Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Soidensuojelun täydennysehdotus ja valtionmaan toteutuneet kohteet

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ovat soidensuojelutyöryhmän (2012-2015) tunnistamia, luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaita ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentäviä suoalueita.

Aineisto sisältää soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaiset kohteet. Aineistosta ei poisteta alueita, vaikka niistä, tai niiden osista, perustetaan suojelualueita tai ne suojellaan muulla tavoin.

Aineistossa on mukana soidensuojelun täydennysehdotuksen sekä Pohjois-Suomen kahdeksan lisäkohteen toteutetut valtionmaan kohteet koko maasta, jotka on hyväksytty valtioneuvostossa 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase).

Aineistokokonaisuus koostuu soidensuojelutyöryhmän hyväksymistä kohderajauksista ja kohteiden luontotiedoista, valtionmaiden lakisääteisistä suojelualueista sekä Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojelluista alueista. Aineisto sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  1. SoidenSuojTaydEhd: Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohderajaukset

  2. Suotyypit: Kohteilla maastokartoituksessa paikannetut suotyypit

  3. SoidenSuojTaydEhdSuoyhdistymat: Kohteilla havaitut suoyhdistymätyypit -taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella.

  4. SoidenSuojTaydEhdErityispiirteet: Kohteilla havaitut alueelliset erityispiirteet –taulu. Yhdistyy SoidenSuojTaydEhd-alueisiin Kohdenro-kentän perusteella.

  5. SoidenSuojTaydEhd_MH_lakikohteet: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, lakisääteisesti suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset

  6. SoidenSuojTaydEhd_MH_OmaPaatos: Valtioneuvoston 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) hyväksymien, Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltujen soidensuojelun täydennysehdotuksen valtionmaan kohteiden lopulliset kohderajaukset.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Luonnonsuojelun toteutukseen ja maankäytön suunnittelun sekä metsien käytön suunnittelun tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/SoidenSuojTaydEhd.pdf (ominaisuustietokenttien selitykset) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158285

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {C0D331FF-68D8-4BD4-AEB3-B631AF824745}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-11-13
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-05-10
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword environmental protection
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE, Metsähallitus, ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden rajat noudattavat soidensuojelutyöryhmässä sovittuja periaatteita. Alueet on rajattu siten, että suoalueen vesitalous ja luonnonarvot voivat säilyä pitkällä aikavälillä ja tarvittavat ennallistamistoimet voidaan toteuttaa, mikäli kohde suojellaan rajausten mukaisena.

Rajaukset voivat muuttua toteutuksen yhteydessä.

Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä perustetut kohteet ovat joko maakäyttökohteita tai alue-ekologisia kohteita. Alueen sijoittuminen tiettyyn luokkaan perustuu hallinnolliseen maankäyttöpäätökseen. Maankäyttökohteet ovat yleensä laajempia kokonaisuuksia. Alue-ekologiset luontokohteet ovat Metsähallituksen monikäyttömetsien ekologisen verkoston ydinalueita. Soidensuojelun täydennyskohteina Metsähallituksen päätöksellä pysyvästi toteutettavilla maankäyttökohteilla ja alue-ekologisilla luontokohteilla rajauksen sisällä olevat suot säilytetään luonnontilaisina, eikä alueella harjoiteta metsätaloutta. Ojitetut suot voidaan ennallistaa. Soita voidaan käyttää talvitien pohjana. Suojeltaviin kohteisiin rajautuvien tai niistä ulosrajattujen saarekkeiden kivennäismaiden toimilla ei saa heikentää soiden vesitaloutta tai luonnonarvoja. Niillä toimitaan Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaisesti.

Rajaukset on digitoitu ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa.

Aineisto sisältää osittain päällekkäisiä kohteita.

Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että soidensuojelun täydennysehdotuksen aineisto ei ole juridisesti sitova, koska kyseessä ei ole luonnonsuojelulain tarkoittama luonnonsuojeluohjelma, jolla olisi suoria oikeusvaikutuksia. Valtionmaiden toteutuneiden kohteiden osalta luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat alueet on siirretty valtioneuvoston päätöksillä 30.3.2015 ja 14.4.2016 (Metsähallituksen alustava avaava tase) luontopalveluiden hallintaan muuhun omaan pääomaan ja Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä suojeltavat alueet jätetty Metsähallituksessa toimeenpantavaksi osana peruspääomaa.