Kaatopaikkadirektiivi (2000/738/EY), raportointijakso 2016-2017, raportoitu 2019 ja 2020

 • Kaatopaikkoja koskeva neuvoston direktiivi (Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista) ja neuvoston päätös (NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille (2003/33/EY)) edellyttävät jäsenvaltioita raportoimaan kaatopaikkoja koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle. Vuosien 2016 ja 2017 tietojen raportointimenettelystä on vuonna 2019 annettu komission täytäntöönpanopäätös (KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1885, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta kaatopaikalle sijoitettua yhdyskuntajätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten neuvoston direktiivin 1999/31/EY mukaisesti ja komission päätöksen 2000/738/EY kumoamisesta).

 • Raportointia varten on laadittu lomakkeet (KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1885, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta kaatopaikalle sijoitettua yhdyskuntajätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten neuvoston direktiivin 1999/31/EY mukaisesti ja komission päätöksen 2000/738/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7874)).

 • Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) asettaa Suomen ympäristökeskukselle velvoitteen raportoida kaatopaikkoja koskevia tietoja EY-komissiolle (51 § (6.9.2018/781): Suomen ympäristökeskuksen on joka kolmas vuosi laadittava eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti Euroopan komissiolle kertomus kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanosta Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen on lisäksi huolehdittava 36 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia koskevan tiedon toimittamisesta Euroopan komissiolle ja muille Euroopan unionin jäsenvaltioille.

 • Raportit on toimitettu EY-komissiolle sähköpostitse 27.12.2019 ja 27.5.2020 (ENV-WASTE-IMPLEMENTATION-REPORTS@ec.europa.eu; diaari SYKE-2013-K-201 ).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Metatietojen vastuuhenkilö Merilehto Kirsi
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kirsi.merilehto[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Hanna Salmenperä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti hanna.salmenpera[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • Tilastokeskus (TK)
  • Ympäristöministeriö (YM)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1885&from=FI
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130331
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 1999/31/EC
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 30.6.2021