Dataset extent

Jokien vaikutusalueet Itämerellä (Envisat MERIS) 2003–2011/ River impact areas in the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

[FI] Itämeren rannikon jokien vaikutusalueiden kartat kuvaavat satelliittihavainnoista tulkittua joesta tulevan samean aineksen suurinta vaikutusaluetta rannikolla. Aineisto perustuu keväisiin sameushavaintoihin ja kattaa ajanjakson 2003–2011. Tältä ajanjaksolta aineistot on toteutettu yhtenäisessä muodossa, joten ne ovat keskenään vertailukelpoisia. Kevään aikana jokien vaikutusalueet ovat suurimmillaan valuma-alueelta sulavan lumen, jään ja roudan vuoksi. Aineiston maastoerotuskyky on 300 m.

Kevätajan sameuskoosteet on laskettu päivittäisistä satelliittihavainnoista, joista on tulkittu sameusarvot. Sameusaineistot on laskettu Envisat-satelliitin MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer)-instrumentin havainnoista kolmannen uudelleenprosessoinnin kalibroinnin mukaisesti (MERIS 3rd Reprocessing). Satelliittihavainnot on käsitelty sameusarvoiksi käyttämällä C2R (Case 2 Regional)-vedenlaatuprosessoria (Doerffer & Schiller, 2007), mutta prosessorin takaisinsirontaa kuvaava lopputulos on muunnettu vastaamaan Suomen rannikkovesien olosuhteita (Attila et al., 2013).

Jokiveden vaikutusalueissa käytetään neliportaista luokitusta. Luokat vastaavat sameusarvoja arvoväleillä sameus alle 1 FNU, 1-3 FNU, 3-8 FNU ja> 8 FNU. Jokivesien mukana tulevan samean veden lisäksi rannikkovesissä sameusarvoja nostavat ajoittain muutkin luonnolliset ilmiöt, kuten kovan tuulen aiheuttama resuspensio, jossa tuulen synnyttämä vesipatsaan sekoittuminen nostaa pohjasta partikkeleita pintaveteen. Resuspension vaikutusta rannikkovesien sameuteen on karsittu pois jokivesien vaikutusalueita kuvaavasta aineistosta erityisesti Suomen länsirannikolla.

Yksittäisten vuosien lisäksi vaikutusalueiden kevätajan yhdistelmä on koostettu yhteen vuosien 2003–2011 osalta ja luokiteltu vastaavalla neliportaisella luokituksella kuin yksittäiset vuodet.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite observation-based riverine impact area maps of coastal waters in the Baltic Sea, covering the years 2003–2011. The spatial resolution of the maps is 300 meters. The maps are based on spring-time turbidity observations interpreted from satellite observations. Annually, springtime is the period of year when the riverine impact areas reach their maximum extent. This is due to the rapid melting of snow, ice, and frost in the drainage basin.

Spring-time turbidity maximums are based on the daily turbidity observations. Turbidity observations have been calculated using Envisat-satellite MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer)-instrument observations (from the 3rd Reprocessing round). Satellite observations have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm (Doerffer and Schiller, 2007) but with modifications to Finnish coastal waters (according to Attila et al., 2013).

Riverine impact areas are formulated using a four-step classification method. Classes are based on thresholds according to turbidity values: turbidity 8 FNU. In addition to the turbid water that comes with river waters, turbidity values in the coastal waters are also occasionally raised by other natural phenomena, such as resuspension caused by strong winds, where the mixing of the water column raises particles from the bottom to the surface water. During the formulation of annual riverine impact area maps, resuspension periods have been excluded. This applies especially for the coastal areas of Gulf of Bothnia and Bothnian Bay.

In addition to annual maps of riverine impact areas, a combined map covering the years 2003–2011 is available. The composite map is classified with the same four-step classification as the individual years.

Viitteet / References

Doerffer, R. and Schiller, H. (2007) The MERIS Case 2 Water Algorithm. International Journal of Remote Sensing, 28, 517–535. dx.doi.org/10.1080/01431160600821127

Attila J., Koponen S., Kallio K., Lindfors A., Kaitala S., Ylöstalo P. MERIS Case II water processor comparison on coastal sites of the northern Baltic Sea. Remote Sens. Environ., 128 (2013), pp. 138-149, 10.1016/j.rse.2012.07.009


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso vuosittaisille aineistoille/ WMS layer for the annual map (vuodet aineistossa/years in data 2003-2011): eo:EO_SEASONAL_RIA


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {A0245058-3259-4C63-A590-64B7C1CD388E}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-06-13
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2017-06-26
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword turbidity
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword monitoring
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword river water
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords river impact area
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Envisat MERIS -aineistoihin perustuva aineisto: "Syke-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Data based on Envisat MERIS data: "Syke data, original data provided by the European Space Agency (year)

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2003-03-17
End Date of Temporal Extent 2011-06-05
Lineage Information of Service

-