Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Peltolohkojen maataloustukiaineistot vuosina 2008 - 2015

Aineisto sisältää maataloustukiaineistoja vuosien 2008-2015 väliltä. Aineisto ei enää päivity.

Komission asetuksen 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20 artiklassa tarkoitettu viljelylohkojen (peltolohkot) tunnistusjärjestelmä. Tämä aineisto täydentää GEO-käyttöliittymässä ja INSPIRE2-tietokannassa tarjolla olevia aineistoja.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/maataloustuki_2008_2015.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {81020CA1-E576-4D62-8114-A1F1C194E99D}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-15
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-09-13
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource distributor
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword land use
GEMET Concepts Keyword arable farming
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Ruokavirasto on luovuttanut peltolohkorekisterin ja IACS rekisterin tietoja valtion ympäristöhallintoon kuuluville viranomaisille (YHA) seuraavien tehtävien hoitamista varten: -Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät (mm. eri direktiivien edellyttämät raportoinnit) -Maatalouden vesienhoitosuojelutoimenpiteiden seurantajärjestelmä (Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004) -Rasterimuotoisen maanpeiteaineiston tuottaminen (CORINE) -Ympäristön tilan seurantojen kehittäminen ja suunnittelu -YHAn sisäinen tutkimustyö

YHAlla ei ole lupa laajentaa aineiston käyttötarkoitusta esimerkiksi yhteistutkimuksiin eikä luovuttaa aineistoa YHA:n ulkopuolelle. Ruokavirasto ratkaisee tällaisia tiedonluovutusasioita tapauskohtaisesti tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) 7 §:n edellyttämällä tavalla.

Käyttöoikeuden tietoihin saa kutakin tutkimusta varten henkilötietolain kriteerien täyttyessä. Hakemuksen liitteeksi pitää sen vuoksi liittää tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi henkilötietolain 14 §:n 1 momentin 2-kohdassa mainitut a) tutkimussuunnitelma ja b) selvityksen tutkimuksen vastuullisesta johtajasta / ryhmästä. Kun rekisteritietojen käyttäjien piiri laajenee ympäristöhallinnon ulkopuolelle, on jokaisessa hakemuksessa annettava täsmällinen c) selvitys tietojen suojaustavasta. Hakemuksesta tulisi myös käydä ilmi pitäisikö aineisto toimittaa uudelleen YHA:lle vai ei. Näiden annettujen tietojen perusteella Ruokavirasto ratkaisee hakemusasian ja pystyy antamaan päätöksen, jossa aiemmin toimitetun aineiston käyttöoikeutta laajennetaan koskemaan kulloistakin tutkimushanketta. Aineiston käytöstä julkaisuissa voidaan yleisellä tasolla, että YHA voi julkaista kartta-aineistot Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa, esimerkiksi tilatunnus ei saa näkyä), 2) se ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto).

© Ruokavirasto

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category farming
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2005-12-31
End Date of Temporal Extent 2015-12-31
Lineage Information

MAVI, LUKE, Evira ja MML ovat useampana vuotena luovuttaneet shape- ja ASCII-muodossa olevia aineistoja ympäristöhallinnolle MML:n tietopalvelun kautta.