Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pintavesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus

Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Viimeinen koko Suomen kattava käyttökelpoisuusluokitus perustui vuosien 2000–2003 vedenlaatutietoihin. Tämän jälkeen ympäristöhallinnossa siirryttiin vesien ekologiseen luokitukseen, joka noudattaa EU:n vesipuitedirektiiviä.

Käyttökelpoisuusluokituksessa laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Vedenlaatuluokituksen kriteerit ovat:

Erinomainen: Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen. Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin. Hyvä: Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin. Tyydyttävä: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin. Välttävä: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset. Huono: Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama. Levähaitat ovat erittäin yleisiä ja runsaita estäen vesistön käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, sedimentissä tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle tai vesiluonnolle. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä ajanjaksoja, jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä.

Vesien tilaa seurataan jatkuvasti valtakunnallisilla ja alueellisilla seurannoilla ja vesistöjen velvoitetarkkailulla. Seurannan ja tarkkailun tulokset tallennetaan SYKEn ylläpitämään valtakunnalliseen rekisteriin. Valtakunnallisesta rekisteriin tallennetun havaintopaikkakohtaisten vedenlaatutietojen lisäksi luokituksessa on käytetty tietoja mm. levähaitojen ja haitallisten aineiden esiintymisestä vesistöissä. Luokitustyössä on painotettu asiantuntemusta, koska vedenlaatutiedot ovat paikoin vähäisiä ja niihin on pitänyt suhtautua kriittisesti.

Käyttötarkoitus: Aineisto kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/YleinenKayttokelpoisuusluokitus.pdf https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesien_tila

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {885B4375-1774-44ED-AA94-F56AD17F5516}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-10
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2008-03-01
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword environmental monitoring
GEMET Concepts Keyword water quality
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords pintaveden laatu
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineisto on tarkoitettu ympäristöhallinnon käyttöön. Voidaan käyttää yhteistyöhankkeissa. Voidaan luovuttaa eteenpäin toimeksiantoa varten.

© SYKE, ELY-keskukset (rantaviiva-aineisto © MML)

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 250000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1997-01-01
End Date of Temporal Extent 2003-12-31
Lineage Information

Alueelliset ympäristökeskukset ovat tehneet pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokitustyön yhdistämällä havaintopaikkakohtaisen vedenlaatuaineiston (poimittu PIVET-tietojärjestelmästä pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen tekoa varten) paikkatietoaineistoihin. Luokitustyö on tehty vuosilta 1994-1997 ja 2000-2003. Näiden 1 : 250 000 -mittakaavaisten aineistojen lisäksi on koottu yleispiirteinen käyttökelpoisuusluokitusaineisto lähinnä pienimittakaavaisten tulosteiden (esim. valtakunnallinen luokituskartta) laadintaan, se ei sovi käytettäväksi paikkatietoanalyyseissä sijaintitarkkuuden vuoksi.