Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistoja voi käyttää kasvillisuuden rakenteellisuuden selvittämisessä. Aineistosta näkyy missä kasvillisuus on tiheää jokaisessa kerroksessa ja missä kerroksessa sitä on eniten tai missä kerroksessa sitä ei ole lainkaan, esim. avosuot ja tunturipaljakat näkyvät aineistosta selvästi.

Tietotuotteiden laser-lähtöaineiston tiheys on ollut vähintään 0.5 pistettä/neliömetri (maksimissaan havaintoja on n. 4/m2), joten tarkkaa kasvillisuuden analysointia ei aineistosta voi tehdä. Tästä syystä lopputuotteiden pikselikooksi valittiin 8 metriä, jolloin kuhinkin pikseliin on saatu vähintään 32 havaintoa. Tämäkään ei takaa, että jokaiseen kerrokseen tulee riittävästi havaintoja, joten lopputuotteisiin tulee suhtautua kriittisesti.

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot sisältävät laser aineistosta laskettuja rasteriaineistoja, pikselikoko on 8 metriä. Laser aineistosta on laskettu seuraavat tietotuotteet: - kasvillisuuden korkeus, josta on tehty 3 eri versiota: highest, average ja stddev. Laskennassa on käytetty lastools:n lasgrid-komentoa, josta tarkemaa tietoa löytyy https://rapidlasso.com/lastools/lasgrid/. Kasvillisuuden korkeuden aineistoissa Nodata arvot (vesistöt - järvet, joet, merialue) on muutettu 999-arvoiksi (muutos 14.9.21). - latvuspeitto. Laskennassa on käytetty lastools:n lascanopy-komentoa https://ra idlasso.com/lastools/lascanopy/ - kerrososuudet kasvillisuuden korkeuksista: 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m, 0 - 0.5 m. Kerrososuus aineistoissa Nodata arvot (vesistöt - järvet, joet, merialue) on muutettu 0-arvoiksi (muutos 14.9.21). - kerrospeittävyydet kasvillisuuden korkeuksista: 20 - 40 m, 10 - 20 m, 2 - 10 m, 0.5 - 2 m. Kerrospeittävyys aineistoissa Nodata arvot (vesistöt - järvet, joet, merialue) on muutettu 0-arvoiksi (muutos 14.9.21). - kasvillisuuden rakenteellisuus, johon on laskettu (yhdistetty ja yleistetty) kerrospeittävyyden aineistojen pohjalta kasvillisuuden rankenteellisuuden esiintymistä eri kerroksissa. Tarkemmin rakenteellisuudesta ja sen laskentaperiaatteista alla mainitussa erillisessä dokumentissa. Kerrospeittävyyden ja kerrososuuksien laskennassa on käytetty lastools:n komentoa lasheight-komentoa. Kunkin kerroksen laskennassa on käytetty laser aineiston luokkia 1 (=unassigned), 3-5 (=vegetation) ja 13 (=Wire-Guard - käytännössä lentopeittoalueet). Kerrospeittävyys kuvaan kunkin kerroksen suhteellista osuutta alapuolisten kerroksien havaintoihin. Kerrososuus kuvaa prosentuaalista osuutta kaikkiin havaintoihin.

Tarkempaa kuvausta löytyy dokumentista: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Kasvillisuuden_rakenteellisuuden_aineistot.pdf

Huomioitavaa: laser aineistot on keilattu vuosina 2008 - 2019 usean eri toimijan toimesta, jotka ovat käyttäneet erilaisia keilauslaitteistoja. Tästä johtuen laser aineisto ja siitä johdetut tietotuotteet eivät ole homogeenista dataa. Eroavuuksia löytyy tuotantoalueiden välillä ja ne näkyvät myös aineistoissa. Lisäksi on huomioitava, että Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen alueilta pistetiheyttä on harvennettu ja näiltä alueilta tietotuotteiden laatu on huono.

Aineisto on vain ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {BA9F4901-FC74-4D91-9B32-12B8EC9F47ED}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki.syke@ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-09-14
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-03-23
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki.syke@ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword forest
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta 0,5p, joka on Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa. Laserkeilausaineistoa 0,5p saa käyttää CC 4.0-lisenssin mukaisesti: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistot on tuotetettu laserkeilausaineistosta, jotka on keilattu vuosina 2008 – 2019, ks. tarkemmin MML: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto