Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kaavoituksen seurannan tilasto

Kaavoituksen seurannan tilasto sisältää valtion ympäristöhallinnon tuottamaa ja keräämää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain mukaisesta alueidenkäytön suunnittelusta. Kaavoituksen seurannan tilaston tiedot pyritään saamaan niiden alkuperäisiltä tuottajilta ja käyttämään niitä tilastoinnin pohjatietoina. Tietoja on saatavissa Kaavoituksen seurannan tilastosta vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Seurantatiedot on jaoteltu pääteemoihin, jotka sisältävät tilastoja maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta.

  • Kaavoitus: maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, asemakaavat, suunnittelutarvealueet sekä oikaisukehotukset ja ympäristöhallinnon tiedossa olevat valitukset

  • Rakentamisen suunnitelmallisuus: poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Keskeisiä seurantatietoja on julkaistu kaavoituksen vuosiraporteissa.

Järjestelmään kootut seurannan vuositulokset ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja.

Kaavoitustilasto on saatavissa järjestelmästä vuodesta 2002 lähtien Suomen eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vuosittaista tietoa on maankäytön suunnittelusta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta sekä poikkeamisesta, ja tietosisältö on jäsennelty pääaihepiirien mukaan seurantaindikaattoreiksi. Vanhat tietojärjestelmää edeltävät kaavoituksen seurantatiedot ovat vuosiraporteissa 1977-2001 ja keskeisimpiä tilastotietoja vuosilta 2002-06 on myös havainnollistettu raportein.

Tietojärjestelmässä käytetään aina viimeisimpiä voimassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Myös aiempien vuosien tiedot päivitetään voimassa olevien aluejakojen mukaisiksi. - Manner-Suomi - Hallinto-oikeudet - ELY-keskukset (ympäristö-, liikenne- ja elinkeino-ELYt) - Maakunnat - Seutukunnat - Kunnat

Kaavoituksen eri osapuolet tarvitsevat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta voidakseen suunnata ja kehittää maankäytön ohjausta. Kaavoituksen seurannan tilaston tarkoituksena on tarjota tietoja alueidenkäytön suunnittelun kokonaistilanteesta ja muutoksista.

Ajallisesti ja alueellisesti vertailukelpoinen tieto kaavoituksen kokonaistilanteesta ja kehityksestä on saatavissa keskitetysti kunnille ja ympäristöhallinnolle.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Tietoa_kaavoituksesta/Kaavoituksen_seurannan_tilasto Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta: http://www.ymparisto.fi/aluneuvonta Tiedot Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä osana Tilastoja: http://liiteri.ymparisto.fi/ Lisätietoja Liiteristä: http://ymparisto.fi/liiteri

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {4A29A502-D287-4956-AD84-8C467D1E4D40}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-10-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2002-01-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus/Ympäristöpolitiikkakeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET Concepts Keyword land use planning
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Kayttoehdot

Käytettäessä mainittava lähde: Liiteristä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, pvm ja aineiston yhteydessä mainitut muut tietolähteet kuten ympäristö-ELY ja kunta.

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category planningCadastre
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2002-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Valtion ympäristöhallinto on seurannut kaavoitusta vuosittain järjestelmällisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Vuodesta 2002 lähtien tiedot ovat olleet käytettävissä Kaavoituksen seurannan tilastossa, osana selainpohjaista ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaa. Tammikuusta 2016 lähtien Herttaa käytetään vain tietojen tallennukseen ja kootut tilastotiedot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja. Ympäristöhallinnon kokoamat valtakunnalliset seurantatulokset julkaistiin painetuissa raporteissa vuosina 1977-96. Seuraavina vuosina ilmestyi vain lyhyt yhteenveto Ympäristö-lehdessä. Vuosiraportteihin on valittu keskeiset kaavoituksen seurannan tilastot, ja niitä on tulkittu sanallisesti ja havainnollistettu kuvin. Tiedot julkaistuista vuosiraporteista ovat kootusti ympäristöhallinnon internet-sivuilla. Vuosiraportit 2002-06 on julkaistu kokonaan internetissä. Vuodesta 2007 alkaen ei ole koottu erillistä vuosiraporttia, vaan on kehitetty käyttöliittymän toiminnallisuutta raportoinnissa ja vastaaviin hakuihin on laadittu ohjeet.

Ympäristö-ELYt (ent. alueelliset ympäristökeskukset ja aiemmin lisäksi Ympäristöministeriö) tallentavat vuosittain tiedot Kaavoituksen seurannan tilastoon. Tietojen tarkastelussa on huomioitava puutteet, joista on tietoa kunkin indikaattorin kuvauksessa. Tärkeimmät lähdeaineistot ovat nykyisin ympäristö-ELYjen ylläpitämät alueidenkäytön paikkatietoaineistot (GISALU) ja kuntien täyttämät asemakaavan seurantalomakkeet (ks. seloste "Asemakaavojen seurantalomakkeet") sekä Sitowise Oy:n ylläpitämä SYKEn yleiskaavapalvelu ja SYKEn valtakunnalliset paikkatietokoosteet mm. maakuntakaavoista. Lisäksi ympäristö-ELYt tarkistavat ja täydentävät tilaston vuosittain.