi.fi/tulvakartat).

Määritetyissä tulva-alueissa on kuvattu tulvan peittävyyden lisäksi myös vaaran asteena käytetty vesisyvyys vyöhykkeittäin (0-0.5 m, 0.5-1 m, 1-2 m, 2-3 m, yli 3 m ja vesistö). Osasta tulva-alueista on laadittu 10 cm syvyysluokittelu (erikoisskenaariosta on saatavilla myös joitakin ”perusskenaarioihin” kuuluvia tulva-alueita tarkemmalla syvyysluokittelulla). Tämän lisäksi aineisto sisältää skenaariokohtaisen karttatason mallinnetusta (kartoitetusta) alueesta sekä infoviivoista (poikkiviivoista). Infoviivoihin on tallennettu attribuuttina mm. ko. skenaarion vedenkorkeuslukemat. Myös riskiaineistot (tulvariskiruudut, tulvan peittämät tiet ja tulvariskikohteet) ovat saatavilla ko. aineistossa skenaariokohtaisina karttatasoinaan.

Määritetyn tulva-alueen käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus. Tulvakartat perustuvat laatimisajankohtana saatavilla olleeseen parhaaseen mahdolliseen tietoon niin topografian kuin tulvahaavoittuvuuden osalta. Toistuvuusaika perustuu tulvakartan laatimisajankohtaan. Vanhempien karttojen osalta se ei välttämättä enää vastaa nykyistä tulvan toistumisaikaa. Tulvavaaravyöhykkeet kuvaavat, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Ne eivät suoraan kerro, mitkä rakennukset kastuvat, koska kartoituksessa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa todellisesta alimmasta vahinkoja aiheuttavasta korkeudesta kuten sokkelikorkeudesta. Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäisikään rakennukselle saakka.

Lisätietoja: https://www.vesi.fi/tulvakartat https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvakartoitus/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {BF5AAA95-C6E2-4DDB-9426-70917E97CCE4}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata owner
Metadata revision date 2023-11-15
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2023-11-14
Resource Date Type revision
Resource Date 2017-05-17
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Natural risk zones
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword flood
GEMET Concepts Keyword flooding
GEMET Concepts Keyword coastal flooding
GEMET Concepts Keyword flood risk management
GEMET Concepts Keyword flood hazard
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Osaa aineistosta ei ole julkaistu internetissä esim. keskeneräisyyden takia. Muusta kuin ympäristöhallinnon sisäisestä käytöstä onkin sovittava Syken kanssa (tulvakartoitus@syke.fi).

Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Scale (Denominator) 50000
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Tulva-alueen määritys tehdään määritettyjä vedenkorkeuksia ja maanpinnan topografian kuvaavaa korkeusmallia (DEM) käyttäen tulvamallinnuksen avulla: vesisyvyys = vedenpinta – maanpinta. Tulvamallinnuksen haasteena on harvinaisten, suurten tulvien vedenkorkeuksien määrittäminen. Niiden arvioimiseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä. Korkeusmallin tarkkuus vaikuttaa oleellisesti tulvakartoituksen tarkkuuteen. Tarkkuus on ilmoitettu ominaisuustiedoissa.

Suomessa on laadittu aikaisemmin yleispiirteisiä tulvavaarakarttoja, jotka perustuvat lähinnä kuntien kantakarttoihin ja Maanmittauslaitoksen (MML) maastotietokannan korkeuskäyriin. Kantakarttojen tarkkuus vaihtelee, aineisto on myös usein epähomogeenista. Tiestö, penkereet ja merkittävät tulvariskikohteet on pyritty kuitenkin kuvaamaan korkeusmallissa tarkasti, tarvittaessa on tehty myös maastomittauksia. Yleispiirteisillä tulvavaarakartoilla ei voida tehdä rakennuskohtaista tarkastelua, taustakarttana käytetään esim. seutukarttaa.

Yksityiskohtaisten tulvavaarakarttojen lähtötietona on aina tarkka korkeusmalli (korkeustarkkuus parempi kuin 30 cm), taustakarttana voidaankin käyttää myös peruskarttaa. Yksityiskohtaisten tulvavaarakarttojen osuus on kasvanut Maanmittauslaitoksen valtakunnallisen laserkeilauksella tuotettavan KM2-korkeusmallin valmistumisen myötä. Tarkempi määritetty tulva-alue korvaa aina epätarkemman määritetyn tulva-alueen.

ELY-keskukset tarkistivat vuoden 2019 aikana maa- ja metsätalousministeriön joulukuussa 2018 nimeämille vesistö- ja meritulvien merkittäville tulvariskialueille laaditut tulvakartat. ELY-keskus huolehtii tarpeen mukaan myös muusta suunnittelusta vesistötulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi muilla tulvariskialueilla. Näin ollen tulvavaarakartoitusta, sekä vanhojen kartoituksien päivittämistä että uusien laatimistakin, tehdään jatkuvasti eri puolilla Suomea. Kunnat saattavat lisäksi laatia tarpeen mukaan tulvavaarakarttoja myös rakennus- ja kaavoituspainealueilta. Merkittäviltä tulvariskialueilta on laadittu yksityiskohtaiset tulvavaarakartat.

Aineisto on katseltavissa Tulvakarttapalvelun laajan version kautta (https://www.vesi.fi/tulvakartat). Aineiston polku ympäristöhallinnon paikkatietoinfrastruktuurissa: \data\tulva\erikoisskenaariot. Käytettävissä Tulva-käyttöliittymän kautta.