Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON

Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista. Järjestelmään tallennetaan ko. lajeista havainto- ja havaintopaikkatietoja. Havaintopaikat kuvataan tarkkojen paikkatietojen (esim. kunta, yhtenäiskoodinaatit, eliömaakunta, suojelualue) lisäksi myös sanallisesti (paikan sijainti- ja yleiskuvaus). Havaintotietoja ovat havainnon tekijän ja ajankohdan lisäksi mm. tiedot yksilömääristä ja yksilöiden tilasta. Havaintopaikoista voidaan tarvittaessa muodostaa esiintymiä, joille on mahdollista tallentaa turvaamissuosituksia ja -toimenpiteitä.

Lajiosaan voidaan tallentaa tietoja mm. lajien uhanalaisuudesta, tuntomerkeistä, levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Järjestelmän säädösosassa esitellään lajiston suojelun kannalta merkittävimmät luonnonsuojelusäädökset (lait, asetukset, direktiivit, sopimukset). Kustakin säädöksestä on lyhyt sanallinen kuvaus sekä lajiluettelo(t) niistä Suomessa esiintyvistä lajeista, joita kukin säädös koskee. Järjestelmän viiteosasta löytyvät kirjallisuusviitteet kaikkiin niihin julkaisuihin, joista on tallennettu havaintotietoja järjestelmään.

Eliölajit-järjestelmässä oli vuoden 2020 kesäkuun puolivälissä n. 257 850 havaintopaikka- ja n. 348 300 havaintotietoa. Tietojen kattavuus vaihtelee lajeittain, eliöryhmittäin ja alueittain. Eniten tietoja on tallennettu putkilokasveista, sammalista, kääväkkäistä, kovakuoriaisista, perhosista ja pistiäisistä. Tietoja on viime aikoina kertynyt runsaasti myös muista eliöryhmistä, kun eliötyöryhmiltä saatuja aineistoja on siirretty järjestelmään. Suojelusyistä joistakin uhanalaisista lajeista tietoja ei tallenneta tähän järjestelmään lainkaan.

Tietoja tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä Metsähallituksen luontopalveluissa.

Järjestelmän julkisiin tietoihin pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Tietoja on 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään asti. Ylläpito on jatkuvaa käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.

Eliölajit-järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti uhanalaisten ja direktiivilajien suojelusta, hoidosta ja seurannasta vastaavien viranomaisten käyttöön. Havaintopaikkatietoja toimitetaan sopimuksen mukaan muille tiedon tarvitsijoille, kuten esim. maankäytön suunnittelijoille sekä uhanalaisten lajien kartoituksiin ja seurantoihin osallistuville tutkijoille ja harrastajille.

Tietoja käytetään lajien suojelu- ja seurantatyössä, esim. rajattaessa erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä sekä arvioitaessa lajien suotuisaa suojelutasoa. Tietoja käytetään myös esim. kaavoja varten tehtävissä luontoselvityksissä, metsäsuunnittelussa, eri hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneissa sekä lajiston uhanalaisuusarvioinneissa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {C420898F-600A-41CB-8843-F06A90301427}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata heidi.kaipiainen@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-24
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2002-01-01
Resource Date Type publication
Resource Date 2020-06-24
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource heidi.kaipiainen[at ]ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Species distribution
GEMET Concepts Keyword biology
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Järjestelmä koostuu useasta eri osasta, joista yöperhostiedot, lajitiedot, viitteet, säädökset ja koodit ovat julkisia ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Seuranta-osa sisältää salassa pidettäviä tietoja uhanalaisista lajeista (viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettu laki 621/1999, ns. julkisuuslaki). Tähän osaan jokaiselle käyttäjälle annetaan erikseen oikeudet. Lähde: SYKE, Metsähallitus, ELY-keskukset

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2002-01-01
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

Järjestelmä sisältää tietoja 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään asti. Joulukuussa 2009 järjestelmään lisättiin yöperhososa, joka sisältää valtakunnallisen yöperhosseurannan aineistot vuodesta 1993 lähtien. Aineistot on kerätty valorysien avulla ja ne on tallennettu pääsääntöisesti viikkonäytteinä.

Vuoden 2020 lopussa järjestelmä (yöperhososaa lukuunottamatta) poistuu käytöstä ja ympäristöhallinto siirtyy käyttämään uhanalaistiedon hallinnassa Metsähallituksen kehittämää ja ylläpitämää LajiGIS-järjestelmää.