Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Eläinyksiköt valuma-alueittain

Tämä aineisto sisältää Suomen kotieläin- ja turkiseläinyksiköt valuma-alueittain (3. jakovaihe). Eläinten lukumäärät on muunnettu keskenään vertailukelpoisiksi eläinyksiköiksi Finlexin laki ympäristösuojelulain muuttamisesta liite 3, taulukko 1, eläinyksikkökertoimen avulla. Kotieläimet ja turkiseläimet ovat esitettyinä eläinyksikköinä valuma-alueen pinta-alaa kohden (km2).

Ominaisuustiedot: H_Vesal_Id - Vesistöalueen id Jako3Tunnu - Kolmannen jakovaiheen tunnus Nimi - Valuma-alueen nimi AreaKm2 - Valuma-aluuen pinta-ala neliökilometreissä ElainKuormKm2 - Kotieläinyksiköt valuma-alueen pinta-alaa kohden (km2) TurkisKuormKm2 - Turkiseläinyksiköt valuma-alueen pinta-alaa kohden (km2) KuormKm2 – Yhdistetyt kotieläinyksiköt ja turkiseläinyksiköt valuma-alueen pinta-alaa kohden (km2)

Käyttötarkoitus: Aineisto on tarkoitettu vesienhoidon suunnittelun työvaiheisiin.

Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150423

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {026E0B57-CC1F-497E-BF4D-9043F86CD9CA}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2017-10-18
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Agricultural and aquaculture facilities
GEMET Concepts Keyword environmental monitoring
GEMET Concepts Keyword catchment area
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineisto on käytettävissä Vesikartta-palvelussa sekä ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä.

Lähde: SYKE, osa aineistosta Ruokavirasto

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2014-01-01
End Date of Temporal Extent 2015-12-31
Lineage Information

Aineiston luomisessa hyödynnettiin valuma-aluejakoaineistoa ja kotieläinyksikköjen osalta maataloustukiaineiston vuoden 2015 kotieläinten lukumäärä- sekä peltolohkoaineistoa. Turkistuotannon sijainnista ja turkiseläinten määristä on saatu tietoa ProFurilta (Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry), joka koskee vuoden 2014 tilannetta. Koti- ja turkiseläinten tilakohtaiset lukumäärät muunnettiin Finlexin laki ympäristösuojelulain muuttamisesta, liitteestä 3 löytyvän taulukon 1 eläinyksikkökertoimien avulla vertailukelpoisiksi keskenään (liite 1). Turkiseläinten tapauksessa lukumääränä käytettiin kettu- ja minkkinaaraiden määriä. Maataloustukiaineiston ja eläinyksikkökerrointaulukon eläinryhmät eivät olleet täysin identtisiä. Erityisesti nautaeläinryhmissä oli pieniä eroja.

Kotieläintilat liitettiin valuma-alueisiin peltolohkoaineiston avulla. Peltolohkoista käytettiin vain niitä, joista on kasvulohkotieto vuodelta 2015. Tiloista 1038 (kokonaisuudessaan 54774 tilaa) jäivät kolmannen jakovaiheen valuma-alueiden ulkopuolelle. Tapauksissa, joissa tilan peltolohkot sijaitsevat useammalla kuin yhdellä valuma-alueella, valittiin se valuma-alue, jossa suurin osa tilan peltopinta-alasta sijaitsee. Eläinten tilakohtaiset lukumäärät liitettiin peltolohkoihin tilatunnusten avulla, joista ne liitettiin kolmannen jakovaiheen valuma-alueisiin. Kokonaisuudessaan 869 eläintilaa (kokonaismäärä 18169) jäivät aineiston ulkopuolelle. 279 tilaa karsiutui vuotta 2015 vanhemman kasvulohkotiedon takia. Loput 590 tilaa jäivät aineiston ulkopuolelle vastaavan tilatunnuksen puuttuessa peltolohkoaineistosta.

Turkistiloista on vain yksi koordinaattipiste yrittäjää kohden, jonka avulla turkiseläinyksiköt on liitetty valuma-alueisiin. Yhdellä yrittäjällä voi kuitenkin olla useita tiloja eri alueilla.