Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA)

Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA) perustuu vesistömalliin, joka kattaa koko Suomen. Vesistömallilla tarkoitetaan vesistön hydrologista kiertoa ja veden kulkeutumista vesistön uomissa ja järvissä kuvaavaa mallia. Vesistömalli kuvaa veden kiertokulun sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi mereen. Vesistömallissa

on kuvattu hydrologisen kierron kannalta tärkeimmät vesistöalueen elementit: aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpinnalta ja vesistöstä, maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet.

Tuotetta ylläpidetään jatkuvasti. Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset päivitetään vähintään kahdesti vuorokaudessa. Vesistöennusteet tehdään 1 vuoden jaksolle ennusteen alusta eteenpäin. Ennuste sisältää myös simuloidut arvot noin vuoden ajalta ennen ennusteen alkua. Vesistöennusteiden vertailuaineistona käytetään havaintoarvoja vuodesta 1962 eteenpäin. Vesistömallilla simuloituja arvoja on saatavilla n. 20 hydrologiselle muuttujalle kaikille n. 5500 3. jakovaiheen vesistöalueelle päiväarvoina vuodesta 1962 alkaen.

Purpose of use: Tulvansuojelu-, säännöstely- ja tiedotuskäyttö. Vesistömallien avulla arvioidaan tulvariskiä, tuotetaan automaattiset tulvavaroitukset, arvioidaan jääpatojen syntyajankohtaa ja suunnitellaan säännösteltyjen järvien käyttöä.

Ennustekäytön lisäksi vesistömalleille on ajan myötä tullut muitakin käyttömuotoja: ilmastonmuutostutkimukset, vesistösuunnittelu, puuttuvien vedenkorkeus- tai virtaamahavaintojen täydentäminen, virtaaman laskenta vesistön (mielivaltaisesti) valitussa pisteessä, virtaaman jääreduktio, alueellisen lumen vesiarvon ja maankosteuden laskenta, hydrologisen vesistömallin käyttö vedenlaatumallien osana, kattojen lumikuormavaroitukset, järven pintalämpötilan laskenta. Tarjotut palvelut: Tulvavaroitukset. Lumen määrän ja alueellisen jakauman arviointi. Maankosteuden ja pohjaveden määrän vaihtelun arviointi. Valunnan arviointi. Jokien virtaamaennusteet. Järvien tulovirtaama-, vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet. Vedenlaadun mallinnus ja ennustaminen.

More information: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesistomallijarjestelma/Vesistomallijarjestelma%2817097%29

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C08C0416-6605-4BC5-8956-58AAF95F0030}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto j_vesistomallit@syke.fi; bertel.vehvilainen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-09-21
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Malliyksikkö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto j_vesistomallit@syke.fi; bertel.vehvilainen@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
GEMET-asiasana water
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Osalla vesistömallijärjestelmän lähtötiedoista on julkaisurajoituksia, mm. Ilmatieteen laitokselta hankituilla säähavainnoilla ja ennusteilla. Tuotteen kaupalliseen käyttöön on oltava lupa tekijänoikeuden haltijalta.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli bul
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1962-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A