Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Velmu taustakartta

Tiivistelmä

VELMU taustakartta on VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) karttapalvelua varten tuotettu Suomen ja Itämeren merialueet sekä lähialueet kattava rasterimuotoinen taustakartta-aineisto.


VELMU background map

The VELMU background map is produced for the map service of the VELMU Programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). The raster data comprises the sea areas in the Baltic Sea as well as some land based data around the sea.


VELMU bakgrundskarta

VELMU:s bakgrundskarta har producerats för VELMU karttjänsten i VELMU programmet (Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön). Rasterdata innehåller Östersjöns havsområden och några markområden omkring det.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {60776441-5F9D-43EB-B902-A30CFBE89C2A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata originator
Metadata revision date 2020-11-26
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-01-05
Resource Date Type publication
Resource Date 2017-10-30
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource syke.velmudata@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword administrative boundary
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa voi tarkastella rajapinnan kautta.

The Data set in viewable through the interface.

Data kan observeras via gränsnittet.

©SYKE

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Scale (Denominator) 8000000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Taustakartan tuottamisessa on käytetty seuraavia aineistoja: Merialueet, joet ja järvet, Eurostat Countries 3M 2014 (EU), MML:n maastotietokannan pohjalta tuotettuihin Ranta10 ja Ranta20 –aineistoihin perustuvat rantaviiva- ja vesistöalueet (SYKE), Rajat: Hallinnolliset alueet 1:100 000 (MML), Suomen rajat (SYKE / MML), Maankäyttö: Corine maanpeite 2012 (SYKE), Tiet: Digiroad (Väylävirasto, entinen Liikennevirasto).


The following data has been used in creating the VELMU background map: Sea areas, rivers and lakes, Eurostat Countries 3M 2014 (EU), Shoreline and water basin data (SYKE) based on Ranta10 and Ranta20 data produced by the National Land Survey of Finland (NLSF), Borders: Administrative regions 1:100 000 (NLSF), National borders of Finland (SYKE/NLSF), Land use: Corine land cover 2012 (SYKE), Roads: Digiroad (Finnish Transport Infrastructure Agency, formerly Finnish Transport Agency).


Följande data har använts för att producera VELMU:s bakgrundskarta: Havsområde, åar och sjöar, Eurostat Countries 3M 2014 (EU), Strandlinje och vattenbassängsdata (SYKE) baserat på Ranta10 and Ranta20 data producerat av Lantmäteriverket, Gränser: Administrativa områden 1:100 000 (Lantmäteriverket), Finlands riksgränser (SYKE/Lantmäteriverket), Markanvändning: Corine land cover 2012 (SYKE), Vägar: Digiroad (Trafikledsverket, tidigare Trafikverket).