Dataset extent

Sentinel-2 image index mosaics (S2ind) - Sentinel-2 kuvamosaiikit (S2ind)

The image index mosaics called S2ind are computed from Sentinel-2 images. Time period is from early April to late October, and the mosaics are computed on the 15th and the last day of month, each mosaic consisting of images of previous month. The purpose of these index mosaics is to enhance some physical property of target, like vegetation or built-up areas. Computed image indices are Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Tillage Index (NDTI), Built-up index (NDBI), Snow index (NDSI) and Moisture index (NDMI).

Sentinel-2 image index mosaics are produced using images acquired using the MSI-instrument of the Sentinel 2A and 2B satellites. The original data is obtained automatically as tile packages (granules) from the Sodankylä National Satellite Data Center (NSDC) data archive and processed at CalFin-cluster of National Satellite Data Centre. Following image indices are computed:

  • NDVI = (B8-B4)/(B8+B4)
  • NDTI = (B11-B12)/(B11+B12)
  • NDMI = (B8-B11)/(B8+B11)
  • NDBI = ((B11-B8)/(B11+B8))-((B8-B4)/(B8+B4))
  • NDSI = (B3-B11)/(B3+B11)

where B* indicates the Sentinel-2 image band Top-of-Atmosphere reflectance used in index computation.

The monthly mosaics are composed based on maximum NDVI, in other words the pixel values to mosaics are selected from image where the NDVI value is the highest within selected time frame. Then, pixel values are scaled from interval -1,...,1 to interval 0,...,200 and saved as 8-bit integers instead of 32-bit real numbers. This has been done in order to reduce data size. The amount of monthly Sentinel-2 data is so large that it is not possible to process the whole Finland as one process. Instead, Finland has been divided to ten areas and mosaics are done for each area, and then these mosaics of areas are transformed to TM35Fin-coordinate system (EPSG 3067) and mosaicked to cover whole Finland and surroundings. The single mosaics are stored in Cloud-Optimized-Geotiff format. The final spatial resolution of S2ind-image index mosaics is 10 m per pixel. The metadata mosaic, in other words the number of day from the start of the year, is called META.

The mosaics as available from the interfaces of NSDC which are:

These S2ind-mosaics are produced by Finnish Environment Institute Syke using CalFin-cluster of Sodankylä National Satellite Data Center, and they were developed as part of sub program “Distribution and Processing of Satellite Imagery” of "Geospatial Platform of Finnish Public Administration"-program (2017-2019). This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

Kuvaindeksimosaiikit S2ind lasketaan Sentinel-2 kuvista. Ajanjakso on vuosittain huhtikuun alusta lokakuun loppuun, mosaiikit lasketaan kuukauden 15 ja viimeinen päivä ja kukin mosaiikki käsittää edellisen kuukauden kuvat. Kuvaindeksimosaiikkien tarkoituksena on korostaa jotain kohteen ominaisuutta kuten kasvillisuuden tai elottoman alueen esiintyminen. Lasketut kuvaindeksit ovat Normalized Difference Vegetation Index (NDVI, kasvillisuusindeksi), Tillage Index (NDTI, maanmuokkaus), Built-up index (NDBI, eloton alue), Snow index (NDSI, lumi) ja Moisture index (NDMI, kosteus).

Sentinel-2 kuvaindeksimosaiikit tuotetaan Sentinel-2A ja -2B satelliittien MSI-instrumentin ottamista kuvista. Prosessointi tapahtuu Ilmatieteen laitoksen Kansallisen satelliittidatakeskuksen infrastruktuuria hyödyntäen, kuvat on arkistoitu sinne ja prosessoitu CalFin-prosessointiklusterissa. Kuvaindeksit ovat

  • NDVI = (B8-B4)/(B8+B4)
  • NDTI = (B11-B12)/(B11+B12)
  • NDMI = (B8-B11)/(B8+B11)
  • NDBI = ((B11-B8)/(B11+B8))-((B8-B4)/(B8+B4))
  • NDSI = (B3-B11)/(B3+B11)

jossa B* on Sentinel-2 kuvan kanavan * Top-of-Atmosphere-reflektanssi.

Mosaikointi perustuu ajanjakson maksimi-NDVI-arvoon, eli mosaiikin pikselin indeksiarvot valitaan siitä kuvasta jolla NDVI-arvo on kaikkein suurin. Pikselin arvot skaalataan lukualueesta -1,...,1 lukualueeseen 0,...,200 ja talletetaan käyttäen 8-bittisiä kokonaislukuja, 32-bittisten reaalilukujen sijaan. Tämä tehdään tallennettavan datamäärän pienentämiseksi. Sekä koko mosaiikin pinta-ala että kuukausittaisten kuvien lukumäärä on sen verran suuri, että koko mosaiikkia ei lasketa yhtenä prosessina vaan Suomi on jaettu kymmeneen alueeseen. Ensinnä muodostetaan kunkin alueen oma mosaiikki jotka koordinaatistomuunnosvaiheessa maantieteellinen Lat/Lon-koordinaatisto -> TM35Fin- koordinaatisto yhdistetään koko Suomen ja lähialueet kattavaksi mosaiikiksi. Mosaiikit on tallennettu yksittäin omiksi Cloud-Optimized Geotiff-tiedostoiksi. Mosaiikkien pikselikoko on 10 metriä. Metadatamosaiikkia, eli päivän numero laskien vuoden alusta, kutsutaan nimellä META.

Mosaiikit on saatavilla Kansallisen satelliittidatakeskuksen käyttöliittymistä, jotka ovat

Katselupalveluita ovat muun muassa

Suomen Ympäristökeskus tuottaa nämä Sentinel-2 kuvaindeksimosaiikit käyttäen Kansallisen satelliittidatakeskuksen CalFin-prosessointiklusteria, ja ne on kehitetty osana Paikkatietoalusta-hankkeen (2017-2019) Satelliittidatan jakelu ja prosessointi-osahanketta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E389EAB4-6143-43BC-9D64-0C2CBE025D71}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Finnish Environment Institute Syke
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2019-04-11
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun päivämäärä 2020-06-24
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Finnish Environment Institute Syke
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana mosaic
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Attribution 4.0 International http://www.syke.fi/en-US/Open_information When reusing or redistributing the S2ind image index mosaics, the following attribution must be included: "Original data from ESA Copernicus Sentinel Program, processing by Syke and FMI".

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Palvelun historiatiedot

S2ind-mosaics have been developed as part of Finnish Geospatial Platform project (http://www.paikkatietoalusta.fi/en), which started 2017 and was completed at the end of 2019.