Dataset extent

Serpentiinikalliot ja -kivikot

Serpentiinikalliot_kivikot on Suomen ympäristökeskuksen eri lähteistä kokoama paikka- ja ominaisuustietoaineisto Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, -kivikoista ja -soraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista. Tärkeänä tietolähteenä aineistossa ovat olleet vuosina 2020–2023 tehdyt serpentiinikallioiden maastoinventoinnit (ns. KALTI-inventointi). Aineisto korvaa aiemman aineistoversion (31.10.2023). HUOM. Mukana on myös serpentiinivaikutteisiksi ympäristöiksi aiemmin arvioituja kohteita, jotka on maastoinventoinnin jälkeen todettu muiksi kallioiksi.

Aineisto on laajempi kuin uuden luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 9/2023) tiukasti suojeltu luontotyyppi serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot. Aineistoon sisältyy ominaisuustietona kunkin kohteen status luonnonsuojelulain tarkoittamana luontotyyppinä.

Lisätietoa serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden luontotyypeistä, kasvillisuudesta, lajistosta sekä uhanalaisuudesta löytyy täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4 > SY 5 2018 Osa 2 7 Kalliot ja kivikot.pdf > K3 Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineiston tuottamisessa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen aineistojen lisäksi Suomen Lajitietokeskuksen, Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä Geologian tutkimuskeskuksen GTK tuottamia lähtöaineistoja.

Aineiston kenttien selitykset: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Serpentiinikalliot_ja_kivikot.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {06CD5F94-796F-46FA-BF0A-BE52CF5A77F7}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-03-28
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2023-11-14
Resource Date Type revision
Resource Date 2023-06-13
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Geology
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
GEMET Concepts Keyword geology
GEMET Concepts Keyword habitat
GEMET Concepts Keyword rock
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineisto pohjautuu Syken, Metsähallituksen ja GTK:n kokoamiin pohjatietoihin. Lähteet: Syke, Metsähallitus Luontopalvelut (SAKTI/Uljas) ja GTK.

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category geoscientificInformation
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Serpentiinikalliot_kivitko-aineisto sisältää eri lähteistä koottua paikka- ja ominaisuustietoa Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, -kivikoista ja -soraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista.

Aineisto on muodostettu seuraavista lähdeaineistoista: -KALTI-inventoinnissa (2020-2023) tutkitut kohteet (Syke: Kalkki- ja serpentiinikallioiden inventointi) -Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä (Uljas) -Lajitietokeskuksesta ladatut lajihavaintotiedot ensisijaisesti serpentiinikallioilla elävistä lajeista -tutkimuskirjallisuudessa kuvatut serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot -kallioperäkartan (1:200 000, Geologian tutkimuskeskus) serpentiniittialueilla olevat maastotietokannan (Maanmittauslaitos) kalliopaljastumat

Lähtöaineistoja on tarkasteltu päällekkäin siten, että lopputuotteeseen on jätetty kustakin kohteesta sijainniltaan tarkin aluerajaus. Aineiston ominaisuustietoihin on koottu mm. tiedot kunkin alueen serpentiini-indikaattorilajeista.

On huomattava, että aineisto on kooste maastossa inventoitua ja kartta-aineistoista tulkittua tietoa, joten se sisältää sekä varmoja että mahdollisia serpentiinivaikutteisia kallio-, kivikko- ja -soraikkokohteita.

\data\luonto\serpentiinikalliot.gdb