Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA)

Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA) perustuu vesistömalliin, joka kattaa koko Suomen. Vesistömallilla tarkoitetaan vesistön hydrologista kiertoa ja veden kulkeutumista vesistön uomissa ja järvissä kuvaavaa mallia. Vesistömalli kuvaa veden kiertokulun sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi mereen. Vesistömallissa

on kuvattu hydrologisen kierron kannalta tärkeimmät vesistöalueen elementit: aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpinnalta ja vesistöstä, maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet.

Tuotetta ylläpidetään jatkuvasti. Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset päivitetään vähintään kahdesti vuorokaudessa. Vesistöennusteet tehdään 1 vuoden jaksolle ennusteen alusta eteenpäin. Ennuste sisältää myös simuloidut arvot noin vuoden ajalta ennen ennusteen alkua. Vesistöennusteiden vertailuaineistona käytetään havaintoarvoja vuodesta 1962 eteenpäin. Vesistömallilla simuloituja arvoja on saatavilla n. 20 hydrologiselle muuttujalle kaikille n. 5500 3. jakovaiheen vesistöalueelle päiväarvoina vuodesta 1962 alkaen.

Purpose of use: Tulvansuojelu-, säännöstely- ja tiedotuskäyttö. Vesistömallien avulla arvioidaan tulvariskiä, tuotetaan automaattiset tulvavaroitukset, arvioidaan jääpatojen syntyajankohtaa ja suunnitellaan säännösteltyjen järvien käyttöä.

Ennustekäytön lisäksi vesistömalleille on ajan myötä tullut muitakin käyttömuotoja: ilmastonmuutostutkimukset, vesistösuunnittelu, puuttuvien vedenkorkeus- tai virtaamahavaintojen täydentäminen, virtaaman laskenta vesistön (mielivaltaisesti) valitussa pisteessä, virtaaman jääreduktio, alueellisen lumen vesiarvon ja maankosteuden laskenta, hydrologisen vesistömallin käyttö vedenlaatumallien osana, kattojen lumikuormavaroitukset, järven pintalämpötilan laskenta. Tarjotut palvelut: Tulvavaroitukset. Lumen määrän ja alueellisen jakauman arviointi. Maankosteuden ja pohjaveden määrän vaihtelun arviointi. Valunnan arviointi. Jokien virtaamaennusteet. Järvien tulovirtaama-, vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet. Vedenlaadun mallinnus ja ennustaminen.

More information: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesistomallijarjestelma/Vesistomallijarjestelma%2817097%29

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {C08C0416-6605-4BC5-8956-58AAF95F0030}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata vesistomallit@syke.fi; noora.veijalainen@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2022-03-01
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2020-09-21
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Malliyksikkö
Contact information of the organisation responsible for Resource j_vesistomallit@syke.fi; bertel.vehvilainen@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword water
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Osalla vesistömallijärjestelmän lähtötiedoista on julkaisurajoituksia, mm. Ilmatieteen laitokselta hankituilla säähavainnoilla ja ennusteilla. Tuotteen kaupalliseen käyttöön on oltava lupa tekijänoikeuden haltijalta.

Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language bul
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1962-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A