Dataset extent

Hylkyrekisteri

Suomen ympäristökeskus (Syke) on kerännyt Suomen vesialueiden hylyistä dataa jo vuodesta 1987 lähtien. Syken sisäisessä käytössä ollutta rekisteriä on päivitetty vuosien aikana. Uuteen hylkyrekisteriin viedessä hylkyjen tiedot on tarkastettu ja täydennetty. Uuden hylkyrekisterin taustalla hyödynnetään Syken vanhan hylkyrekisterin lisäksi muiden viranomaisten aineistoja, arkistotietoja, kansalaishavainnointia, kirjallisuutta sekä Itämeren muiden maiden hylkyrekisterejä. Uudessa hylkyrekisterissä on erityisesti keskitytty riskihylkyihin, joissa on esimerkiksi kyydissä ympäristölle vaarallisia aineita.

Hylkyrekisteri on julkaistu Rajavartiolaitoksen MERT-tietojärjestelmässä (Marine Environment Response Tool). Rekisteritietoihin on sisällytetty mahdollisimman kattavasti tieto hylyn teknisistä tiedoista, sijainnista, nykyisestä tilanteesta ja sen aiheuttamista ympäristöriskeistä.

Aineisto on tarkoitettu vain ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien käyttöön.


Finlands miljöcentral (Syke) har samlat data om vrak i Finlands vattenområden sedan 1987. Registret som används internt av Syke har uppdaterats under åren. När information om vrak överförs till det nya vrakregistret har uppgifterna om vraken verifierats och kompletterats. Utöver att dra nytta av Sykes gamla vrakregister inkluderas i bakgrunden för det nya vrakregistret data från andra myndigheter, arkivinformation, medborgarobservationer, litteratur och vrakregister från andra Östersjöländer. Det nya vrakregistret fokuserar särskilt på riskvrak, där det kan finnas till exempel miljöfarliga ämnen ombord.

Vrakregistret har publicerats i Gränsbevakningsväsendet MERT-informationssystem (Marine Environment Response Tool). Registrets data inkluderar så omfattande information som möjligt om vrakets tekniska detaljer, plats, nuvarande situation och de miljörisker det innebär.

Materialet är avsett endast för användning av myndigheter som är involverade i miljöskadekontroll.


The Finnish Environment Institute (Syke) has been collecting data on wrecks in Finland's water areas since 1987. The internally used registry has been updated over the years. When transferring information to the new wreck registry, details about the wrecks have been reviewed and supplemented. In addition to utilising Syke's old wreck registry, data from other authorities, archival data, citizen science data, literature, and wreck registries from other Baltic Sea countries have been used to update the new wreck registry. The new wreck registry focuses particularly on risk wrecks, which may for example contain environmentally hazardous substances.

The wreck registry has been published in the Finnish Border Guard's MERT (Marine Environment Response Tool) situation awareness system. The registry data includes as comprehensive information as possible about the wreck's technical details, location, current situation and the environmental risks it poses.

The material is intended only for use by the authorities involved in environmental damage control.


Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Hylkyrekisteri.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {F55AAD68-57EC-41E8-A6AE-2736760DA013}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata mert@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-02-02
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2024-03-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource mert@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword wreck
GEMET Concepts Keyword oil spill
GEMET Concepts Keyword environmental hazard
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineisto on tarkoitettu ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Lähde: Syke

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

-