Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Riutat (1170)

Aineisto käsittää luontodirektiivin vuoden 2019 raportoinnissa käytetyt riuttojen luontotyyppiaineistot. Aineistosta tuotettiin raportointia varten minimi- ja maksimiarviota kuvaavat aineistot, jotka perustuvat VELMUssa tuotettuun riuttamalliin (Kaskela, A. & Rinne, H. 2018. Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 6/2018).

Minimiarvio: Riuttamalli, josta maata leikkaavat kohteet poistettu. Aineistossa mukana kaikki maksimissaan 30 syvyydessä sijaitsevat riutat.

Maksimiarvio: Riuttamalli, josta maata leikkaavat kohteet poistettu. Lisäksi aineistoon liitettiin riuttamallin raaka-aineistosta 1 km ja 5 km halkaisijan potentiaaliset riutat ilman syvyysrajaa.


Vektorskiktet innehåller naturtypsdata om rev som användes i Habitatdirektivsrapporteringen 2019. För rapporteringen producerades minimi- och maximiuppskattningar av naturtypen, baserade på revmodellen producerad inom VELMU (Kaskela, A. & Rinne, H. 2018. Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 6/2018).

Minimiuppskattning: VELMU revmodellen, där områden som tangerar land utskurits. I dataskiktet finns med alla rev till ett maximidjup på 30 meter.

Maximiuppskattning: VELMU revmodellen, där områden som tangerar land utskurits. Dessutom har det inkluderats rådata från modellens potentiella revområden, med en diameter på 1km och 5km, utan djupgräns.


The vector data includes the reef habitat data used in the 2019 reporting of the Habitats Directive. For the reporting, data for minimum and maximum estimates were produced, using the reef model produced within VELMU (Kaskela, A. & Rinne, H. 2018. Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 6/2018).

Minimum estimate: The VELMU reef model, with sites touching land areas excluded. Contains reefs to a maximum depth of 30m.

Maximum estimate: The VELMU reef model, with sites touching land areas excluded. Included to this from the raw material of the reef model, sites with radius of 1km and 5km and without depth limits.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {974660E9-7E1F-4C17-AC71-FF151F7C915C}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-09-07
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2019-09-06
Resource Date Type revision
Resource Date 2020-05-26
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource syke.velmudata@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword surface water
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Riutat (1170) on tarkoitettu ainoastaan ympäristöhallinnon käyttöön. The Reefs (1170) data is intended only for the use of the environmental administration. Revdata (1170) är ämnat endast för miljöförvaltningens bruk.

©SYKE

Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Scale (Denominator) 4000000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2020-05-22
End Date of Temporal Extent 2020-05-22
Lineage Information

Vedenalaisten luontotyyppien mallinnuksessa on käytetty seuraavia aineistoja: 1. VELMUn puitteissa Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehty syvyysmalli koko merialueelle (20 x 20m pikselikoko). Aineiston tarkkuus vaihtelee alueittain, etenkin sisämereltä ulkomerelle (karkeampi tarkkuus). 2. GTK:n 1:20 000 pohjanlaatuaineistot (kattavat vain osan merialueesta) 3. SYKE:ssä laskettu pohjan avoimuus -malli (20 x 20m pikselikoko) (depth attenuated exposure, menetelmä Bekkby & Isaeus 2008 mukaan) 4. Metsähallituksen vuosina 2004-2012 keräämät grid-otantaan perustuvat aineistot, joista käytettiin eri pohjanlaatujen %-peittävyysarvoja. Työssä käytettiin apuna myös SYKEn harjusaariaineistoa, sekä GTK:n karkeampaa pohjanlaatuaineistoa (ns. EMODNET-taso).


Följande bakgrundsmaterial har använts för att modellera dessa naturtyper: 1. VELMU djupmodell (20x20m pixelstorlek) producerad av Finlands miljöcentral (SYKE). Noggrannheten av modellen varierar områdesvis, speciellt från skärgården mot öppna havet (grövre noggrannhet). 2. GTK:s 1:20 000 bottenmaterialsdata (endast en del av havsområdet). 3. Av SYKE producerad havsbottnens öppenhet-modell (20x20m pixelstorlek) (depth attenuated exposure, enligt Bekkby & Isaeus 2008). 4. Forststyrelsens 2004–2012 gridsamplings data, för täckningsgraden av olika bottenmaterial. Dessutom användes SYKEs data över åsöar, samt GTK:s grövre bottenmaterialdata (s.k. EMODNET-datalager).


The following material has been used for the modelling of marine habitat types: 1. Depth model for the entire marine area (20 x 20 metres pixel size) that was in use within the VELMU project and was produced by the Finnish Environment Institute (SYKE). The accuracy of the material varies according to area, especially from coastal areas to the open seas (coarser resolution). 2. GTK’s 1:20 000 marine geological data (covers part of the marine area) 3. Seabed openness model calculated by SYKE (20 x 20 metres pixel size) (depth attenuated exposure, method according to Bekkby & Isaeus 2008) 4. The grid sampling data gathered by Metsähallitus during 2004-2012 that includes percentage coverage for different seabed substrate types. The data on esker islands by SYKE as well as the broad scale seabed substrate data by GTK were used in the analysis.