Dataset extent

Tulvatietojärjestelmä TULVATJ

Ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmä kokoaa erilaisen tulvatiedon tietokantaan ja paikkatietotietojärjestelmään. Järjestelmä rakentuu erilaisista käyttöliittymistä ja aineistoista. Hertta-sovellus mahdollistaa tulvatiedon selaamisen, tallentamisen ja raportoinnin (sis. metatiedot). Karttapalvelussa on mahdollista tarkastella tulvatietoja karttanäkymässä. Tulvatietojärjestelmä on toistaiseksi pääosin vain ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä. Paikkatietoaineisto (tulvakartat) on kuitenkin ladattavissa Syken Avoin tieto -palvelusta (https://www.syke.fi/avointieto) ja käytössä myös ulkoisessa Tulvakarttapalvelussa (https://www.vesi.fi/tulvakartat).

Tulvatietojärjestelmä koostuu tällä hetkellä seuraavista tulvatietolajeista:

Havaitut tulvavedenkorkeudet ja tulvavirtaamat (piste) - varta vasten tulvan takia mitatut yksittäiset ja hetkelliset havainnot

Havaitut tulva-alueet (alue) - esim. ilmakuvilta laaditut toteutuneiden tulvien rajaukset. Saatavilla vain paikkatietoaineistona, esim. Syken Avoin tieto -palvelussa.

Määritetyt (mallinnetut) tulvavedenkorkeudet ja tulvavirtaamat (piste) - tiettyjen toistuvuusaikojen (tulvan todennäköisyyksien) tulvaskenaariot

Määritetyt alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet (piste/alue) - pistemuotoisena esim. kiinteistölle, aluemuotoisena järvelle

Määritetyt (mallinnetut) tulva-alueet (alue ja viiva) - tiettyjen toistuvuusaikojen (tulvan todennäköisyyksien) tulvan peittävyyttä ja syvyyttä kuvaavat tulvavaaravyöhykkeet (tulvavaarakartat). Vesistötulvat (avovesi) ja meritulvat. Sisältää myös kartoitettujen alueiden rajaukset ja vedenpinnan korkeutta kuvaavat korkeusviivat (infoviivat eli poikkiviivat). Avoimena paikkatietoaineistona Syken Avoin tieto -palvelussa. Lisäksi saatavilla ns. erikoisskenaarioita, esim. vesistö- ja meritulvan yhteisvaikutuksen ja jäistä aiheutuvien tulvien tulvavaaravyöhykkeitä sekä patojen vahingonvaaraselvityksien tulvavaara-alueita.

Esiintyneet tulvat - kuvaus tapahtuneista tulvista, esim. ajankohta, tulvatyypit ja vahingolliset seuraukset. Merkittävät esiintyneet tulvatapahtumat raportoidaan Euroopan komissiolle (tulvariskien alustava arviointi).

Tulevaisuuden tulvat - kuvaus tulevaisuuden tulvaskenaarioista, esim. todennäköisyys, tulvatyypit ja vahingolliset seuraukset. Merkittävät tulevaisuuden tulvatapahtumat raportoidaan Euroopan komissiolle (tulvariskien alustava arviointi).

Tulvariskialueet - tiedot tunnistetuista tulvariskialueista, esim. tulvariskialueiden rajaus tulvakartoitustarpeen perusteella, tulvatyypit ja perusteena olevat vahingolliset seuraukset. Merkittävät tulvariskialueet raportoidaan Euroopan komissiolle (tulvariskien alustava arviointi). Avoimena paikkatietoaineistona Syken Avoin tieto -palvelussa.

Tulvariskikohteet (piste) - tulvavaarakartoitetuilta alueilta tunnistettuja tulvariskikohteita kuvauksineen ja vaikutustietoineen (esim. vaikeasti evakuoitavat rakennukset, infrastruktuuri, ympäristöä pilaavat toiminnot, suojelualueet ja kulttuuriperintö). Sisältää tiedon, millä toistuvuusajalla/skenaariolla on tulvavaarassa ja mikä on tulvan syvyys. Sisältää myös yhteyden rakennus- ja huoneistorekisteriin, ympäristönsuojelun valvonnan asiointijärjestelmä YLVAan ja erilaisiin paikkatietoaineistoihin. Lisäksi saatavilla on kultakin toistuvuudelta/skenaariolta tulvariskiruudut, jotka kuvaavat tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärää ja rakennuksien kerrosalaa 250 m ruuduittain, sekä aineisto tulvan peittämistä teistä. Tulvariskikartat merkittävien tulvariskialueiden osalta raportoidaan Euroopan komissiolle.

