Dataset extent

Eläinplanktontietojärjestelmä - ZPLANK

Eläinplanktontietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristö- ja aluehallinnon avomeren ja rannikkovesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvantitatiivisia eläinplankton aineistoja. Lisäksi mukana on yliopistojen kenttäasemien keräämiä aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa eläinplanktonin määrästä, eliöryhmien keskinäisistä suhteista ja lajiston koostumuksesta Suomen rannikkovesien sekä avomeren havaintopaikoista, sekä pitkäaikaisia trendejä seurannan havaintopaikoilla eläinplanktonin määrästä ja koostumuksesta. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 60-luvulta. Lajitiedot pohjautuvat Luomuksen Laji.fi järjestelmään.

Käyttötarkoitus: Aineisto on tarkoitettu lähinnä ympäristöhallinnon käyttöön. Eläinplanktonin määrä ja koostumus on tärkeä mittari meristrategiadirektiivin edellyttämässä meren tilan luokittelussa. Aineiston avulla on kehitetty luokittelumuuttujia. Aineistoa käytetään myös enenevässä määrin yhteistyössä yliopistojen kanssa, esimerkiksi tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Lisätietoja: Tutkija Anne-Mari Lehto, Syke, Merikeskus

Zooplankton Information System - ZPLANK

The zooplankton information system contains quantitative zooplankton data mainly from the Finnish environment and regional administrations’ statutory and environmental monitoring of the open sea and coastal waters of the Baltic Sea. In addition, parts of data sets collected by university field stations are included. The data contains temporal and spatial data on the abundance of zooplankton, the interrelations of taxonomic groups and the species composition from the Finnish coastal waters and open sea observation sites, as well as long-term trends from the monitoring stations of zooplankton abundance and composition. The oldest monitoring data are from the 1960s. Species information is based on the Finnish Museum of Natural History Laji.fi information system.

Purpose of use: The data is intended mainly for use by the environmental administration. The abundance and composition of zooplankton is an important indicator for the classification of marine environment as required by the Marine Strategy Directive. The data has been used for developing classification variables. The data is also increasingly used in collaboration with universities, for example in research projects and theses.

The data is part of Syke's open access datasets (CC BY 4.0). The system can be accessed through the Hertta and Open information services.

More Information: Scientist Anne-Meri Lehto, Syke, Marine Researce Centre

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {646437F7-F8EF-43BF-A926-39DE4573B460}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata plankton.tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-10-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-06-29
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource plankton.tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
INSPIRE Data Theme Sea regions
INSPIRE Data Theme Species distribution
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Language eng
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1966-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

-