Dataset extent

Päivittäiset tutkahavainnot / Daily SAR observations

[FI]Tutkahavainnot perustuvat synteettisen apertuurin tutkan (SAR) havaintoihin Sentinel-1A- ja Sentinel-1B-satelliiteilta, jotka ovat osa Copernicus-ohjelman Sentinel-1 -missiota. SAR-kuvia on kerätty jatkuvasti huhtikuusta 2014 lähtien, mutta Sentinel-1B toimitti kuva-aineistoa vain huhtikuun 2016 ja joulukuun 2021 välillä ennen datasiirron päättymistä. Käytetty kuvantamismoodi on Interferometrinen laajakaistainen (IW). Kuville on tehty perusprosessointi Ground-Range Detected High Resolution (GRDH) -tilaan, joka sisältää vain takaisinsirontahavainnon amplituditiedon.

Tutkahavainnot edustavat VV- (lähettävä ja vastaanottava antenni pystysuoria) ja VH (lähettävä antenni pystysuora, vastaanottava antenni vaakasuora) -polarisoitua C-kaistan takaisinsirontahavaintoa Maan pinnalta. Aineiston maastoerotuskyky on 10 metriä. Aineisto on oikaistu Copernicus-ohjelman 10 metrin digitaalisella korkeusmallilla (DEM) Euroopan 39 valtiossa (mukaan lukien saaret), kun taas muualla se on käsitelty 30 metrin korkeusmallilla. Radiometrisen maastokorjauksen jälkeen saadaan gamma-nolla -takaisinsirontakertoimet.

Tarkka tarjoaa seuraavat tutka-aineistojen visualisointitavat:

  • "Värisäädetty". Tämä visualisointityyli yhdistää VV- ja VH-polarisaatiot ja näyttää vesialueet sinisinä ja mustina sekä maapinta-alueet vihreinä ja okrankeltaisina. Tyyli on Pierre Markusen Sentinel-Hubia varten suunnittelema, ja se on vapautettu yleiseen käyttöön lisenssillä CC Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

  • "Lineaarinen VV". Harmaasävyvisualisointi VV-takaisinsironnasta, joka on herkkä pinnan karkeudelle. Se voi myös kuvata moninkertaisia heijastuksia rakenteista ja kohteista, joissa on pystysuoria seiniä, kuten kaupunkialueilta.

  • "Desibeli-VV". Sama kuin edellinen, mutta logaritminen muunnos auttaa näkemään kuvan hienovaraiset piirteet paremmin ja parantaa veden ja maan välistä dynaamista erotuskykyä.

  • "Desibeli-VH". Sama kuin edellinen, mutta perustuu ristipolarisoituun VH-takaisinsirontaan, joka on herkkä tilavuussironnalle ja sitä aiheuttaville pinnan ominaisuuksille kuten kasvillisuudelle.

Tutkakuvien käsittelyssä hyödynnetään Sentinel-Hubin ja Sinergise Ltd:n tarjoamia aineistoja ja prosessointikapasiteettia. Nämä tutka-aineistot eivät ole saatavilla WMS-palveluna, mutta niitä voi analysoida ja tulkita Tarkkan kautta.

[EN]The radar observations are derived from synthetic aperture radar (SAR) observations captured by Sentinel-1A and Sentinel-1B, part of the Copernicus Sentinel-1 -missiota. These SAR images have been continuously acquired since April 2014, but Sentinel-1B only contributed data between April 2016 and December 2021 before ending data transmission. The primary imaging mode employed is the Interferometric Wide-swath (IW). These images undergo baseline processing in the Ground-Range Detected High Resolution (GRDH) mode, which contains only the amplitude information of the backscatter observation.

The SAR visualizations present the VV (Vertical–Vertical) and VH (Vertical–Horizontal) -polarized C-band backscatter from the Earth's land surface. Each pixel within the scene is spaced at 10 meters, providing detailed information about the surface characteristics. The data are orthorectified with Copernicus 10 m digital elevation model (DEM) inside 39 European states (including islands), while elsewhere they are processed with the 30 m DEM. Radiometric terrain correction is applied, resulting in gamma zero backscatter coefficients.

The SAR visualization layers offered in Tarkka are:

  • 'Enhanced'. This visualization style combines VV and VH, and shows water areas in shades of blue and black, and land areas in shades of green to ochre. It is original design by Pierre Markuse for Sentinel-Hub and released under CC BY 4.0 International.

  • 'Linear VV'. A grayscale visualization of VV backscatter, sensitive to surface roughness. It can also capture multiple reflections from structures and features with vertical alignment such as urban areas.

  • 'Decibel VV'. Same as above but with a logarithmic transformation, allowing for a dynamic representation of radar reflectivity and making it easier to identify subtle changes in the Earth's surface.

  • 'Decibel VH'. Same as above but based on VH backscatter, sensitive to volumetric scattering and surface properties such as vegetation.

The processing of the radar imagery utilizes the data and processing capabilities of Sentinel-Hub by Sinergise Ltd. These radar products are not available as a WMS service but can be accessed for analysis and interpretation through Tarkka web application.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {3760C953-82F1-4E08-BCDA-58A451F89E32}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-08
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Resource Date 2023-10-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Resource eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Hydrography
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword radar
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tutka hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja.

Sentinel-1 -kuville "Alkuperäinen data ESA Copernicus Sentinel Program, Syke (vuosi)"

"Värisäädetty"-tyylille lisäksi. Pierre Markusen Sentinel-Hubin tyyli


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public. When utilizing SAR images, the supplier of the original data must also be mentioned.

For SAR images "Original data from ESA Copernicus Sentinel Program, Syke (year)"

For ”Enhanced” style. Original design by Pierre Markuse for Sentinel-Hub

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2014-10-03
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

-