Dataset extent

Itämeren päivittäinen sameusaineisto (Envisat MERIS) 2003–2011 / Daily turbidity of the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren veden sameutta jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta huhtikuusta lokakuuhun.

Veden sameus koostuu vedessä olevista pienistä hiukkasista (kasviplankton, mineraalit tai kuollut orgaaninen aines). Sameuden määrä on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) -instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria. Aineisto koostuu vuosien 2003-2011 päivittäisistä havainnoista. Aineiston maastoerotuskyky on 300 metriä.

EO-rajapinnalla ja TARKKA-palvelussa on vuoden 2011 aineisto. Koko aineisto alueellisina tilastoina löytyy STATUS-palvelusta.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Areas covered by ice or cloud are excluded from the data.

Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product have been calculated using Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data. Satellite data have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm. The dataset covers years 2003-2011. The spatial resolution is 300 meters.

Data for year 2011 is available in Syke's WMS service and in TARKKA service. The whole dataset as areal statistics is in STATUS service.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: MER_FSG_L3_rp2017_turb


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {5241F4C8-1F05-4AF0-9A0C-677EBA6BD4A6}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-01-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2017-06-26
Service Date Type revision
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword turbidity
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword monitoring
GEMET Concepts Keyword eutrophication
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Envisat MERIS -aineistoihin perustuva sameus: "Syke-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Turbidity based on Envisat MERIS data: "Syke data, original data provided by the European Space Agency (year)

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2003-04-06
End Date of Temporal Extent 2011-10-31
Lineage Information of Service

[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt vuosien 2003–2011 havainnoista koostuva päivittäinen sameusaineisto.

Prosessointihistoria: Sameus on tulkittu Envisat MERIS-satelliitti-instrumentin 3rd Reprocessing aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu sameustulkinnat käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria.

[EN] Turbidity data from years 2003–2011 for the Baltic Sea.

Processing history: The Envisat MERIS 3rd Reprocessing data have been received from ESA service. The dataset has been processed to turbidity values in Syke using the C2R algorithm (Case 2 Regional), which includes atmospheric correction. A quality check have been performed for every daily image.