Tiedot tulvariskien hallintasuunnitelmista sekä niihin sisältyvistä toimenpiteistä - hallintasuunnitelmien osalta on esitetty keskeiset tiedot mm. alueen sijainnista ja valmisteluvaiheista sekä tavoitteista tulvariskien hallitsemiseksi - toimenpiteistä löytyvät kuvauksen lisäksi tiedot vastuutahoista, prioriteetista, aikataulusta ja tilasta sekä sijainnista kustannuksista ja vaikutuksista. Toimenpiteiden tietoja päivitetään niiden edistyessä. Tiedot raportoidaan Euroopan komissiolle.

Tulvatietojärjestelmään pääsee ympäristöhallinnon sisäisen ympäristötiedon hallinta (HERTTA) -järjestelmän kautta (Vesivarat > Tulvat). Tulvatietojärjestelmän käyttöoikeudet annetaan vain niille henkilöille, jotka järjestelmän tietoja työssään tarvitsevat. Taustalla ovat sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä tietojärjestelmään sisältyvät tietoturvallisuusluokituksen kriteerit (sisältää osittain IV-tason tietoa). Tulvatietojärjestelmän keskeiset julkiset tiedot ovat saatavilla Internetin tulvakarttapalvelussa (https://www.vesi.fi/tulvakartat) sekä Avoin tieto -palvelussa (www.syke.fi/avointieto) ladattavana aineistona, paikkatietorajanpintana ja ympäristökarttapalvelu Karpalossa.

Tulvatietojärjestelmä sisältää tällä hetkellä erilaista tulvatietoa yli 10 000 pisteeltä/alueelta, vanhimmat tulvatiedot ovat 1800-luvun lopusta. Järjestelmään tallennettujen tietojen ja erilaisten tulvatietolajien määrät vaihtelevat ELY-keskuksittain.

Käyttötarkoitus: Tulvatietojärjestelmästä on säädetty tulvariskilainsäädännössä: laki tulvariskien hallinnasta (620/2010, 26 §) ja asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010, 12 §). Tulvatietojärjestelmän avulla voidaan varautua muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin. Sitä voidaan käyttää apuna hallittaessa terveydelle ja turvallisuudella aiheutuvia tulvariskejä (esim. tulvakarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen). Tulvatietojärjestelmän tarjoamien alimpien rakentamiskorkeuksien ja tulvakarttojen avulla estetään uusien tulvariskikohteiden syntyminen. Tulvatietojärjestelmä tarjoaa tietoa tulvariskeistä niin viranomaisille, toiminnanharjoittajille kuin väestölle. ELY(y):t tallentavat järjestelmään EU-komissiolle raportoivat tiedot sekä käyttävät järjestelmää ns. tulvapäiväkirjana. Tulvatiedot saadaan näin valtakunnalliseen ja yhtenäiseen muotoon samalla varmistaen tiedon ja osaamisen siirtyminen tuleville käyttäjäpolville.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {58AAFEFC-1429-4343-8EE2-F5E136E0A276}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata tulvakartoitus@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-12-13
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2012-09-26
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource mikko.sane@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Natural risk zones
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword flood
GEMET Concepts Keyword flooding
GEMET Concepts Keyword coastal flooding
GEMET Concepts Keyword flood risk management
GEMET Concepts Keyword flood hazard
GEMET Concepts Keyword environmental information system
GEMET Concepts Keyword geographic information system
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa (Määritetyt tulva-alueet, havaitut tulva-alueet ja tulvariskialueet) koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2006-10-03
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Lähinnä ELY-keskusten tuottamat määritetyt ja havaitut tulva-alueet, jotka ovat aluemuotoisia, tallennetaan järjestelmään keskitetysti Sykessä ESRI filegeodatabase-paikkatietokantoihin kerran vuodessa. Samalla Syke tuottaa keskitetysti tulvariskiruudut ja aineiston tulvan peittämistä teistä. ELYt syöttävät muut tulvatietolajit tietojärjestelmään (hydrotulva SQL Server -tietokanta) Hertan tallennussovelluksella.