Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Peltolohkot vuonna 2020

Peltolohko aineisto on komission asetuksen 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20 artiklassa tarkoitettu viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä. Aineisto sisältää peltolohkot erikseen kasviryhmittäin ja vallitsevan kasvin mukaan. Aineisto on poimittu 31.5.2021.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/peltolohkot.pdf

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {DEDF6CE5-3C15-4629-8F93-4FB47468D8B6}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-09-08
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-09-14
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource distributor
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword land use
GEMET Concepts Keyword arable farming
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Ruokavirasto on luovuttanut peltolohkorekisterin ja IACS rekisterin tietoja valtion ympäristöhallintoon kuuluville viranomaisille (YHA) seuraavien tehtävien hoitamista varten: -Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät (mm. eri direktiivien edellyttämät raportoinnit) -Maatalouden vesienhoitosuojelutoimenpiteiden seurantajärjestelmä (Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004) -Rasterimuotoisen maanpeiteaineiston tuottaminen (CORINE) -Ympäristön tilan seurantojen kehittäminen ja suunnittelu -YHAn sisäinen tutkimustyö

YHAlla ei ole lupa laajentaa aineiston käyttötarkoitusta esimerkiksi yhteistutkimuksiin eikä luovuttaa aineistoa YHA:n ulkopuolelle. Ruokavirasto ratkaisee tällaisia tiedonluovutusasioita tapauskohtaisesti tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) 7 §:n edellyttämällä tavalla.

Käyttöoikeuden tietoihin saa kutakin tutkimusta varten henkilötietolain kriteerien täyttyessä. Hakemuksen liitteeksi pitää sen vuoksi liittää tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi henkilötietolain 14 §:n 1 momentin 2-kohdassa mainitut a) tutkimussuunnitelma ja b) selvityksen tutkimuksen vastuullisesta johtajasta / ryhmästä. Kun rekisteritietojen käyttäjien piiri laajenee ympäristöhallinnon ulkopuolelle, on jokaisessa hakemuksessa annettava täsmällinen c) selvitys tietojen suojaustavasta. Hakemuksesta tulisi myös käydä ilmi pitäisikö aineisto toimittaa uudelleen YHA:lle vai ei. Näiden annettujen tietojen perusteella Ruokavirasto ratkaisee hakemusasian ja pystyy antamaan päätöksen, jossa aiemmin toimitetun aineiston käyttöoikeutta laajennetaan koskemaan kulloistakin tutkimushanketta. Aineiston käytöstä julkaisuissa voidaan yleisellä tasolla, että YHA voi julkaista kartta-aineistot Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa, esimerkiksi tilatunnus ei saa näkyä), 2) se ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto).

© Ruokavirasto

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category farming
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2015-12-31
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Alkuperäinen peltolohkoaineisto ja kasvulohkotiedot on tuotettu maaseutuvirastossa (MAVI, nykyään Ruokavirasto). Aineisto on toimitettu ympäristöhallintoon ESRIn shape, File geodatabasen kohdeluokkina ja tekstitiedostoina. Aineistosta on SYKEssa laskettu kasviryhmittäiset tiedot ja peltolohkot vallitsevan kasvin mukaan. Peltolohkorekisteriä käytetään EU:n pinta-alaperusteisen maataloustuen hallinnoinnissa. Peltolohkorekisteri sisältää ns. peruslohkojen ulkorajat. Peruslohko on yhtenäinen, saman viljelijän hallinnassa oleva maantieteellisesti, tukikelpoisuudeltaan, tilatukiominaisuudeltaan ja maankäyttölajiltaan yhtenäinen alue, jota rajaavat esim. tie, reunaoja tai vesistö. Yhden peruslohkon koko alue pitää olla kaikkien haettujen tukien osalta tukikelpoista. Viljelijä voi yhdellä peruslohkolla viljellä useita eri kasveja. Näitä eri viljelykasveista koostuvia peruslohkon osia kutsutaan kasvulohkoiksi. Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS -rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista, kesannoinnista jne. voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin. Peltolohkorekisteriin on digitoitu ns. aktiiviset peruslohkot, eli ne peruslohkot joille on rekisterin olemassaoloaikana haettu pinta-alaperusteista tukea. Maataloustuotannosta ennen rekisterin perustamista pois jääneitä alueita tai alueita, joille pinta-alaperusteista tukea ei haeta, ei ole digitoitu. Digitoituja peruslohkojen rajoja ei tietoaineistosta poisteta, vaikka jo digitoituja peruslohkoja jäisikin pois maataloustuotannosta. Aineiston digitoinnissa tausta-aineistona on käytetty ortoilmakuvaa, joka digitointihetkellä yleensä on ollut 1-3 vuoden ikäistä. Käytettyjen ortoilmakuvien pikselikoko on 0,5 – 1m ja sijaintitarkkuus parempi kuin 2,5m.