Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelu

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelu

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (muutos 19/2017). Ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien jätevedenkäsittelyjärjestelmien tehostaminen tulee toteuttaa 31.10.2019 mennessä, elleivät järjestelmät jo täytä vaatimuksia. Tämän siirtymäajan piirissä ovat ne jätevesien käsittelyjärjestelmät, jotka sijaitsevat vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella eli käytännössä 1- tai 2-luokan pohjavesialueilla. Siirtymäaika koskee myös käsittelyjärjestelmiä, joihin muodostuu talousjätevettä rakennuksesta, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistön tai meren keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään. Etäisyys määritetään siitä seinästä, joka on lähinnä rantaviivaa.

Tässä karttapalvelussa oleva vyöhykeaineisto (vaaleanpunainen täyttöväri) antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamasta etäisyydestä, mutta yksittäistapauksissa tapauskohtainen tarkastelu tulee tehdä maastossa. Karttapalvelussa on myös nähtävissä luokitellut pohjavesialueet (violetti täyttöväri).

Lisäksi valittavissa on varovyöhyke-aineisto, joka on 90-110 metriä rantaviivasta oleva kaistale (violetti viivarasteri). Tämä varovyöhyke on erillinen aineisto, jonka tarkoitus on kuvata aineistoon liittyvää epävarmuutta. Varovyöhykettä ei ole määritelty lainsäädännössä. Lisäksi karttanäkymässä voi tarvittaessa asettaa piirtoon ilmakuvakartan.

Karttapalvelu löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/satametria

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {D6E02111-76BD-44E5-9CBB-4ABFD65CC0A1}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-10-20
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2017-10-02
Service Date Type creation
Service Date 2020-06-18
Service Date Type revision
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Service gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
Service Category humanGeographicViewer
Resource Classification Karttapalvelu
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Service Type other
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information of Service

Sekä 100 metrin vyöhyke, että 90 – 110 metrin varovyöhyke on muodostettu puskuroimalla seuraavia paikkatietoaineistoja: 1. Järvet (MMLn maastotietokanta 2017, yli 1 hehtaarin kokoiset vakavedet) 2. Vipu-uomat (soveltuvin osin). Vipu-uomat vastaavat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa vuosilta 2000-2008 3. Aluemaiset joet (MMLn maastotietokanta 2017, virtavedet) 4. Meri ja merisaaret (MMLn maastotietokanta 2017)