Dataset extent

Corine maanpeite 2012

CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. Sykessä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 20 * 20 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä. Kansallisen muutosaineiston 2006-2012 pienin kuvio on 0,5 ha ja eurooppalaisen 5 ha. Suoria pikselien vertailuja vuoteen 2006 ei suositella tekemään vaan muutokset kannattaa hakea muutosaineistosta.
Aineisto on tuotettu Sykessä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä rasteriaineistoa EEA:n CORINE-sääntöjen mukaan.

Vektoriaineistoissa maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan kolmitasoisella hierarkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa (rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Käyttötarkoitus: Vektoriaineisto, jossa minimikuviokoko on 25 ha/muutos 5 ha, on tuotettu Euroopan ympäristövirastolle. Tarkempi 20 m resoluutiolla oleva rasteriaineisto ja 1 ha muutosaineisto on tarkoitettu kansalliseen käyttöön kuvaamaan maanpeitettä/maankäyttöä. Aineistoja voidaan käyttää paikkatietoanalyysien lisäksi myös taustakarttoina. Lähtöaineistojen tarkkuus ja tuotantomenetelmät saattavat vaihdella vuodesta toiseen ja myös pikselikoko eroaa, joten suora muutosvertailu vuoden 2006 aineistoon ei toimi, vaan on käytettävä erillistä muutostulkintaa.

Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2012_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289085%29 https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineMaanpeite2012.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineMaanpeite2012Luokat.xls https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineMaanpeite2012Luokkakuvaus.pdf

CORINE Land Cover 2012 dataset provides information on Finnish land cover and land use on 2012, and its changes from 2006 to 2012. The data was produced as a part of the European Gioland 2012 project.

Dataset includes several spatial layers: • CLC raster (resolution of 20x20 m) • CLC vector (minimum mapping unit 25 hectares and minimum width 100 m) • Source raster (resolution of 20x20 m) on the source data used in the interpretation • Age raster (resolution of 20x20 m) on the year of the source information • Change vector (minimum mapping unit 5 hectares) • Change raster (minimum mapping unit 0,5 hectares)

The dataset has been produced in Finnish Environment Institute (Syke), based on automated interpretation of satellite images and data integration with existing digital map data. The vector dataset was produced from raster data by generalization according to the CORINE 2012 project class definitions.

The nomenclature of the vector data has 3 hierarchy levels. The first level classes are: artificial surfaces, agricultural areas, forests and seminatural areas, wetlands and water. The second level has 15 classes and the third level 44 sub-classes. The raster dataset has an additional fourth, national class in some of the sub-classes. The vector land cover dataset (25 ha) and the change dataset (5 ha) were produced for the European Environment Agency as a part of the European Gioland project for harmonized land cover maps and statistics in Europe. The more specific raster dataset (20 m x 20 m) and the change (0,5 ha) were produced for national use to provide information on Finnish land cover and land use. The datasets can be used in analyses and as background maps.

Information on the source material and age of the source element can be used to validate the results of analyses. The source material is generally from year 2012 (+/- 1 year).

https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineLandCover2012_en.pdf https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Corinemaanpeite2012luokat.xls https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Corinemaanpeite2012luokkakuvaus.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {66D9A881-EE3C-42AD-9416-014EA6B84D23}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-05-20
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2014-11-11
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier http://paikkatiedot.fi/so/1002025/lc/LandCoverUnit
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword land use
GEMET Concepts Keyword environmental monitoring
Spatial Scope of INSPIRE data National
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords INSPIRE-tietotuote
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Maanpeite
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Maankäyttö
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Maan havainnointi ja ympäristö
Other keywords: Thesaurus name High-value dataset categories
Other keywords Arvokkaat tietoaineistot
Other keywords: Thesaurus name EU legislation
Other keywords INSPIRE
Other keywords: Thesaurus name EU legislation
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupatekstit: Lähde: Syke (osittain Metla, MAVI, LIVI, DVV, MML Maastotietokanta 05/2012) Vektoriaineisto Lähde: Syke, EEA

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 100000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2012-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

CLC2012-luokkien muodostamiseen on käytetty useita eri paikkatietoaineistoja, tärkeimpinä Maastotietokanta, Digiroad, Väestötietojärjestelmä (Rakennus- ja huoneistorekisteri), peltolohkot vallitsevan kasvin mukaan, CLC2000 ja CLC2006. Paikkatietoaineistoista saatu maankäyttö ja maaperätieto yhdistettiin satelliittikuvilta tulkittuihin maanpeitetietoihin. CLC2012-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2012 satelliittikuvamosaiikki koostuu IRS, LISS ja RapidEye satelliittikuvista. Tulkinnassa hyödynnettiin lisäksi mm. VMI2011-aineistoa, Metsähallituksen biotooppiaineistoa, digitaalista korkeusmallia ja maaperää kuvaavia teemoja Maastotietokannasta. Lisäksi muutamia luokkia tulkittiin satelliittikuvilta manuaalisesti digitoimalla, kuten golfkentät. Lopputuloksena saatiin rasterimuotoinen paikkatietoaineisto 20 metrin pikselikoolla.

Several spatial datasets have been used to compile Finnish CLC2012 classes, most notably The Topographic Database of Finland, Digiroad (digital road database of Finland), Building and dwelling register, Finnish Land Parcel Information System, CLC2006 and CLC2000. Land cover and land use information gathered from these sources was integrated with land cover data interpreted from satellite images. The satellite image mosaic used in producing CLC2012 (IMAGE2012) was compiled from IRS LISS and RapidEye imagery. In the satellite image interpretation process National Forest Inventory data (from Finnish Forest Research Institute), Biotope data (from Metsähallitus), Digital Elevation Model and Soil Information from Topographic Database were also used. In addition, some classes were manually interpreted from the satellite imagery. As a result of combining all these datasets was a spatial database in raster format with 20 m pixel size.